הובלות עבודה עברית

 הובלות עבודה עברית
 מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל
משה סובב את המפתח שוב ושוב אך הסטרטר לא נדלק. אוף, הרהר,  הובלות עבודה עברית הובלות הרכב התקלקל דווקא עכשיו, כשאני חדש באזור ואינני בקי הובלות עבודה עברית הובלות במוסכים. הוא שב לביתו, ועלעל ברשימת המוסכים שבספר הטלפונים. מול עיניו קפצה השורה "מוסך יהודה – עבודה עברית". "מעניין", חשב לעצמו, "עלי לבדוק – האם ובאלו תנאים עלי לבחור דווקא עבודה עברית"?
הרב דוד חי הכהן – בדרך כלל – רק עברית!
המכילתא דורשת על הפסוק "כי תקנה עבד עברי", שעל האדם להעדיף לקנות עבד עברי על פני עבד כנעני. וכתב על כך אור החיים  הובלות עבודה עברית הובלות בפירושו: כי הובלות עבודה עברית הובלות  אף על פי שעבד כנעני עובד לעולם ואילו עבד עברי יוצא בשש שנים, הובלות עבודה עברית הובלות  דורשת התורה להעדיף את העברי.
 הובלות עבודה עברית
 בשולחן ערוך (חו"מ סי' קע"ה סע' מ"א) נפסק שהמוכר קרקע, ומקבל משני קונים – ישראל וגוי, שתי הצעות הובלות עבודה עברית הובלות  מחיר, אם שניהם מציעים אותו מחיר יש להעדיף את הישראל, אך אם הגוי מוכן לשלם יותר מותר למכור לגוי. עבודה עברית עוד נפסק שם – אם רואים שמטרת הגוי לגרום נזק לישראל אין למכור לו אפילו אם יעלה במחיר. (כמובן שמדובר בחו"ל, הובלות עבודה עברית הובלות  אך מכירת קרקע או בית בארץ ישראל אסורה לחלוטין בלי קשר לגובה המחיר, מפני שיש בזה איסור "לא תחנם"). הוסיף שם בעל 'הנתיבות' – אם ישראל נותן מחיר סביר, ואילו הגוי מציע מחיר גבוה מהמחיר המקובל, יש להעדיף את ישראל, כי סוף סוף אין בכך הפסד, והתירו להעדיף גוי רק במקום שיש הפסד, אך לא כדי להרוויח מעל למקובל.
לפי זה יש לומר – באופן עקרוני יש להשתדל להעדיף עבודה עברית, אולם במקרה שהישראלי דורש מחיר גבוה מעל המקובל מותר להעדיף נכרי. אך כל זה במקום שאין בזה נזק לישראל , אולם אם בגלל שמשתמשים בכוח עבודה זר נגרמת אבטלה בציבור הישראלי, אין להקל בזה. במיוחד אסור הדבר, כשמדובר בפועלים ערביים, שמטרתם להרוס את הכלכלה הישראלית ולהעמיק את אחיזתם בארץ, ובפרט שידוע כי הערבים גורמים פעמים רבות נזקים במכוון, וכן הם חשודים הובלות עבודה עברית הובלות  על שותפות הובלות עבודה עברית הובלות  וסיוע לארגוני טרור. גם היבוא של פועלים לזמן ממושך מאירופה, הובלות עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות הובלות  גורם להשתקעות אחדים מהם עבודה עברית בארץ וגרימת נזקים באיסורי עריות ועבודה זרה המטמאים את הארץ, ומחלישים את זכותנו להיקבע בארץ. האיסור הוא הן מצד הנזק שנגרם לכלל האומה והן משום הצורך להחיות את אחינו עמנו כמצוות הכתוב. מלבד כל זה ידוע, כי עבודה עברית נעשית בדרך כלל באחריות ובמסירות לאין ערוך יותר מעבודה שעושים גויים. כמובן שישנם בכל זה חריגים, אך במקרה כזה על כל אדם להתייעץ עם רב, ולא לקבל החלטות בעצמו.
הרב דוד דודקביץ – מה באמת רוצה התורה?

הובלות עבודה עברית הובלות

המצווה להעדיף קניה ומתן פרנסה לאחינו בני ישראל נלמדת מהפסוק: "וכי הובלות עבודה עברית הובלות תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד  הובלות עבודה עברית הובלות עמיתך" (ויקרא כ"ה), ודרשו חז"ל: " אם באת לקנות – קנה מישראל חברך " (רש"י שם). אין כאן המקום להאריך עבודה עברית  בבירור הלכה, ורק נציין לספרו של בעל החפץ-חיים 'אהבת חסד', שם נתבארו פרטי דין זה. כדי להמחיש עד כמה מצווה זו של "עבודה עברית" היא הלכה-למעשה ממש, נביא שני מעשים:
א. בעת 'מסע המושבות'  הובלות עבודה עברית הובלות המפורסם בשנת תרע"ד, בהשתתפות  הובלות עבודה עברית הובלות הראי"ה קוק והרב זוננפלד, הובלות עבודה עברית הובלות כשיצאו הרבנים ממרחביה, שלח מנהל החווה להביא שתי עגלות  הובלות עבודה עברית הובלות מרופדות מנצרת להסעת הרבנים, כיון שאצל היהודים לא היו אלא עגלות פשוטות. הרבנים הודו מאוד למנהל על אדיבותו, אבל התעקשו לנסוע בעגלות פשוטות של יהודים הובלות עבודה עברית הובלות  מאשר בעגלות מרופדות של נכרים, וכך אכן היה… ("האיש על החומה עמוד" 304).
ב. בזמן המאבק על עבודה עברית במושבות הראשונות, פנה אדם בשאלה הלכתית אל הגאון הרוגצ'ובר, והוא השיב שיש להעדיף פועלים יהודיים רק אם הפרש הובלות עבודה עברית הובלות המחיר ביחס הובלות עבודה עברית הובלות לפועלים הנכרים אינו עולה על שישית. כשהגיעו הדברים אל הרב קוק זצ"ל, אמר: ודאי שהרוגצ'ובר צודק [דהיינו, זו שורת הדין הפשוטה]
 הובלות עבודה עברית הובלות אבל מה רוצה התורה? היא רוצה שיהודים יעלו לארץ,  הובלות עבודה עברית הובלות ואם הובלות עבודה עברית הובלות  לא יקבלו שכר שיוכלו לחיות ממנו, לא יעלו…
כיום, המצווה להעדיף עבודה עבודה עברית עברית נובעת משני טעמים עיקריים, חיובי ושלילי:  הובלות עבודה עברית הובלות הטעם החיובי – הוא מתן פרנסה ליהודים. ידוע ששיעור האבטלה הגבוה קשור בכך שענפים שלמים במשק נתונים בידיהם של זרים, שליהודים קשה להתחרות איתם. והטעם השלילי- שלא לפרנס אויבים. וידועים דברי אור-החיים הקדוש על הפסוק: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם… וצררו אתכם" – שהכתוב רומז לכך שגם אם נשאיר את הגויים בארץ לצרכינו , הרי לבסוף הם יהיו לשכים בעינינו. הגיע הזמן שנבין שהתלות שלנו בפועלים מקרב האויב הערבי היא פשוט מסוכנת, הן בסיכון הביטחוני הישיר והעקיף, והן בחוסר היכולת להציע פתרונות אמיתיים, בהתאם לתורה הקדושה, למצב המסובך בארץ. לכל זה מצטרפת הבעיה החמורה של ההתבוללות וכדומה, שדורשת דיון בפני עצמו.
יישר כוחם של אנשי " מוקד עבודה עברית " על עבודתם המסורה בתחום זה. בזכות המוקד, יכול כל אחד להגיע בקלות למידע על עבודה עברית בתחומים רבים, וממילא הדבר גם מחייב אותנו. עבודה עברית כיום אי אפשר להסתפק רק ב"קנו כחול לבן", אלא קנו מאת אחינו בני ישראל.
הרב חיים גרינשפן – גם נכון וגם משתלם
הלכתית – נפסק במשנה ברורה (סימן תרמ"ח, שעה"צ ע"ו): "וצריכים הסוחרים הגדולים לידע, הובלות עבודה עברית הובלות  כשמזדמן להם לקנות האתרוגים משני מקומות הובלות עבודה עברית הובלות – אחד מישראלים ואחד מנוכרים, ושניהם בענייני הכשר הם שווים – יקנו מישראלים, ככתוב: "או קנה מיד (ישראל) עמיתך". ובשו"ת הרמ"א (סימן י') כתב: "ואפילו לגוי ב(רווח) מעות, ולחברו בהפסד – חברו קודם". אולם אדם לא מחויב להפסיד ולרכוש מיהודי כאשר יש הפרש גדול במחירים (אהבת חסד ח"א, ה, ז). ונחלקו בשיעור ההפרש – יש שפירשו עד שישית (חוות בנימין א' כ"ב) ויש אומרים עד שליש (ע"פ שו"ע יו"ד רצ"ו ח'), ויש אומרים שיש להעדיף יהודי אף ביותר משליש (משפטי עוזיאל ד', מ"ד).
רעיונית – מעבר לשיקולים ההלכתיים עומד עבודה עברית היסוד הרעיוני, שלמרות שאינו מחייב כהלכה פסוקה, אינו נופל בהכרח בערכו מערך התחום ההלכתי, ופעמים אף חשוב ממנו, כפי שכתב ה'חוות בנימין' ששיעור שישית הוא במציאות רגילה, אך במציאות מיוחדת, כבמקום צורך לאומי [וקל וחומר כחלק מכינון מדינה יהודית מתוקנת] צריך בית דין לתקן תקנות בהתאם למצב המיוחד.
ישנן כמה בעיות בהעסקת נכרים : העדפת גוי על פני יהודי, סיוע לישיבת גוי בארץ והתבוללות. בנוסף לזאת – בהעסקת ערבים, לבד מהבעיה הביטחונית, עלינו לזכור, שהם לא יושבים בארץ כיחידים, אלא כעם הלוחם בנו מתוך טענה כלפי עצם רבונותינו על הארץ, והסיוע לפרנסתם מנוגד לקיום מצוות ירושת הארץ.
מאידך גיסא בעבודה עברית , אנו מקיימים מצוות ישוב וירושת הארץ, עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות כפי שכתב בספר 'אם הבנים שמחה' (בסוף הפתיחה): "האיש הפשוט שבונה את הארץ עושה בזה תיקון יותר גדול בעולמות העליונים מ…גדול שבצדיקים בתיקון חצות שלו…". בנוסף מקיימים בכך את מצוות "או קנה מיד עמיתך", שמהותה חיזוק האחווה הלאומית (משפטי עוזיאל). ובאופן כללי כתב הרב קוק זצ"ל על ערך העיסוק במלאכה – "כל פעולותיו הגשמיות [של צדיק] עולות הן לתיקונו של עולם, וזאת היא אהבת המלאכה…" (אורות התחיה, ט"ז).
וודאי הקורא תמה, מה התועלת בדרשות לרוב שמשכנעות רק את הצבור האידיאולוגי המצומצם, כשברור שהצבור הרחב של המעסיקים והקונים ימשיך לצרוך עבודה נכרית, מפני השיקול הכלכלי?
על כך נענה – חשיבות גדולה נודעת לבנין התודעה של הציבור האידיאולוגי, ובפרט שהדברים נוגעים ביסודות זהותנו היהודית, הובלות עבודה עברית הובלות ומתוך כך יצטרפו אט אט מעגלים נוספים. אמנם כדרכם של רעיונות גדולים כורח המציאות הוא המחולל את הוצאתם לפועל. לפיכך יש להוסיף שגם הובלות עבודה עברית הובלות במישור המעשי, בטווח הארוך מתברר לא פעם שמשתלם להעסיק יהודים, הן מחמת השיקול הביטחוני, והן מפני שאצל הפועל הנכרי גם איכות עבודה ירודה. קבוצות הבניה והמשקים החקלאיים הצעירים [ובפרט ביהודה ושומרון] יוכיחו עד כמה איכותית ומלאת אמונה חזון  הובלות עבודה עברית הובלות ועוז היא העבודה העברית המתחדשת. בידינו הדבר, בעז"ה!
עבודה עברית ותוצרת הארץ
הרב שלמה אישון
הובלות עבודה עברית הובלות
מוקדש להצלחת
עם ישראל
 הובלות עבודה עברית הובלות נאמר בתורה (ויקרא פרק כה יד): "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו"
מביא שם רש"י את דרשת חז"ל: "מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך:" הרמב"ם והשולחן ערוך לא הובלות עבודה עברית הובלות הביאו זאת להלכה, אולם בשו"ת הרמ"א (סימן י) פסק כך, והדגיש  הובלות עבודה עברית הובלות שאין לומר שדין זה הוא רק כאשר המחירים זהים, אלא גם כאשר הגוי מוזיל, אם הדבר אפשרי, יש לקנות מיהודי. אמנם אם  הובלות עבודה עברית הובלות מדובר בהפסד מרובה פטור מלקנות דווקא מיהודי.
הגדרת הפסד מרובה לעניין זה אינה ברורה, ויש אומרים שהשיעור הוא שישית, דהיינו  הובלות עבודה עברית הובלות אם היהודי מייקר את מוצריו בששית – הובלות עבודה עברית הובלות  אין חובה לרכוש אצלו. (שו"ת מנחת יצחק ג קכט).
כשם שקיימת חובה להעדיף את "עמיתך" במסחר, כך קיימת חובה להעדיפו בתעסוקה, וכאשר מדובר באדם המתקשה למצוא עבודה קיימת חובה להעדיפו גם מדין צדקה.
כאמור לעיל ביחס למסחר, החובה להעדיף "עבודה עברית" קיימת גם כאשר יצטרך לשלם יותר. יש אומרים שבעניין זה השיעור גבוה יותר ועליו להעדיף הובלות עבודה עברית הובלות  יהודי אף אם הוא דורש בשליש יותר. (בשם הרב קוק). לדעת הרב עוזיאל אין לדבר  הובלות עבודה עברית הובלות שיעור, ויש לתת לעובד היהודי שכר ראוי – בלא תלות בשאלה כמה דורש העובד האינו יהודי, וכלשונו: "מצות עבודה עברית אינה  הובלות עבודה עברית הובלות נשלמת רק בהעסקת הפועל העברי בעבודה בשכר, אלא מצוה זו מחייבת את כל בעל הבית לשלם לפועליו בשעור זה שיוכל הפועל לפרנס את עצמו במדת רמת דרגת החיים שבמקום עבודתו. (משפטי עוזיאל ד מד) הובלות עבודה עברית הובלות הדברים נכונים בקל וחומר כאשר מדובר באדם המתקשה למצוא עבודה' שאז יש להעדיפו אפילו מדובר בהפסד מרובה  הובלות עבודה עברית הובלות – בהתאם ליכולתו הובלות עבודה עברית הובלות  הכלכלית של המעסיק. (מנחת יצחק).
אין ספק כי רמת החיים של המהגרים היהודים, למעט המהגרים המועטים–יחסית מתימן הובלות עבודה עברית הובלות , היא גבוהה מזו של הפלחים הערבים, ופער זה מחייב רמות תמורה שונות לעבודה הובלות עבודה עברית הובלות  בלתי–מקצועית. לפיכך, קשה לפועלים היהודים להתחרות עם הפלחים הערבים בעבודות הכביש ובעבודות ציבוריות אחרות; ואכן,  הובלות עבודה עברית הובלות אילו ניתן משחק חופשי לכוחות הכלכליים, סביר כי אף פועל בלתי–מקצועי יהודי אחד לא היה מועסק בעבודות מעין אלו. הנציב העליון סר ג'ון צ'נסלור למזכיר המדינה 1 לענייני המושבות לורד פאספילד, 1931. הגירה לפלשתינה, או לכל ארץ אחרת, צריכה להתבצע בהתאם ליכולת הקליטה של אותה ארץ, אחרת ההגירה תגרום אסון כבד לא רק לארץ הכניסה אלא גם למהגרים עצמם. … מהגרים רבים אשר קיוו למצוא 'ארץ זבת חלב ודבש' לא מצאו כל עבודה. אחרים אשר הגיעו עם כמות קטנה של הון, איבדו את מרבית כספם זמן קצר לאחר בואם. פרופסיונלים ואנשים בעלי מומחיות רבה לא יכלו למצוא מוצא למרצם… הובלות עבודה עברית הובלות מזמן זה והלאה היה על הממשלה מחד, ועל ההנהלה הציונית מאידך, לספק עבודה ליהודים אשר היו קורבנות של מדיניותן הנחפזת. הממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות העסיקה רבים מהם בתיקוני כבישים. … וזאת במקום הפועלים הערבים אשר היו מועסקים בעבודה זו עד אז. 2 הוועד הפועל הערבי לחבר הלאומים, 1924. נראה לנו כי לממשלה יש עניין מועט בלבד בהבטחת קיומו של הפועל היהודי, אזרח המדינה, בהתאם לרמה ולדרישות של אדם בן תרבות. הממשלה מופיעה כאדישה לגורלו 1 .הנציב העליון עבודה צ'נסלור אל השר לענייני מושבות הלורד פאספילד, 23 ביולי 1931 ,סעיף 5 ,ארכיון המדינה, משרד המושבות; 'עבודות בפלשתינה: תנאי עבודה', שם, מסמך מס' I 87130,203/733 CO. 2' .תזכיר של הועד הערבי העליון לחבר הלאומים', 6 באוקטובר  הובלות עבודה עברית הובלות 1924 ,ב"מ גבאי (עורך), פלשתינאים על פלשתינה, 1890-1947 ,גבעת חביבה 1986 ,עמ' 95. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∞ ומוכנה תמיד להכניעו למען ניצול מחפיר של כוח עבודה זול, הן מפלשתינה והן מחוצה לה. הובלות עבודה עברית הובלות הוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים לנציב העליון, .1931 ביוני 21 3 ב–25 בנובמבר 1929 החלו שמונים חוצבים יהודים לעבוד באחד ממשטחי האבן במחצבות עתלית. הם חצבו שם אבנים לפיתוח נמל חיפה החדש. סביבם, במשטחים אחרים, עבדו כ–500,1 פועלים, ערבים ברובם. הם היו פועלים בלתי–מקצועיים והעסיקה אותם הרשות לפיתוח נמל חיפה, רשות כפופה למנהל הממשלה המנדטורית. פועלים יומיים אלו הועסקו בעבודות פיתוח ממשלתיות תמורת שכר נאות, 150 מיל ליום עבודה. זה היה שכר גבוה מהמקובל לפועלי מחצבה ערבים, הובלות עבודה עברית הובלות ונוסף עליו תגמול לתפוקה מוגברת. כך היה אפשר להרוויח כ–200 מיל ליום, שכר נאה, וכפי שכתב המהנדס האחראי לקראת סיום עבודת החציבה ב–1932 :התפוקה היתה טובה, ההיעדרויות מועטות והתחלופה קטנה. ובכל זאת, השכר הזה לא ענה לדרישות הפועלים היהודים יוצאי אירופה, חברי הסתדרות העובדים, ולא סיפק את צורכיהם. שמונים הפועלים שהחלו את עבודתם באותו יום חורף, מבכירי החוצבים ביישוב היהודי, גויסו כדי לחפש תחליף לשיטת העבודה הממשלתית שהיתה מבוססת על העדפת שכרם הנמוך של הפועלים הערבים. החברה הקבלנית ההסתדרותית, סולל–בונה, נטלה את העבודה במכרז והעסיקה את החוצבים, פיקחה על העבודה וחישבה את השכר לפי התפוקה היומית. העבודה היתה קשה, אך בזכות מיומנותם 4 של החוצבים  הובלות עבודה עברית הובלות הם הצליחו להרוויח שכר נאות ליום העבודה. הובלות עבודה עברית הובלות האמנם נוצרה כאן דרך חלופית לארגון עבודה כך שהפועלים היהודים יוכלו להשתלב במכלול עבודות הממשלה? ההנהגה היישובית הביעה סיפוק. המהנדסים הבריטים הסתייגו. כדי להבין את מה שהתרחש במחצבות עתלית, יש לבחון את מדיניות ההעסקה בעבודות הממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות ולבדוק אותה על רקע הסוגיה הכוללת של תעסוקה ואבטלה בפלשתינה (א"י). סוגיה זו חרגה מעבר למשמעותה הכלכלית, בהיותה שזורה במאבק ההתיישבותי–לאומי של היישוב היהודי והתנועה הציונית באוכלוסיית הרוב הערבית והתנועה הלאומית הפלשתינית. בתקופת השלטון המנדטורי נמצאה פלשתינה (א"י) בתהליך של צמיחה מהירה ביותר. והכלכלה צמחה אף היא בכ–7 אחוזים במגזר הכלכלי 5 האוכלוסייה גדלה כמעט פי שלושה 3 .הוועד הפועל של ההסתדרות לנציב העליון, 21 ביוני 1931 ,סעיף B ,ארכיון המדינה 203/733 CO. 4 .דוד הכהן לוועד הפועל של ההסתדרות, 13 בנובמבר 1931 ,ארכיון העבודה א 272-IV208 .ה הובלות עבודה עברית הובלות בזמן זה האוכלוסייה הערבית הכפילה את עצמה, בעוד שהאוכלוסייה היהודית גדלה כמעט פי שמונה. A. Gertz, Statistical Handbook of Palelstine, 1947, The Jewish Agency, Jerusalem 1947, .5 pp. 46-47; J. Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine, Cambridge 1998, p. 29 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏± תהליכי צמיחה אלו השתלבו בעימות פוליטי  הובלות עבודה עברית הובלות עמוק 6 הערבי וב–7.21 אחוזים במגזר  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודי. ומקיף בין שתי תנועות לאומיות ובין שתי אוכלוסיות. יעדה של ההנהגה הציונית היה לבסס התיישבות יהודית לאומית אשר  הובלות עבודה עברית הובלות תתגבש לכלל ישות פוליטית אוטונומית, הובלות עבודה עברית הובלות  ואילו האוכלוסייה הערבית צפתה במימושו של יעד זה בחרדה ובחשש מפני כל הישג — בעלוּת על ק  הובלות עבודה עברית הובלות רקעות, צמיחה דמוגרפית, תיעוש, מערך מוסדי קהילתי חזק והרחבה של כוח העבודה היהודי ושל שוק העבודה הפתוח לפניו. זירה אחרונה זו היא מעניינו של מאמר זה. הגידול הדמוגרפי של היישוב היהודי היה קשור   הובלות עבודה עברית הובלות בזמינות התעסוקה. כמחצית העולים שהיו ללא אמצעים כספיים משל עצמם נזקקו לרשיונות הגירה,  הובלות עבודה עברית הובלות ואלה הותנו באפשרויות לפיכך היתה הנהגת היישוב, ובמיוחד ההנהגה הפועלית, 7 התעסוקה במגזר הכלכלי היהודי. דרוכה בכל עת לספק מקורות תעסוקה חדשים, גם כדי להבטיח את האוכלוסייה הקיימת מפני מיתונים אפשריים  הובלות עבודה עברית הובלות וגם כדי לספק תעסוקה לעולים בתקופות מיתון או שגשוג. אפשרויות התעסוקה של הפועלים היהודים הוגבלו גם עקב התחרות בינם לבין הפועלים הערבים, אוכלוסיית הרוב של פלשתינה (א"י). כל מקור עבודה היה אפוא חשוב בעיני ההנהגה הציונית ולא היה אפשר לוותר עליו. נסיבות אלו הצמיחו את המאבקים בין הפועלים לבין המעסיקים היהודים על 'עבודה עברית', כלשון הססמה הידועה. סוגיה זו, על מאבקיה, ניצחונותיה וכישלונותיה, על 'הטובים'  הובלות עבודה עברית הובלות ו'הרעים'  הובלות עבודה עברית הובלות שבה, נהיתה חלק מהסיפור המכונן של המאבק על אפשרויות התעסוקה במגזר הממשלתי לא זכה 8 החברה הישראלית החדשה. לאותם ביטויים ' ֵהרואיים', אולם גם הוא נבע מהצורך שלא לוותר על מקומות עבודה אפשריים. גם האוכלוסייה הערבית סבלה ממחסור במקומות תעסוקה. אמנם מרבית האוכלוסייה היתה כפרית והתקיימה מחקלאות, אך המגזר האגררי היה נתון במשבר מתמשך והלכה והצטמצמה יכולתו לספק הכנסה לכלל תושבי הכפרים. כבר מסוף המאה הקודמת החל מעבר, עונתי ברובו, מהכפר  הובלות עבודה עברית הובלות לערי החוף המתפתחות, יפו וחיפה. מגמה זו הואצה כשהתבסס השלטון המנדטורי והחלו הובלות עבודה עברית הובלות  עבודות תשתית גדולות כמו פיתוח מסילות הברזל, רשת הכבישים ונמל חיפה. אמנם המגזר הערבי בכלכלת פלשתינה (א"י) צמח אף הוא, אך פוטנציאל העבודה השכירה במגזר הזה היה מוגבל למדי לעומת הביקוש שהתעורר. קשה להעריך במדויק את היקף הביקוש היות שהמחסור לא התבטא בהכרח בפועלים מובטלים, אלא J. Metzer and O. Kaplan, ‘Jointly but Severally: Arab-Jewish Dualism and Economic .6 Growth in Mandatory Palestine’, The Journal of Economic History, 45 (1985), p. 329; J. Metzer, Ibid. 7 .א' חלמיש, 'מדיניות העליה הציונית בשנות השלושים: בין 'גאולה' ל'הצלה", זמנים, 58) 1997 ,(עמ' .90-89 8 .גרשון שפיר, ובעקבותיו חוקרים נוספים, טענו כי התחרות עם הפועלים הערבים והמאבק על העסקתם הבלעדית בשוק העבודה של הסקטור היהודי עיצבו לא רק את הרטוריקה של תנועת העבודה אלא גם את דפוסי העבודה והארגון שלה. ראו: ג' שפיר, 'קרקע, עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים וייחודיים', בתוך: א' רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל–אביב 1993 ,עמ' .119-104 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏≤ בפלאחים חסרי הכנסה וחלופה, אך ההנהגה הערבית העלתה את בעיית האבטלה לעתים מכאן שעבודות הממשלה היו חשובות 9 תכופות והבעיה הובלות עבודה עברית הובלות  היתה למוקד של ביקורת ותסיסה. ביותר לאוכלוסיית הרוב הערבית וכל חדירה של כוח אדם אחר לעבודות הממשלה היתה איום משמעותי, הובלות עבודה עברית הובלות אף על פי ששכרם הנמוך של  הובלות עבודה עברית הובלות הפועלים הערבים ומיומנותם בעבודה גופנית קשה הקנו להם יתרון ברור. בהמשך המאמר נתמקד במגזר הממשלתי ובניסיונותיה של ההנהגה היישובית והציונית להגדיל בו את חלקם של העובדים היהודים. בחלק  הובלות עבודה עברית הובלות הראשון נדון במאפייני כוח העבודה היהודי והערבי בשוק העבודה המפוצל (Market Labor Split (של ארץ–ישראל-פלשתינה ובדרכי הפעולה שהתגבשו בתנאים אלו. בחלק השני נבחן את עמדותיהם של שלושת הגורמים המעורבים במגזר הממשלתי: המעסיק הבריטי, כוח העבודה היהודי וכוח  הובלות עבודה עברית הובלות העבודה הערבי. נציג את השוני בטיב השיקולים שהעלה כל אחד מגורמים אלו — שיקולים  הובלות עבודה עברית הובלותשל עלות כלכלית בטיעונים הבריטיים, שיקולים של עלות כלכלית ואינטרסים פוליטיים גם יחד בטיעוני הדוברים הערבים הפלשתינים, ושיקולים של רווחה חברתית ואינטרסים לאומיים בטיעוני הדוברים היהודים. בחלק השלישי נבחן את אסטרטגיות הפעולה של הסתדרות העובדים, בשיתוף עם מוסדות היישוב והתנועה הציונית — את הניסיונות שלהם להתמודד עם שיקולי העלות הכלכלית של המעסיק הממשלתי לצד המשך הרטוריקה החברתית והפוליטית של דוברי היישוב הציוני. ‰È˙˘ÏÙ≠χ¯˘È–ı¯‡· ψÂÙÓ‰ ‰„·ډ ˜Â˘ שוק העבודה בפלשתינה המנדטורית התאפיין במגזריות מרחיקת לכת. המגזר היהודי והמגזר הובלות עבודה עברית הובלות  הערבי של כלכלת פלשתינה (א"י) היו מובחנים היטב זה מזה ושונים מבחינות רבות, בין השאר  הובלות עבודה עברית הובלותבמבנה של ענפי המשק, ברמת התיעוש, ברמת הפיתוח הטכנולוגי, הובלות עבודה עברית הובלותבמידת העירוניות, לצדם היה גם המגזר הממשלתי — קטן יותר  הובלות עבודה עברית הובלותבהיקפו ועם 10 בהיקף ההון ובדפוסי הבעלות. זאת המעסיק האחד הגדול ביותר לכל סוגי העובדים, בלתי–מקצועיים, מקצועיים ועובדי פקידות כאחד. המגזרים הללו לא היו מנותקים האחד מן השני. למרות השוני הברור ביניהם 11 — ויש שיאמרו: בגללו — התקיימו ביניהם גם יחסי גומלין מגוונים והשפעות הדדיות. 9 .בין היתר, ראו תזכיר הוועד הערבי העליון, הובלות עבודה עברית הובלות 1924 ,לעיל, הערה 2 ,וכן הובלות עבודה עברית הובלות  — ,Immigration on Report Land Settlement and Development by Sir John Hope Simpson, Colonial Office, Palestine, C.I.E. London: His Majesty’s Stationary Office, 1930; G. Mansur,  הובלות עבודה עברית הובלות  ‘Evidence of Mr. George Mansur Before the Palestine Royal Commission’, in: A. Klieman (ed.), The Rise of Israel, 22 (1987) ,New York, pp. 340-343 10 .י' מצר וע' קפלן, משק יהודי ומשק ערבי בארץ–י  הובלות עבודה עברית הובלות שראל: תוצר, תעסוקה וצמיחה בתקופת המנדט, J. Metzer, The Divided Economy, above, note 5 ;1990 ירושלים D. Bernstein, Constructing Boundaries, Jewish and Arab Labor in Mandatory Palestine, .11 Albany 2000 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏≥ כוח  הובלות עבודה עברית הובלות העבודה אף הוא היה מובחן על בסיס לאומי. הפועלים הערבים עבדו במגזר הערבי ורק לעתים רחוקות, בעת הצורך, הועסקו בו גם פועלים יהודים מקצועיים. הפועלים היהודים הועסקו, ברובם המכריע, במגזר היהודי והיו עיקר כוח העבודה בו, ואילו המגזר הממשלתי העסיק פועלים משתי הקבוצות הלאומיות, רובם ערבים ומיעוטם יהודים.  הובלות עבודה עברית הובלות מפאת מיעוט העסקים הגדולים בבעלות ערבית, היתה הממשלה המעסיק העיקרי של פועלים הפועלים נבדלו ביניהם לא רק על פי זהותם ושייכותם הלאומית, אלא על פי 12 ערבים. עלות כוח העבודה שלהם. הבדלי השכר היו ניכרים ותועדו היטב. ה הובלות עבודה עברית הובלות ההבדלים נגעו בעיקר לפועלים הפשוטים, הבלתי– מקצועיים. הביקוש הרב לפועלים מקצועיים העלה את רמת שכרם, גם בקרב כוח העבודה 13 הערבי, וצמצם ולעתים אף ביטל את הבדלי השכר בין יהודים לערבים בעבודה מקצועית. כפי שנראה להלן, הובלות עבודה עברית הובלות הבדלי השכר היו מורכבים והושפעו גם מרמת המקצועיות, גם מהמוצא הלאומי וגם מטיב היישוב ומקרבתו למרכז. כך, לדוגמה, אחת הוועדות הממשלתיות הגדירה בשנת 1932 שבע קטגוריות של עובדים בלתי–  הובלות עבודה עברית הובלות מקצועיים לפי השכר היומי המזערי של הגברים המבוגרים (כלומר תוך נטרול רמות השכר הנמוכות עוד הרבה יותר של נשים וילדים), ולפי מוצא וסוג יישוב. להערכת הוועדה, שכרם המינימלי של פועלים יהודים יוצאי אירופה בערים המרכזיות היה 250 מיל ליום, במושבות השתכרו פועלים יהודים לפחות כ–200 מיל ליום ואילו שכרם המינימלי של שכר 14  הובלות עבודה עברית הובלות יהודים באזורים כפריים אחרים או ביישובים עירוניים קטנים היה 150 מיל ליום. 12 .ר' גרייבס, פקיד בריטי בכיר אשר אמור היה להקים את המחלקה לענייני עבודה שבממשלת פלשתינה ב–1942 ,הקדים  הובלות עבודה עברית הובלות לכך סקירה מפורטת על כוח העבודה הערבי והיהודי. בדין–וחשבון שכתב פירט את המספר המצומצם של מקומות עבודה אשר היו זמינים לפועלים שכירים ערבים וציין כי — 'המעסיקים הגדולים ביותר של כוח עבודה ערבי היו הממשלה והצבא הבריטי', Survey on Report, Graves. M. R of Labour in Palestine, 1941, ISA, CO 733/441, Tape 75430/2 Government of Palestine, ‘Report of the Wages ,ראו, הממשלתיות השכר בוועדות נטען כך. 13 Commission’, 1928, ISA, CO 733/152 (Wage Report-1928); Government of Palestine, ‘Labor Legislation Committee Report’, 6 October 1932, ISA, CO 733/220, tape 97130/1; Government of Palestine, הובלות עבודה עברית הובלות  ‘Report of the Wages Committee’, Under the Chairmanship of His Honour Mr. Justice F. Gordon Smith K. C., Chief Justice of Palestine, The 1943 Jerusalem, Printer Government .כך טוען גם צבי זוסמן בספרו הובלות עבודה עברית הובלות  פער ושוויון בהסתדרות, רמת גן 1974 ,המדגיש את השכר הדומה בקרב פועלים מקצועיים ואת פערי השכר הגדולים בקרב הפועלים הבלתי–מקצועיים. עם זאת ישנם ענפים ותקופות שבהם שגשוג ומחסור בפועלים מקצועיים אפשר לפועלים היהודים להעלות את שכרם הרבה מעבר לעליית השכר של הפועלים המקצועיים הערבים. הבדלי שכר בעבודה מקצועית מדווחים בשנתון הסטטיסטי של גרץ, ראו: ,Handbook Statistical, Gertz 1947, p. 296-297 14 .עד 1927 שימשה הלירה המצרית גם בפלשתינה. משנה זו נכנסה לשימוש הלירה הארץ–ישראלית (Palestine Pound ,(שהיתה צמודה ללירה שטרלינג. ההילך כלל את הלירה הארץ–ישראלית, שהיו בה 100 גרוש (גא"י) ו–000,1 מיל (מא"י). שכר העבודה היה בדרך כלל שכר יומי, במיוחד בעבודות הפועלים הלא– מקצועיים והמקצועיים. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏¥ המינימום של פועלים ערבים עירוניים, וכן השכר של פועלים יהודים מארצות המזרח, היה 120 מיל ליום תמורת עבודה בלתי–מקצועית, ואילו ביישובים העירוניים הקטנים  הובלות עבודה עברית הובלות השתכרו פועלים ערבים 100 מיל ליום. הערבים הכפריים והנוודים היו בתחתית סולם השכר של 15 הפועלים הבלתי–מקצועיים ושכרם המינימלי היה 60 עד 80 מיל ליום. הערכה אף ממעיטה מזו על שכרם של הפועלים הערבים הציג ג'ורג' מנסור, איש אגודת הפועלים הערבית ביפו. הוא התייחס רק לשכר הפועלים הערבים. לפי נתונים שהציג בעדותו לפני ועדת החקירה המלכותית  הובלות עבודה עברית הובלות (ועדת פיל, ינואר 1937 ,(פועל בלתי–מקצועי בערים הערביות הקטנות יותר, כגון נצרת, חברון, שכם ועזה, הרוויח בין 40 ל–70 מיל ליום, ואילו ביפו  הובלות עבודה עברית הובלות היה השכר 70 עד 100 מיל. אין לדעת אם הערכים הנמוכים בנתוניו של מנסור שיקפו את המיתון שליווה את השביתה הכללית ואת המרד הערבי ב–1936 או שדיווחו היה מגמתי ורמות השכר הנמוכות ביותר הודגשו בדבריו כדי להמחיש את המצב הכלכלי הקשה של בכל מקרה, שכרו הנמוך של הפועל הערבי והפער בינו לבין 16 הפועל הערבי ומשפחתו הובלות עבודה עברית הובלות . שכרו של הפועל היהודי הגבירו גם את תחושת האיום של הפועל היהודי וגם את תחושת הקיפוח של הפועל הערבי. ִ הבדלי שכר אלו עוררו תגובות של תמיהה בקרב פקידי מנהל מסוימים, חשש בקרב היהודים והתמרמרות בקרב הערבים. ר' גרייבס (Graves. R ,(פקיד הובלות עבודה עברית הובלות  בכיר במנהל הקולוניאלי הבריטי, הועבר לפלשתינה ב–1941 כדי להקים את מחלקת העבודה (Labour of Department( והתפלא על שפועלים מקבלים שכר שונה תמורת עבודה שווה: 'הפערים בין סולמות השכר של שתי קבוצות העובדים בפלשתינה מעוררים תמיהה ואי–נחת אצל מי שזה עתה   הובלות עבודה עברית הובלות מגיע קביעה זו מעניינת לכשעצמה. אין 17 לשם ורגיל לתשלום של שכר שווה לעבודה שווה'. להניח שפקיד קולוניאלי בכיר היה מביע הפתעה מהבדלי שכר תמורת אותה עבודה, אילו הפועלים בעלי השכר הגבוה יותר היו אירופים, מתיישבים מארץ–האם או אנשי השלטון הקולוניאלי, ונמוכי השכר היו ילידי המקום. נראה כי אמירתו מעידה כי  הובלות עבודה עברית הובלות  גם הפועלים הערבים וגם אלו היהודים היו בעיניו כוח עבודה מקומי, גם אם בעלי מאפיינים שונים 18 ביותר. גרייבס לא היה שותף לתפיסה העצמית של הפועלים היהודים. גם בקרב הפועלים היהודים והערבים עוררו הבדלי השכר אי–שקט וחוסר שביעות–רצון. הפועלים היהודים, או ליתר דיוק מנהיגי ארגונם, חששו כל העת שמא לא יצליחו לשמר את ‘Labor Legislation Committee Report’ (above, note 13), Item 3 .15 G. Mansur, ‘Evidence of Mr. George Mansur Before the Palestine Royal Commission’, .16 above, note 9 Graves, ‘Survey of Labour in Palestine’, Item 18, above, note 12 .17 18 .עם זאת גם גרייבס היה מודע היטב לשוני הניכר בין הפועלים היהודים והערבים. בדיווחו הוא כותב כי אין כל אפשרות לדבר בהכללה על ציבור העובדים בפלשתינה מפני שהפועלים היהודים והערבים נבדלים אלו מאלו מכל בחינה שהיא — שפה, דם, אידאלים פוליטיים, תרבות ודת. Graves ,סעיף 2) לעיל הערה .(12 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏µ רמת השכר הגבוהה נוכח התחרות של כוח העבודה הערבי הזול יותר. ואילו   הובלות עבודה עברית הובלותהפועלים הערבים התמרמרו על עצם מציאותם של הפועלים היהודים בפלשתינה ועל הלחץ שהם 19 הפעילו נגד העסקתם של הפועלים הערבים במגזר היהודי. יתרה מכך, ראשי הפועלים הערבים דחו מכול וכול את רמת השכר הגבוהה יותר שזכו בה הפועלים היהודים ושללו את טיעוני היהודים להצדקת יתרונם. הם דחו את הטענה כי היהודים הם פועלים טובים יותר, לפחות בעבודות מסוימות, ומכאן ההצדקה לשכרם. הם דחו גם את הטיעון המרכזי של הנהגת העובדים היהודים כי רמת חייהם הגבוהה יותר, החיונית להם עקב סגנון חייהם ודרישותיהם התרבותיות הבסיסיות, מחייבת שמירה על שכר גבוה משכרם של הערבים. רמת החיים היא תוצאה של השכר הגבוה, טענו הדוברים של פדרציית האיגודים המקצועיים וחברות הפועלים הערביים בתחילת שנות הארבעים, ולא הצרכים היסודיים משותפים ליהודים ולערבים, צרכים אנושיים בסיסיים, 20 הסיבה לשכר זה. כתבו בפנייתם לשלטונות. הודות לשכרם הגבוה יותר היהודים יכולים לספק צרכים אלו, 21 ואילו ממרבית הפועלים הערבים נשללה האפשרות לספקם. תאוריית שוק העבודה המפוצל (Theory Market Labor Split (שפיתחה עדנה בונסיץ' (Bonacich (דנה במצבים מעין אלה — תחרות על עבודה  הובלות עבודה עברית הובלות בין שתי קבוצות עובדים, קבוצה ששכרה גבוה וקבוצה ששכרה נמוך, והמעסיקים מעדיפים לדחוק הצדה את הפועלים היקרים בונסיץ' טענה כי בנסיבות אלו ינסו הפועלים 22 ולהעסיק במקומם את הפועלים הזולים יותר. היקרים יותר למנוע את דחיקתם והמרתם באמצעות אסטרטגיות שונות, והעיקרית שבהן היא ניסיון לסגור את שוק העבודה בפני הפועלים הזולים יותר. אותם יתרונות שאפשרו מלכתחילה לפועלים אלו לזכות בשכר גבוה יותר — כגון רמת השכלה,  הובלות עבודה עברית הובלות משאבים שונים המאפשרים ארגון יעיל של כוח האדם ושל תהליך העבודה, ניסיון בהתארגנות מקצועית וִקרבה למרכז הפוליטי — אותם יתרונות גם יכולים לסייע לפועלים בסגירת שוק העבודה בפני מתחריהם. אם אין הפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות  יכולים למנוע כניסה של כוח עבודה מתחרה, גרסה בונסיץ', הם תוחמים את הפועלים הזולים לדרגים הנמוכים של שוק העבודה ומבטיחים 19 .ג'ורג' מנסור עוסק בפירוט ובהדגשה בהתנגדותה של ההסתדרות להעסקת פועלים ערבים, ובאופן זה לתרומתה לערעור היחסים ביניהם. הוא דן בכך בעדותו לפני הוועדה המלכותית בראשות הלורד פיל וכן בחוברת אשר פרסם זמן קצר לאחר העדות, ובה הציג מחדש את דבריו ביתר שיטתיות ופירוט. מנסור G. Mansur, The Arab Worker under the Palestine וכן, 16 הערה, לעיל ראו, הוועדה לפני בעדותו Mandate, Jerusalem 1937 Federation of Arab Trade Unions and Labour Societies באנגלית כשמם או. 20 21 .מכתבה של פדרציית האיגודים המקצועיים וחברות העובדים הערביים לוועדת השכר, 31 בדצמבר 1942, .IV208-1-3721 העבודה ארכיון E. Bonacich, ‘A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market’, American .22 Sociological Review , 37 (1972), pp. 547-559; Bonacich, ‘The Past, Present and Future of Split Labor Market Theory’, Research in Race and Ethnic Relations, 1 (1979), pp. 17-64 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∂ לעצמם מונופול על העבודות המתגמלות. תגובותיהם של הפועלים הזולים לשכרם הנמוך ולהדרתם מהעמדות המועדפות אינן נכללות בתאוריה או במודל של בונסיץ'. נראה כי היא ייחסה להם סבילות או הניחה שהם רואים יתרון בשכרם הנמוך  הובלות עבודה עברית הובלות  ומצפים שהאינטרס של המעסיק יבטיח את העסקתם. מצב שוק העבודה בארץ–ישראל-פלשתינה והיחסים בין הפועלים היהודים והערבים תאמו ציבור הפועלים 23 את המודל של בונסיץ', והתאמה זו כבר הוצגה בכמה וכמה מחקרים. היהודי, בהנהגתה של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ–ישראל, התאמץ מאוד לחסום את כניסתם של פועלים ערבים למגזר היהודי.  הובלות עבודה עברית הובלות הוא השתמש לשם כך ברמת ארגון גבוהה של העובדים היהודים ובסיוע כלכלי ופוליטי של המוסדות הציוניים, והפעיל לחץ חברתי  הובלות עבודה עברית הובלות  וכלכלי על המעסיקים היהודים בססמה 'עבודה עברית'. זה מקרה מובהק  הובלות עבודה עברית הובלות של אסטרטגיית הסגירה שבונסיץ' תיארה. אפשר לומר כי פעולתה של הסתדרות העובדים הצליחה לא בחסימת כניסתם של הפועלים הערבים, אלא בהגבלתה, במניעת הצפה של המגזר היהודי בפועלים ערבים. יעקב מצר מעריך כי ב–1931 היו הפועלים הערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  כ–20 24 עד 23 אחוזים מכלל כוח העבודה במגזר היהודי, וב–1935 הם היו כ–15 עד 17 אחוזים. בשורש הצלחתם של הפועלים נמצאה ההתאמה המלאה בין יעדם, למנוע כניסה של פועלים ערבים לשוק העבודה היהודי, ובין האוריינטציה המתבדלת הכוללת של ההתיישבות היהודית הציונית. המתיישבים היהודים היו מיעוט בקרב אוכלוסיית הרוב הערבית, וכדי לגבש ולקדם את אפשרות האוטונומיה של קהילתם הם פיתחו מגוון רחב של דרכי התבדלות כלכלית, חברתית, פוליטית, תרבותית ויישובית–מרחבית. מוסדות התנועה הציונית גיבשו וחיזקו את התהליכים האלה. היתה להם השפעה פוליטית בקרב השלטון הבריטי בלונדון ובירושלים,  הובלות עבודה עברית הובלות והם היו בעלי משאבים כספיים שגייסו הקרנות הלאומיות השונות. נסיבות אלו טיפחו שיתוף–פעולה, אמנם מתוח, בין הנהגת הפועלים ובין המעסיקים היהודים. ואכן, הפועלים היהודים הצליחו לעמוד בתחרות עם פועלים דלי שכר בזכות הלחץ החברתי שהפעילה ההסתדרות על מעסיקים פרטיים הובלות עבודה עברית הובלות  ותמיכת ארגוני מעסיקים במדיניות העבודה העברית; באמצעות העמסת חלק מן העלות הנוספת של 'העבודה העברית' על הצרכן היהודי, ובאמצעות השתתפות כספית של הסוכנות היהודית וקשרים פוליטיים שהיא הפעילה כדי 'להכשיר' את מדיניות ההעסקה הלאומית בעיני השלטון המנדטורי. G. Shafir , Land and Labor in  הובלות עבודה עברית הובלות  the Origin of the Arab Israeli Conflict, Cambridge 1989; .23 M. Shalev, Labour and the Political Economy in Israel, Oxford 1992; D. Bernstein, ’Expanding the Split Labor Market Theory: Between and Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine’, Comparative Studies in Society and History, 38 (1996), pp. 243-266; Bernstein, ‘Strategies of Equalization: Jews and Arabs in the Split Labor Market of Mandatory Palestine’, Ethnic and Racial Studies, 21 (1998), pp. 449- 475 Metzer, The Divided Economy, p. 131 .24 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏∑ יכולתה של ההסתדרות למנוע את העסקתם של פועלים ערבים במגזר היהודי, או לפחות לצמצמה בהרבה, היתה נעוצה אפוא במערכת קשריה בתוך התנועה הלאומית הציונית, ובהתאמה חלקית לפחות בין יעדים ומטרות של העובדים ובין אלה של המעסיקים, מעבר לאינטרסים המעמדיים המנוגדים של אלה ואלה. מצב זה לא היה קיים במגזר הממשלתי.  הובלות עבודה עברית הובלות הממשלה הכירה במחויבותה לקדם את הבית היהודי הלאומי, אך לא ראתה עצמה אחראית לעלות הכלכלית של מפעל לאומי זה. הובלות עבודה עברית הובלות  העובדים הערבים התנגדו לחדירה של פועלים יהודים למגזר שהיה מקור התעסוקה העיקרי שלהם, מה גם שהדבר נעשה תמורת שכר גדול משכרם. העובדים היהודים והנהגתם, לעומת זאת, חיפשו טיעונים להצדקת דרישתם להקצות להם עבודה במגזר הממשלתי, בלי לוותר על עלותם  הובלות עבודה עברית הובלות  הגבוהה יותר. נבחן עמדות אלה ביתר פירוט. È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· ִ בספטמבר 1926 דיווח ראש מחלקת העבודות הציבוריות במנהל הממשלתי למזכיר הממשלה הראשון על העסקתם של פועלים יהודים וערבים בעבודות ציבוריות במחוז הצפון והדרום במחוז הצפון שילמה מחלקת עבודות ציבוריות תמורת 000,19 ימי 25  הובלות עבודה עברית הובלות  של פלשתינה (א"י). עבודה של פועלים מקצועיים ובלתי–מקצועיים, יהודים וערבים. רק  הובלות עבודה עברית הובלות  מיעוט מימי עבודה אלה היו של פועלים מקצועיים, 000,2 מתוך 000,19 ,קצת יותר מעשרה אחוזים.  הובלות עבודה עברית הובלות הם נחלקו שווה בשווה בין הפועלים המקצועיים היהודים והערבים ושכרם של אלה ואלה היה שווה. בשאר ימי העבודה הועסקו בעיקר פועלים ערבים, 5.87 אחוזים  הובלות עבודה עברית הובלות  מכלל העובדים, ואילו פועלים יהודים הועסקו ב–5.12 אחוזים מימי העבודה. במחוז הדרום ההקצאה היתה מקוטבת אף יותר. העבודה המקצועית, 5.12 אחוזים מכלל ימי העבודה, חולקה אף שם שווה בשווה בין הפועלים המקצועיים היהודים והערבים, ואילו ימי העבודה הבלתי–מקצועית הוקצו כמעט כולם לפועלים הערבים. בשני אחוזים בלבד מימים אלה הועסקו פועלים יהודים. שכר העבודה של הפועלים הבלתי–מקצועיים לא היה שווה, הובלות עבודה עברית הובלות  אולם הדיווח אינו מאפשר לקבוע מה היתה מידת הפער. שכר הפועלים הערבים נע בין 100 ל–200 מיל ליום, ואילו שכר הפועלים היהודים נע בין 120 ל–200 מיל. ההפרש נראה זעום, אך  הובלות עבודה עברית הובלות  ייתכן כי שכר מרבית הפועלים הערבים היה קרוב לנקודה הנמוכה ברצף זה, ואילו שכר הפועלים היהודים התקרב לנקודה הגבוהה. נתונים אלו יכולים להבהיר   הובלות עבודה עברית הובלות את מדיניות הממשלה מצד אחד ואת הבסיס לטענות ולטרוניות של שתי הקבוצות הלאומיות מצד שני. מדיניות הממשלה התבססה על העדפה ברורה ומוצהרת  הובלות עבודה עברית הובלות  של השיקול הכלכלי על פני כל שיקול אחר. העדפה זו שיקפה את המדיניות האימפריאלית הבריטית — על הקולוניות 25 .מחלקת עבודות ציבוריות למזכיר  הובלות עבודה עברית הובלות  הראשון, 27 בספטמבר 1926 ,אצ"מ 1842/S9. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∏ 26 ומושבות החסות לשאת את עצמן בלי להטיל עול כלשהו על 'משלם המסים הבריטי'. הובלות עבודה עברית הובלות  לפיכך נדרש שעבודות הממשלה יתבצעו בעלות הנמוכה ביותר האפשרית ללא רמת ניצול שתפגע בעליל בצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה המקומית. מדיניות זו התבטאה בהוצאת עבודות למכרז והתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר. כאשר הגופים הממשלתיים היו המעסיקים הישירים הם העדיפו פועלים זולים. את החובה, חובה פוליטית בעיקרה, להעסיק עובדים יהודים וכך לתמוך בבית הלאומי, בחר הממשל הבריטי למלא בהעסקת פועלים מקצועיים יהודים, שהרי שכרם היה זהה לשכר מקביליהם הערבים. דפוס דומה נראה   הובלות עבודה עברית הובלות במגמות ההעסקה בפקידות: הובלות עבודה עברית הובלות  חלקם של היהודים בין הפקידים הממשלתיים היה גדול באופן משמעותי מחלקם בין הפועלים הבלתי–מקצועיים. נתונים רשמיים מעידים כי שיעורם של היהודים בין העובדים המדורגים בשירות המדינה המנדטורי היה גדול במקצת משיעורם באוכלוסייה, 27 ושיעורם בין הבלתי–מדורגים היה קטן משיעורם באוכלוסייה. לסיכום, הממשל הבריטי העסיק יהודים בעבודות ששכרן  הובלות עבודה עברית הובלות  היה גבוה, יחסית, ושווה ליהודים ולערבים. הוא נמנע מהעסקת יהודים או מיעט להעסיקם בעבודות שנמצאו להן פועלים ערבים זולים בהרבה. המצב המתואר עורר התנגדות חריפה הן בקרב הערבים והן בקרב היהודים. הערבים ראו בבריטים וביהודים גם יחד אחראים לאבטלה גוברת בקרבם.  הובלות עבודה עברית הובלות כל הדוברים הערבים הסכימו בדבר קיומה של תופעת האבטלה, אך התקשו לתעדה בגלל האופי הנייד והעונתי של חלק ניכר מכוח העבודה הערבי. היהודים נחשבו אחראים לכך עקב בואם לפלשתינה ללא התחשבות בהיקף העבודה הזמינה ועקב מאמציהם למנוע ממעסיקים  הובלות עבודה עברית הובלות  יהודים להעסיק ערבים. את הבריטים האשימו הערבים באחריות להעמקת האבטלה במגזר הערבי בגלל תמיכתם בהקמת הבית הלאומי היהודי והסכמתם להגירה יהודית רחבת הקף, ומפני שהם אימצו, מעשית לפחות, את התביעה הציונית להעריך את 'יכולת הקליטה' של הארץ   הובלות עבודה עברית הובלות לפי מידת האבטלה במגזר היהודי בלבד ולא בפלשתינה כולה. לטענת הערבים, בכך התעלמו הבריטים ביודעין מן האפשרות שתושבי הארץ הערבים המובטלים   הובלות עבודה עברית הובלות יועסקו בארץ, במקומות עבודה בבעלות ערבית, יהודית או ממשלתית, ולא ייאלצו לחלוק אותן עם מהגרים יהודים שזה מקרוב באו. התנגדותם של הדוברים הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות ם הפלשתינים לשילובם של היהודים בעבודות הממשלה היתה מעוגנת בהתנגדותם להתיישבות הציונית בכללותה ולכל מה שהיה כרוך בה, ובייחוד 26 .ראו את דיונו המקיף של נחום גרוס במדיניות הכלכלית הבריטית בארץ ישראל, 'המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ–ישראל', קתדרה, 24) תמוז תשמ"ב), עמ' 153-180 ,וכן קתדרה, 25 B. Smith, The Roots of Separatism in Palestine, London ;168-135 'עמ), ג"תשמ תשרי( 1993, pp. 46-48 .Gertz, Statistical Handbook, 1947, pp. 46-47 :ראו, באוכלוסייה   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים של לחלקם באשר. 27 באשר לחלקם בעבודות הממשלה ובשירות הממשלתי, ראו 'Service Civil ,'אוגוסט 1934 ,אצ"מ 7743/S25 ,וכן נתוני עובדי המדינה, מדורגים ובלתי מדורגים, מדצמבר 1935 ,דצמבר 1936 ודצמבר .L/84133 המדינה ארכיון, 1937 ˜  הובלות עבודה עברית הובלות ¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏π לכוונה להקים בית לאומי יהודי. כל מה שחיזק את מעמדו הנבדל של היישוב היהודי וקידם את התפתחותו לכדי ישות לאומית נפרדת של יהודים, לרבות הפעלת קריטריונים שונים ליהודים  הובלות עבודה עברית הובלות ולאוכלוסיית הרוב המקומית, הובלות עבודה עברית הובלות  נחשב פגיעה ישירה בציבוריות הערבית הפלשתינית. וכך, העסקתם של היהודים בעבודות הממשלה נחשבה דחיקה של פועלים שכירים ערבים ממקום העבודה העיקרי שלהם ופגיעה חמורה במיוחד בפועלים–הפלאחים הבלתי–מקצועיים מצד אחד הובלות עבודה עברית הובלות  ובמשכילים המועסקים בשירות המדינה מצד שני. יתר על כן, ההנהגה הערבית התנגדה בחריפות גם לתנאי העסקתם של פועלים יהודים כאשר אלה הועסקו בשכר גבוה יותר או בתנאי מכרז מועדפים, וטענה כי הדבר מטיל עול כלכלי ישיר על אוכלוסיית הרוב הערבית של פלשתינה. כאן נשזרת הסוגיה של עבודות הממשלה במחלוקת נוספת —  הובלות עבודה עברית הובלות על חלקן היחסי של שתי הקבוצות הלאומיות בהכנסות הממשלה ובהוצאותיה. קישרו בין שתי הסוגיות גם דוברי היישוב היהודי וגם דוברי הציבור הערבי. ההנהגה הציונית טענה, הובלות עבודה עברית הובלות  כפי שנראה בהמשך, כי היישוב היהודי אחראי ל–40 אחוזים בערך מכלל הכנסות הממשלה בפלשתינה, הרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, ולפיכך הוא זכאי להיות מועסק  הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות שמומנו מהכנסות אלו. לעומת זאת, ההנהגה הערבית טענה כי האוכלוסייה הערבית היא המקור לרוב הכנסות המדינה, ל–60 אחוזים מהן לפחות, ולכן כל הוצאה שחיזקה את היישוב היהודי נעשתה, בחלקה הגדול, על חשבון האזרחים הערבים. הם טענו שתשלום נוסף, ישיר או עקיף, כמו שכר עבודה מוגדל לפועלים יהודים, נלקח מכספי המסים  הובלות עבודה עברית הובלות ששילמה האוכלוסייה הערבית. לא זו בלבד, כך טענו דוברי הערבים בארץ, אלא שהדבר פגע ביכולתה של הממשלה לממן פעולות אחרות לשיפור מצבה של אוכלוסיית הרוב הפלשתינית. ההנהגה היהודית ניסתה אף היא לקשר בין דרישתה שיוקצו לפועלים היהודים ימי עבודה בעבודות הממשלה ובין יעדיה הפוליטיים והחברתיים. טיעונים אחדים חזרו ונשנו, הובלות עבודה עברית הובלות  כמעט ללא שינוי, בשנות העשרים והשלושים. לפי קו טיעון אחד של ההנהגה הציונית, צרכיו החיוניים של הפועל היהודי מחייבים רמת שכר 'סבירה' ו'הוגנת' וסיפוקם מש הובלות עבודה עברית הובלות רת את טובתו של הפועל הערבי. דרישותיו של הפועל היהודי לשכר גבוה יותר נבעו מצרכיו כבן תרבות. הנחתו הסמויה של טיעון זה היתה   הובלות עבודה עברית הובלות שהשלטון הבריטי יתקשה לערער על החובה לספק צרכים אלו בשל היותו  הובלות עבודה עברית הובלות שותף לתפיסות התרבותיות של בעלי הטיעון. עם זאת, היה חשוב לדוברי היישוב היהודי להפריך את הטענה כי סיפוק 'צרכים תרבותיים' אלו בא על חשבון סיפוק צרכים חיוניים, לגיטימיים גם הם, של האוכלוסייה הפלשתינית. לפיכך הם חזרו והוקיעו את השכר הנמוך של  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים הערבים וטענו שהם סובלים מניצול מחפיר. ככל שפערי השכר היו גדולים, היה קשה לצפות שהשלטון הבריטי יסכים לספק את השאיפות התרבותיות של הפועל היהודי. הובלות עבודה עברית הובלות  דוברי היישוב היהודי טענו אפוא שהפער בשכר  הובלות עבודה עברית הובלות  אינו לגיטימי, והוא משקף את ניצולו של הפועל הערבי ולא את עלותו הגבוהה של הפועל היהודי. על יסוד טענה זו קראו להעלאת שכרו של הפועל הערבי ובכך חתרו להפחית את חלקם בעלות הרבה יחסית של העסקת הפועלים היהודים. ההוקעה של ניצול הפועל הערבי נכרכה אפוא, שוב ושוב, דווקא בקריאה  הובלות עבודה עברית הובלות  להעסיק פועלים יהודים. כך, לדוגמה, כתבה ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∞ מחלקת העבודה בהנהלה הציונית אל המחלקה המדינית בעת השפל הכלכלי של 1926, לקראת דיון בהעסקתם של פועלים יהודים בעבודות הציבוריות של הממשלה: [יש לתת] תשומת לב לשאלת העבודות הציבוריות של הממשלה. השאלה הזאת דורשת את פתרונה  הובלות עבודה עברית הובלות  כבר מזמן. הממשלה לא נתנה לפועל העברי את חלקו המתאים בעבודותיה ונימוקיה בהבדל שכר העבודה, הפועל העברי דורש שכר עבודה יותר גדול מאשר הפועל הערבי, והממשלה אחראית בעד זה  הובלות עבודה עברית הובלות שהוצאת כספיה תהיה במידת חסכון. ומחברי המכתב הציגו את הטענה הנגדית: הִקמוצים בשכר העבודה בקבלת פועלים זולים העומדים על מדרגה תרבותית נמוכה   הובלות עבודה עברית הובלות ובדחיַת פועלים העומדים במדרגה תרבותית גבוהה יותר והזקוקים מטעם זה גם לשכר עבודה יותר גדול, אינם יכולים לגרום להתפתחות החברותית והתרבותית של הפועלים ושל תושבי הארץ בכלל. לא הנִ ִּ צול של מצבו התרבותי הנמוך כי אם פתוח האלמנט ָ העובד בארץ יכול להתאים לכונותיה ומגמותיה של הממשלה, ומטעם זה לא יתכן לדחות את הפועל העברי מפני דרישת משכורת המתאימה לצרכים פשוטים של פועל  הובלות עבודה עברית הובלות  28 תרבותי. קו טיעון שני התמקד בהיקף ההעסקה של פועלים יהודים בעבודות בלתי–מקצועיות שהיו מרבית עבודות הממשלה. הבריטים לא חלקו על חובתם להעסיק פועלים יהודים, והעובדה שהיהודים משתכרים יותר מן הערבים היתה נתון בעיניהם. לכן המחלוקת נסבה בעיקרה על היקף ההעסקה. ההנהגה היישובית שללה חלוקה של ההעסקה על בסיס חלקה היחסי של כל קבוצה לאומית   הובלות עבודה עברית הובלות באוכלוסייה. זו היתה עמדתה בכל סוגיה שנגעה לחלק היחסי של כל קבוצה לאומית בשירותי המדינה או במוסדות נבחרים מתוכננים. ההנהגה היהודית חתרה לכך ולכן היא דחתה לחלוטין כל פתרון ששיקף את העובדה 29 שהיהודים יהיו לרוב דמוגרפי, שהיהודים היו מיעוט ואף סייע לקבע מעמד זה. חלוקת ההעסקה לשני חצאים נחשבה פשרה מרחיקה לכת. הובלות עבודה עברית הובלות  המוסדות הציוניים דרשו אפוא כי  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים היהודים יהיו כמחצית המועסקים בעבודות הממשלה, אם כי במקרה זה הדרישה התבססה על טיעונים וחישובים שעניינם שוק העבודה והכנסות המדינה והם נגעו רק בעקיפין לעתיד הדמוגרפי–פוליטי של היישוב היהודי ופלשתינה (א"י) כולה. סוגיה זו  הובלות עבודה עברית הובלות  התייצבה במרכז סדר היום הציבורי בשנת   הובלות עבודה עברית הובלות 1926 ,כאשר אושרה הלוואת  הובלות עבודה עברית הובלות פיתוח .Palestine and East Africa Loans Act — מיוחדת  הובלות עבודה עברית הובלות בחקיקה 30 ברובה הוקדשה ההלוואה 2 הובלות עבודה עברית הובלות 8 .מרכז העבודה למחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, 14 באפריל 1926 ,אצ"מ 1842/S9. 29 .י' גורני, השאלה הערבית והבעיה  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית, תל–אביב 1985 ,עמ' 12. 30 .דיון מקיף במדיניות הפיתוח הבריטית במאמרו של גרוס, לעיל, הובלות עבודה עברית הובלות  הערה 27 ,כמו כן בספרו: נ' גרוס, לא על הרוח לבדה: עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ–ישראל, ירושלים תש"ס, עמ' 204-220, ;Smith The Roots of Separatism in Palestine, ibid., note 26 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π± לפיתוח נמל חיפה והאוכלוסייה המקומית חויבה לשאת בפירעונה. דוברי התנועה הציונית נערכו שני הצדדים, ובמיוחד 31 פעלו למען אישור ההלוואה בפרלמנט. עם אישור ההלוואה הציונים, להבטיח כי ציבוריהם ייהנו מעבודות הפיתוח החדשות. הסוגיה נדונה בדרגים הגבוהים ביותר. נשיא ההסתדרות הציונית, ד"ר חיים וייצמן, פנה ב–9 באוקטובר 1928 לסגן השר לענייני המושבות ופירט בהרחבה  הובלות עבודה עברית הובלות  את בקשת התנועה הציונית בדבר הקריטריונים 32 לקביעת השיעור של העסקת פועלים יהודים בעבודות הנמל. קריטריון אחד שהציע וייצמן היה חלקו היחסי של הציבור היהודי מכלל הכנסות המדינה. טענה זו היתה השכיחה והעקיבה ביותר — ראוי כי הציבור היהודי ייהנה משירותי המדינה, ובמקרה זה מתעסוקה בעבודות פיתוח, לפי חלקו בקופה שמימנה את העבודות  הובלות עבודה עברית הובלות האלה. היישוב תרם כ–40 אחוזים מהכנסות המדינה, כגרסת ההנהגה הציונית באותן שנים, ולכן היא טענה שארבעים אחוזים מכלל עובדי הפיתוח הנדון יהיו יהודים. שכרם הגבוה יותר 33 ימומן, על סמך טיעון זה, מכספי המסים והמכס שהם עצמם העבירו לקופת המדינה. קריטריון שני אף היה בעל משמעות מספרית גדולה יותר —  הובלות עבודה עברית הובלות חלקם היחסי של הפועלים היהודים מכלל כוח העבודה השכיר בפלשתינה (א"י). נקבע כי הפועלים היהודים הם כמחצית מכלל השכירים ומכאן הועלתה הדרישה שהם יהיו מחצית מן המועסקים בעבודות החדשות. וכך כתב חיים וייצמן: בהנחה כי מוסכם שיש להעסיק כוח עבודה יהודי  הובלות עבודה עברית הובלות  בשיעור יחסי הוגן, נשאלת השאלה מה ייחשב שיעור הוגן. אפשר להציע שהוא יתאים לחלק היחסי של היהודים בכלל אוכלוסיית פלשתינה. ההנהלה [הציונית] סוברת בנחרצות כי הנוסחה הזו אינה ישימה במקרה הנידון, והיא מעניקה ליהודים פחות מן המגיע להם.  הובלות עבודה עברית הובלות כמו שנאמר כבר, היהודים זכו בעבר לחלק קטן בהרבה מחלקם ההוגן בעבודות הממשלה והרשויות המקומיות. נוסף על כך נאמר כבר כי היהודים תרמו להכנסות [המדינה], וימשיכו לתרום להן, הרבה יותר ממספרם, ותרומה זו תשמש להחזר ההלוואה המממנת את עבודות הנמל. יתרה מזאת, יש לייחס חשיבות רבה לעובדה כי היהודים הם לפחות חמישים אחוז מכלל העובדים התלויים לפרנסתם בעבודה תעשייתית מהסוג הנדרש כעת. ההנהלה חושבת 31 .בציבורים השונים בפלשתינה היתה מחלוקת קשה באשר   הובלות עבודה עברית הובלות לקבלת ההלוואה.  הובלות עבודה עברית הובלות בעוד שההנהגה  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית ראתה בהלוואה גורם חשוב לפיתוח, התנגדה לה ההנהגה הפלשתינאית. החשש היה שעיקר העול של החזר החוב  הובלות עבודה עברית הובלות  ייפול על   הובלות עבודה עברית הובלות האוכלוסייה הפלשתינאית, אוכלוסיית   הובלות עבודה עברית הובלות הרוב, ואילו היהודים יצליחו, בזכות כישוריהם ומעמדם הפוליטי, ליהנות מרווחי הפיתוח הכלכלי   הובלות עבודה עברית הובלות שיבוא בעקבות ההלוואה. 32 .וייצמן לסגן השר לענייני המושבות (בלא ציון שמו), 9 באוקטובר 1928 ,ארכיון העבודה 128-1-IV208. 33 .הן גרוס והן מצר מתייחסים בפירוט רב למדדים השונים המשמשים להערכת חלקם היחסי של היהודים והערבים בהכנסות הממשלה. הובלות עבודה עברית הובלות ראו גרוס  הובלות עבודה עברית הובלות , 'המדיניות הכלכלית  הובלות עבודה עברית הובלות הבריטית', עמ' 199 ,ומצר, לעיל הערה 25 הובלות עבודה עברית הובלות , עמ' 184 .לענייננו מספיק אם נאמר כי שני חוקרים אלה מביאים נתונים דומים. על פי נתונים אלה, עלה חלקה של האוכלוסייה היהודית  הובלות עבודה עברית הובלות  במיסוי הממשלתי מ–38 אחוזים בקירוב ב–1926 ,על פי מצר, ל–63 אחוזים בקירוב ב–1935 ולרמה דומה  הובלות עבודה עברית הובלות  בשנות הארבעים הראשונות. מדדים נוספים, ובהם רמת מיסוי לנפש, מעידים אף הם   הובלות עבודה עברית הובלות על חלקם ההולך וגדל  הובלות עבודה עברית הובלות  של התושבים היהודים בהכנסות המיסוי של המדינה. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π≤ כי בנסיבות אלה מוצדקת בקשתם להבהיר לקבלנים היטב כי מצופה  הובלות עבודה עברית הובלות  מהם להעסיק 34 פועלים יהודים כדי מחצית מכלל העובדים. הנהגת התנועה הציונית תבעה אפוא כי לא עלות כוח העבודה היא  הובלות עבודה עברית הובלות שתקבע, לא שיקולי חיסכון או תעסוקה של כלל הציבור הפלשתיני-ארץ–ישראלי, זה שהערבים הפלשתינים היו רוב מכריע בה, ואף לא חלקם היחסי של היהודים בכלל האוכלוסייה. הציונים תבעו כי השיקולים הקובעים יביאו בחשבון, ישירות או באופן עקיף, את האופי המיוחד והנבדל של היישוב היהודי. ומכאן קצרה הדרך בחזרה לתפיסות היסוד של ההתיישבות הציונית – תביעה שהיא תיחשב ישות נפרדת, זכאית ליחס מיוחד מהשלטון הבריטי, גם מממשלת ארץ– ישראל-פלשתינה וגם מהממשלה הבריטית בלונדון. עם זאת, לצד הטיעונים הפוליטיים של הנהגת היישוב, היה ברור גם לה כי אין כל אפשרות להתעלם מהשיקולים הכלכליים שהנחו את המדיניות האימפריאלית, לרבות מדיניותה של הממשלה המנדטורית שבירושלים. עמדות השלטון לא היו חד–משמעיות. מעצבי המדיניות הבריטית לא  הובלות עבודה עברית הובלות  דחו מכול וכול את  הובלות עבודה עברית הובלות טיעוניהם של דוברי היישוב ונציגיו, ולעתים היה נדמה כי הם אף אימצו אותם. במכתבו הידוע של ראש ממשלת בריטניה רמזי מקדונלד לנשיא   הובלות עבודה עברית הובלות ההסתדרות הציונית ד"ר חיים וייצמן בפברואר 1931 ,התייחס מקדונלד בין היתר לחלקם של הפועלים היהודים בעבודות הממשלה.  הובלות עבודה עברית הובלות הוא קבע בפסקה 16 של   הובלות עבודה עברית הובלות איגרתו כי ' … לגבי עבודות ציבוריות ומוניציפליות אשר ממומנות בכספים ציבוריים תובא בחשבון דרישתם של העובדים היהודים לחלק סביר בתעסוקה הזמינה, וזאת תוך התחשבות בתרומה 35 היהודית להכנסות  הובלות עבודה עברית הובלות  הציבוריות'. ִהמנהל הבריטי בפלשתינה (א"י) ראה עצמו מחויב לקביעה זו, עם כל   הובלות עבודה עברית הובלות הערפול שבה. בשנתיים הבאות הוא הקדיש תשומת–לב רבה  הובלות עבודה עברית הובלות לשאלה  הובלות עבודה עברית הובלות כיצד ליישמה בלי לפגוע באופן משמעותי במדיניות הכוללת. בשלב ראשון העריכו פקידי המנהל את חלקו היחסי של היישוב היהודי בהכנסות המדינה וקבעו כי ההכנסות מהיישוב היהודי היו 37 אחוזים מכלל אחרי כן הבהירו הפקידים 36 ההכנסות. הערכתם היתה פחותה מזו של אנשי הסוכנות היהודית. כי היישוב היהודי זכאי לאחוז מתאים מעלות העבודה ולא מכלל ימי העבודה. 34 .כנ"ל, סעיף 15. 35 .ר' מקדולנד לד"ר ח' וייצמן, 13 בפברואר 1931 ,סעיף 16 ,ארכיון המדינה 203/733  הובלות עבודה עברית הובלות  CO .מכתב זה נשלח מראש ממשלת בריטניה לנשיא ההסתדרות הציונית בעקבות המחאה הציונית העזה והתפטרותו של חיים וייצמן מראשות ההסתדרות הציונית, לאחר פרסום דוח הופ–סימפסון והספר  הובלות עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות הובלות הלבן שנדפס בעקבותיו שנת 1930. 36 .מכתבו של הנציב העליון, ארתור ווקופ (Wauchope Arthur (לשר המושבות פ' קונליף–ליסטר (-Cunliff Lister ,(18 בפברואר 1933 ,סעיף 3 ,ארכיון המדינה 238/733 CO .הערכה זו עוררה התנגדות בחוגים הציוניים אשר הסבירו שוב את חישוביהם במכתבם מ–16 ביולי 1933 .במכתב זה טענו כי חישובי השלטון נעשו על סמך נתוני תחילת 1932 ,אלא שבינתיים גברה בהרבה העלייה היהודית עתירת ההון הפרטי ממרכז אירופה, ויחד אתה עלה חלקם של   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים במיסוי ובמכס אף מעל ל–40 אחוזים. מהנוסח שבידי לא ברור אם המכתב, החתום על ידי משה שרתוק, נשלח לנציב העליון או לשר המושבות. ארכיון המדינה .CO 733/238 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π≥ אף על פי כן עמדת ההנהגה הציונית אומצה חלקית הובלות עבודה עברית הובלות  בלבד או אומצה רק לכאורה, שכן הובהר לנציגי היישוב כי פועלים יהודים לא יועסקו  הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות בלתי–מקצועיות אם יימצאו עובדים מיומנים זולים מהם בהרבה. הובלות עבודה עברית הובלות  פקידי ממשל בכירים הבהירו כי ראש–הממשלה אמנם קבע שיש להתייחס לתרומתו של היישוב היהודי להכנסות המדינה, אולם ברור כי זהו רק קריטריון אחד ולצדו יש שיקולים נוספים, כלכליים ופוליטיים. 'ברור ומובן מאליו', כתב הנציב העליון לשר המושבות, כי הפירוש הראוי לקביעת ראש–הממשלה הוא שהתרומה היהודית להכנסות המדינה היא שיקול חשוב בבעיה הכוללת, אך היא אינה השיקול היחיד ואין כוונת הדברים לדחוק עקרונות כלליים אחרים של הוגנות ציבורית ושל נוחות. השיקולים   הובלות עבודה עברית הובלות האחרים הם (1( ֵהקף האבטלה בקרב ערבים ויהודים; (2 (הצורך לחסוך בהוצאות הציבוריות; (3 (המשקל היחסי של יהודים וערבים באוכלוסייה הסמוכה למקום העבודות הציבוריות; (4 (הרצון להימנע מהבדלי שכר בין פועלים יהודים וערבים המועסקים באותה עבודה ובאותו 37 המקום. לפיכך, דוברי היישוב היהודי אמנם חזרו והתבטאו בדבר זכאותם של הפועלים היהודים ל'חלק הוגן' מעבודות הממשלה, וב'שכר הוגן', אולם הם הכירו בעובדה ששיקולים כלכליים מנחים את השלטונות וניסו להתמודד עמם גם על בסיס  הובלות עבודה עברית הובלות כלכלי. ·Â˘Èȉ ˙‚‰‰Â ˙¯„˙Ò‰‰ ˙«ÓÊÈ
 כדי להסביר את יזמוֹתיה של הסתדרות העובדים יש לחזור למודל שוק העבודה המפוצל של בונסיץ'. הפועלים היהודים התקשו כאמור לחדור למגזר העבודות הממשלתיות  הובלות עבודה עברית הובלות מפאת שכרם הגבוה בהרבה משכר הפועלים הערבים ובגלל אי–נכונותו של המעסיק לשאת בעלות הנוספת. האסטרטגיות של קבוצות עובדים במצב זה, קרי סגירת השוק בפני הפועלים הזולים או דחיקתם לעבודות המתגמלות פחות, שימשו את הפועלים היהודים בהצלחה יחסית במגזר הובלות עבודה עברית הובלות  היהודי של כלכלת ארץ–ישראל, אך הן לא היו בנות–ביצוע במגזר הממשלתי. ההסתדרות לא היתה יכולה לסגור את השוק ולכן היא חיפשה דרכים לצמצם  הובלות עבודה עברית הובלות  את העלות העודפת של הפועלים היהודים, בלי לפגוע באופן משמעותי  הובלות עבודה עברית הובלות ברמת ההכנסה שלהם. דרך  הובלות עבודה עברית הובלות אחת היתה דרישה של הסתדרות העובדים שיונהג שכר מינימום, לפחות בעבודות שהממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות מימנה. השכר המינימלי ליהודים ולערבים היה אמור להיות גדול מהשכר ששולם לפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות  הערבים והנהגתו היתה מצמצמת את הפער בינם לבין הפועלים היהודים. על פי 38 המודל של בונסיץ', מדובר במקרה זה  הובלות עבודה עברית הובלות באסטרטגית השוואה (Equalization.( 37 .הנציב העליון, ארתור ווקופ, לשר המושבות קונליף–ליסטר, הובלות עבודה עברית הובלות 10 באוגוסט 1933 ,ארכיון המדינה .CO 733/238 Bonacich, ’The Past, Present and Future of the Split Labor’, ibid., note 22, pp. 32-34 .38 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π¥ דרך התמודדות שנייה היתה ניסיון לשלב במגזר הממשלתי את צורות הפעולה שפותחו במגזר היהודי ולהתאימן לתנאי המגזר הממשלתי. הובלות עבודה עברית הובלות לשם כך ביקשו נציגי היישוב היהודי כי עבודות ממשלה יינתנו לקבלנים יהודים  הובלות עבודה עברית הובלות ואלה יעסיקו פועלים יהודים. תנאי המכרז יסוכמו בין שני הצדדים כך שהמעסיק הציבורי לא ייצא נפסד, גם אם הצעתו של הקבלן לא תהיה בהכרח ההצעה הזולה ביותר. נבחן שתי דרכי פעולה אלה ביתר פירוט הובלות עבודה עברית הובלות . ‰‡Â¢‰ ˙ÂȂ˯ËÒ‡ — ‰Â¢ ¯Î˘Â ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ שכר מינימום  הובלות עבודה עברית הובלותממשלת פלשתינה (א"י) מינתה שתי ועדות לדיון בשכר הפועלים הבלתי–מקצועיים בעבודות הממשלה, הובלות עבודה עברית הובלות האחת ב–1928 והשנייה בזמן מלחמת העולם השנייה, בסוף 1942 ותחילת 1943. ההסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות הציעה לשתי הוועדות להנהיג שכר מינימום, אך היה הבדל ניכר  הובלות עבודה עברית הובלות בין  הובלות עבודה עברית הובלות שתי ההצעות. לוועדה הראשונה הציע נציג ההסתדרות שיונהג שכר מינימום לפועלים הבלתי– מקצועיים בעבודות הממשלה. עם זאת, כפי שנראה להלן, ההצעה לא באה לבטל את השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים. הובלות עבודה עברית הובלות רק בוועדת השכר השנייה,  הובלות עבודה עברית הובלות כחמש–עשרה שנים אחר כך, נכרכה הדרישה להנהיג שכר מינימום בדרישה ברורה לקבוע שכר שווה לפועלים בלתי– מקצועיים יהודים וערבים. בוועדת השכר הראשונה, של שנת 1928 ,הציע נציג הפועלים היהודים יצחק בן–צבי לקבוע את שכר המינימום על פי הרכב הפועלים במקום העבודה. אמנם בן–צבי לא הבחין ברורות בין פועלים יהודים לערבים ולא דרש שכר מינימום שונה וגבוה יותר לפועלים היהודים, הובלות עבודה עברית הובלות  הובלות עבודה עברית הובלות אך הבחנה זו השתמעה בבירור מתוך דבריו. בן–צבי הציע כי באזורים אחידים באוכלוסייתם, כגון אזורים כפריים ערביים או אזורים עירוניים יהודיים, יותאם השכר המינימלי לרמת החיים של האוכלוסייה, ואילו החישוב של שכר המינימום   הובלות עבודה עברית הובלות ביישובים מעורבים בכל מקרה, לפי 39 יתחשב בצורכי העובדים השונים ובנגישותם למקורות הכנסה נוספים. הצעת ההסתדרות, היכן שיועסקו גם פועלים יהודים או רק פועלים יהודים, השכר הממשלתי לא יהיה קטן משכר המינימום שהציעה ההסתדרות להנהיג במגזר היהודי, קרי לא יהיה   הובלות עבודה עברית הובלות40 פחות מ–300 מא"י. למעשה אמות מידה אלו שיקפו ניסיון לשמר מצד אחד את השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים, ולמנוע מצד שני תשלום שכר פחוּת בהרבה למתחריהם, הפועלים הערבים. 39 .הסתדרות העובדים, 1928 .תזכיר לוועדת השכר אשר הוגשה על ידי הועד הפועל של ההסתדרות, ארכיון .IV208-1-128 העבודה 40 .סכום זה לא היה סביר כשכר מינימום ממשלתי. גם בסקטור היהודי היו רבים שהרוויחו פחות מכך, ובוודאי שפועלים ערבים רבים ביותר היו רואים גם בשכר נמוך פי כמה, בסביבות 20 גרוש ליום, שכר מספק לעבודה לא–מקצועית. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î πµ ההתייחסות ל'אוכלוסייה אחידה' ולרמת חייה באה לאפשר תשלום שכר נמוך לפועלים ערבים כפריים שאינם מתחרים ישירות עם פועלים  הובלות עבודה עברית הובלות יהודים. לעומת זאת, החלת הקריטריון בדבר 'מקורות הכנסה נוספים' על האוכלוסייה  הובלות עבודה עברית הובלות המעורבת הסתמכה על הטענה כי הפועלים הערבים שהיגרו העירה נהנו ממקור הכנסה נוסף בכפרי המוצא שלהם, ואילו הפועלים היהודים מתקיימים מעבודתם השכירה בעיר בלבד. מכאן נבעה מאליה המסקנה כי דרישתו של הפועל היהודי לקבל שכר גבוה יותר היא   הובלות עבודה עברית הובלות דרישה סבירה וצודקת. בכל זאת, כדי לצמצם את סכנת התחרות, נקבע עוד בהצעת ההסתדרות כי השכר המינימלי של הפועל הערבי המועסק לצד פועל יהודי יושווה לשכר המינימום שקבעה ההסתדרות לחבריה. נראה לפיכך כי ההצעה שהגיש נציג ההסתדרות לוועדת השכר נועדה בעיקרה להגן על שכר הפועלים 41 היהודים מפני דרדור ולא היתה מכוונת להשוואת שכר. הצעתו של בן–צבי נדחתה מכול וכול. הנציג הערבי, איש מעמד הביניים העולה, לא תמך בה, ואילו נציג הממשלה דחה אותה כליל.  הובלות עבודה עברית הובלות הנהגת שכר מינימום תשרת את הפועל היהודי בלבד, כך נטען, והיא הצעה מיותרת ואף 'מסוכנת' לפועל הערבי, קל וחומר הקריטריונים הספציפיים שפורטו בה. כללית 'הזמן אינו בשל' להנהגת שכר מינימום, טענו נציגי השלטון, שכן הוא יגדיל מאוד את שכר הפועלים הבלתי–מקצועיים ויגרום לנהירת פועלים העירה, הרבה מעבר ליכולת הקליטה של שוק העבודה העירוני, וכך ייפגעו הפועלים ויתהווה סיכון ליציבות החברתית. עוד נטען, ברוח תפיסתו הכללית של השלטון הקולוניאלי 42 הבריטי, כי אין זה מתפקידו או מעניינו של השלטון להעלות 'צרכים אשר טרם הבשילו'. השוואת השכר ועדת שכר שנייה התמנתה בסוף 1942 .התנאים אז היו שונים. השנים שנות מלחמת העולם השנייה, עבודה היתה בשפע, בעיקר עבודה של אזרחים עובדי צבא במחנות הצבא הבריטיים. חלפה האבטלה הקשה של סוף שנות השלושים, אך הפועלים, ערבים ויהודים, סבלו אלה ואלה דרשו העלאת שכר, הנהגת שכר מינימום 43 מהתייקרות תלולה בהוצאות המחיה. ותשלום תוספת יוקר. ולא רק התנאים הכלכליים השתנו.  הובלות עבודה עברית הובלות בשנים שחלפו גדל ציבור הפועלים   הובלות עבודה עברית הובלות השכירים הערבים והוקמו ארגוני פועלים. הגדול שבהם, 'אגודת הפועלים הערבית   הובלות עבודה עברית הובלות הפלשתינית', נעשה הנציג המוכר של הפועלים הערבים, קיבל תמיכה ממחלקת העבודה החדשה שהקימה הממשלה המנדטורית ופעל לקדם את דרישותיהם משלטונות הצבא ומרשויות הממשלה. במחנות הצבא עבדו פועלים יהודים וערבים רבים אלה לצד אלה — יותר ממאה אלף פועלים ערבים 41 .ראוי לציין כי להצעה כזו לא היה סיכוי כלשהו. גם הפועלים הפשוטים   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים לא תמיד זכו לשכר מינימום של 300 מא"י, ולא היה כל סיכוי כי הממשלה תסכים להעלות את שכר הפועלים הפשוטים שהיא מעסיקה  הובלות עבודה עברית הובלות מ–120-150 מא"י ל–300 מא"י. .CO 733/152 המדינה ארכיון, 20-18 סעיפים, 1928 — השכר ועדת. 42   הובלות עבודה עברית הובלות Gertz, Statistical Handbook of Palestine – 1947, pp. 317-318, 320 .43 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∂ לצד עשרות אלפי פועלים יהודים. הפועלים היהודים היו  הובלות עבודה עברית הובלות ברובם הגדול פועלים מקצועיים, אך לראשונה עבדו גם פועלים יהודים בלתי–מקצועיים רבים לצד פועלים ערבים. תחושת האינטרס המשותף התחזקה. פועלי המחנות  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודים דרשו שההסתדרות תפעל גם בקרב הפועלים הערבים, תקרא גם להם לכינוסיה ותהיה נכונה לפעול עם נציגות מעורבת של פועלי המחנות השונים במגעיה עם שלטונות המחנה. השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים היה מקור להתמרמרות בקרב  הובלות עבודה עברית הובלות הפועלים הערבים, וכבר שנים אחדות לפני כן העלתה אגודת הפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות הערבית הפלשתינית את הדרישה להשוות את שכר הפועלים הערבים  הובלות עבודה עברית הובלות לזה של היהודים. בתנאים אלו, ובאווירה השונה שהתהוותה, ההסתדרות לא היתה יכולה להסתפק בדרישה לשכר מינימום. היא היתה חייבת לעמוד במפורש ע  הובלות עבודה עברית הובלות ל הנהגת שכר שווה לפועלים היהודים והערבים: אנו מציעים כי הוועדה תמליץ על שכר מינימום אחיד בכל הארץ. שכר זה לא יוריד את שכר המינימום של היהודים, ולעומת זאת יעלה את השכר המינימלי של הערבים. תהליך זה של העלאת הסטנדרטים הערביים מתקיים בהתמדה מאז התחלת ההתיישבות היהודית. המלחמה זירזה התפתחות  הובלות עבודה עברית הובלות זו וכעת כבר אפשר לדבר על קנה–מידה אחיד. בהתייחס לפועל המקצועי, כבר זה כמה שנים אין הבדל משמעותי בשכר הפועלים המקצועיים. כעת הגיע הזמן שחקיקת מדינה תשים קץ למצב המגוחך של קנה–המידה 44 הכפול לפועלים לא–מקצועיים. רוב הזמן הדגישו השלטונות כי ההצעה   הובלות עבודה עברית הובלות להנהיג שכר מינימום לפועלים ערבים ויהודים היא מעניינו של הפועל   הובלות עבודה עברית הובלות היהודי בלבד ועלולה לפגוע בפועל הערבי, שכן יתרונו הוא המחיר הזול כך כתב הנציב העליון לורד צ'נסלור לשר המושבות לורד פאספילד: 'בתנאים 45 של עבודתו  הובלות עבודה עברית הובלות . הנוכחיים הניסיון להעלות את שכר המינימום של הפועל הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות הבלתי–מקצועי, וזאת מתוך האינטרס המשוער של המהגרים היהודים, יביא לתוצאות הרות אסון לארגון הכלכלי אמנם בוועדת השכר שפעלה בשנת 1943 כבר היה ייצוג לפועלים 46 של הארץ כולה'. הערבים, והם–הם שהעלו בנחישות את הדרישה להשוואת שכר, אך בכל זאת הבקשה נדחתה שוב. ההתנגדות כבר היתה מתונה בהרבה. אפילו נציג השלטון קבע כי פערי שכר אינם רצויים ויש לפעול להסרתם, אולם רק באופן אטי והדרגתי… הסתדרות   הובלות עבודה עברית הובלות העובדים ניסתה אפוא במשך עשורים אחדים להעלות את שכרו של הפועל הערבי לרמת שכר המינימום שהיא דרשה לפועל היהודי. הדבר היה מצמצם את פערי השכר   הובלות עבודה עברית הובלות ביניהם ומקטין, או מבטל,  הובלות עבודה עברית הובלות את העלות הנוספת שבהעסקתו של הפועל היהודי במגזר הממשלתי, אצל מעסיק שלא היה מעוניין לספוג עלויות מיותרות. רק בשנים האחרונות למנדט, מסיבות פוליטיות בעיקרן, הועתק הדגש של ההסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות מהעלאת שכרו של הפועל הערבי להשוואת 44 .ועדת השכר — 1943 ,לעיל הערה 13 ,עמ' 44. Graves, ‘Survey of Labour in Palestine’, 1941 (ibid., note 12), Item 19 (3) .45 Lord Chancellor to Lord Passfield, Secretary of State for the Colonies, 23 July 1931, .46 Item 5, ISA, CO 87130II ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π∑ שכרו לשכר הפועל   הובלות עבודה עברית הובלות היהודי. אולם גם כך וגם כך נדחו הצעות ההסתדרות. המעסיק הממשלתי לא רצה לשלם את המחיר הכלכלי והחברתי שנכרך באימוץ הצעות ההסתדרות. לא צלח   הובלות עבודה עברית הובלות הניסיון לעקוף את מכשלת העלות היתרה של הפועל היהודי באמצעות  הובלות עבודה עברית הובלות  הגדלת   הובלות עבודה עברית הובלות שכרו של הפועל הערבי. הממשל המנדטורי לא אימץ את ההצעה להנהיג שכר מינימום ופערי השכר נשארו בעינם. במקביל נעשה ניסיון להתמודד ישירות עם   הובלות עבודה עברית הובלותהבעיה באמצעות הוזלת עלותו של הפועל היהודי, כלומר באמצעות סבסוד וייעול, בלי לפגוע ברמת שכרו. ˙ÂÏ·˜ ההצלחה בהפעלת אסטרטגיות סגירה במגזר היהודי הניעה את יזמיהן  הובלות עבודה עברית הובלות  לנסות להפעילן גם במגזר הממשלתי. קבלן יהודי, מחויב להעסקת פועלים יהודים, היה אמור לשאת באחריות לביצוע העבודה ולשלם לפועליו היהודים שכר כמקובל במגזר היהודי, בלי לייקר את ִהעסקה למזמין הממשלתי. הניחו שהקבלן ימצא דרכים להוזיל את העבודה באמצעים דומים לאלה ששימשו עובדים  הובלות עבודה עברית הובלות  ומעסיקים במגזר היהודי, ביניהם בחירת עובדים מתאימים, ארגון יעיל של העבודה, עזרת מוסדות ציוניים במיכון העבודה, הובלות עבודה עברית הובלות  ועוד. כך לא הוא ולא המזמין לא היו אמורים לצאת נפסדים. פתרון זה לבעיית שילובם של הפועלים היהודים   הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות הממשלה הוצע לרשויות פעמים רבות, אך הן נרתעו מאימוץ גלוי של שיטות עבודה ושכר שונות ליהודים מזה ולערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  מזה,  הובלות עבודה עברית הובלות ובעיקר מהפעלתן באותו   הובלות עבודה עברית הובלות מקום   הובלות עבודה עברית הובלותעבודה. ובכל זאת, הן נעתרו להצעה בכמה וכמה מקרים. להלן אדון קצרות בשלושה מקרים כאלה: עבודת החציבה בעתלית לשם הוצאת אבנים לפיתוח נמל חיפה  הובלות עבודה עברית הובלות  החדש, 1928 ;עבודת סבלות בנמל חיפה,  הובלות עבודה עברית הובלות ינואר 1937; בניית בית–החולים הממשלתי החדש בחיפה, 1937. היו כמה מאפיינים משותפים לשלושה מקרים אלו: ראשית, שלושתם התרחשו בחיפה או בסביבתה. חיפה היתה עיר מעורבת, ולכן כניסתם של יהודים לעבודות הממשלה היתה שם קשה יותר מאשר בעיר שאוכלוסייתה יהודית הומוגנית. שנית, החברה הקבלנית של הסתדרות העובדים, סולל–בונה, הופקדה בשלושת   הובלות עבודה עברית הובלות המקרים על הפיקוח, על הניהול ולעתים על הביצוע של העבודה. שלישית, בשלושת המקרים אפשר לראות יחסי גומלין בין היבטים כלכליים להיבטים פוליטיים, בין  הובלות עבודה עברית הובלות  דאגתה של הפקידות הבכירה שלא להוציא כספים מיותרים ובין יכולתו של היישוב היהודי להפעיל לחצים פוליטיים   הובלות עבודה עברית הובלות וכך להניע את הרשויות לאמץ גם שיטות פעולה שלא תאמו כליל את עקרון הרווחיות והיעילות הכלכלית. מחצבת עתלית האבנים הגדולות ששימשו לפיתוח נמל חיפה החדש הובאו ממחצבות עתלית. כריית האבנים, שלב ראשון בעבודות של פיתוח הנמל, החלה ב–1928 ,אחרי אישור ההלוואה המיוחדת בחקיקת   הובלות עבודה עברית הובלות הפרלמנט. כבר בדיוני הפרלמנט העלו אוהדי ההתיישבות הציונית את הצורך ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∏ להבטיח העסקה של פועלים יהודים בתנאי שכר מתאימים לרמת חייהם  הובלות עבודה עברית הובלות ולצורכיהם התרבותיים. ִ הלחץ הפוליטי, והעובדה כי דובר בעבודות פיתוח מיוחדות ולא בחלק מתקציב המנהל השוטף, הגבירו את נכונות הרשויות לשקול את שיטת   הובלות עבודה עברית הובלות הקבלנות. אחרי משא  הובלות עבודה עברית הובלות  ומתן ממושך סוכמו פרטי ההעסקה בין הפקידים הבכירים הנוגעים לביצוע העבודה: ג'ורג' תומפסון, המהנדס הראשי של מחלקת עבודות הנמל, ושמואל מרגולין ודוד   הובלות עבודה עברית הובלות הכהן, מהנהלת סולל–בונה. ההסדר הקצה לחברת סולל–בונה מעורבות קבלנית חלקית בלבד. היא לא היתה אחראית לכלל ביצוע העבודה, אלא לאספקת כוח העבודה היהודי המתאים, ואילו מחלקת עבודות הנמל הופקדה על אספקת הציוד והמיכון הדרושים. לא ניתן סבסוד ישיר או עקיף לשכר הפועלים היהודים. עורכי ההסדר הניחו שהפועלים היהודים יזכו בהכנסה סבירה אם יונהג תשלום על פי תפוקה במקום שכר יומי קבוע, וייבחרו בעלי מקצוע   הובלות עבודה עברית הובלות מעולים ויונהג ארגון יעיל של העבודה. השכר נקבע מראש וחושב על פי יחידות תפוקה במטרים מעוקבים של אבן, ולא היה שכר יומי כדרך התשלום לפועלים הערבים. השכר ההתחלתי היה גבוה במקצת כדי לאפשר לפועלים היהודים ללמוד את העבודה בלי לפגוע ברמת הכנסתם. הוסכם כי אחרי כחודשיים התעריף חושב 47 יחושב תעריף חדש ליחידת תפוקה לפי מחירי השוק ולפי עלות הייצור. מתוך מגמה להבטיח שהעסקת פועל יהודי וערבי תהיה דומה בעלותה למעסיק. שיטת החישוב קשרה את עלות יחידת התפוקה (עלות המטר המעוקב) שיחצוב הפועל היהודי לשכר היומי המשולם לפועל הערבי.  הובלות עבודה עברית הובלות  ככל שיצליח הפועל היהודי לחצוב כמות גדולה יותר של אבן באותו יום עבודה, כך תהיה גם הכנסתו גדולה יותר. אם פועל ערבי חצב, לדוגמה, 10 מטרים מעוקבים ביום ושכרו היומי היה 150 מא"י, הרי שבממוצע   הובלות עבודה עברית הובלות עלות מטר מעוקב של אבן שחצב הפועל הערבי היא 15 מא"י. נקבע אפוא כי זה יהיה גם התשלום תמורת מטר מעוקב של אבן שיחצוב הפועל היהודי. אם יצליח הפועל היהודי להפיק יותר מעשרה מטרים מעוקבים, יגדל שכרו (המחושב על פי יחידות תפוקה) ויעלה על שכר  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועל הערבי, ללא עלות נוספת למעסיק. עורכי ההסדר הניחו כי גם ללא סבסוד ישיר, בזכות רמת החוצבים וארגון העבודה, תגדל הכנסתם של הפועלים במידה מספקת  הובלות עבודה עברית הובלות . עם הזמן פחתה העלות הממוצעת למטר מעוקב שחצב הפועל הערבי, שכן תפוקתו היומית גדלה הודות לניסיון ולמיומנות שרכש. לעומת זאת שכרו היומי נותר בעינו, לא גדל, ולכן קטן בהתאמה גם התשלום ליחידת תפוקה שקיבלו הפועלים היהודים, שכן הוא היה צמוד ליחס שבין שכרו היומי ובין תפוקתו של הפועל הערבי. למרות הפיחות בשכרם הצליחו החוצבים היהודים להבטיח לעצמם רמת שכר סבירה, כמקובל בעבודת חציבה במגזר היהודי. במרבית התקופה   הובלות עבודה עברית הובלות היה שכרם כ–400 מיל ויותר, לעתים 450 עד 480 מיל ליום. רק 48 בקיץ1931 ,אחרי שפחת מאוד   הובלות עבודה עברית הובלות השכר ליחידת תפוקה, נסוג השכר היומי עד קרוב ל–300 מיל. 47 .תומפסון לדויד הכהן, 19 בנובמבר 1925 ,אצ"מ 1133/S9. 48 .דוד הכהן לועדת הפועל של ההסתדרות, 13 בנובמבר 1931 ,ארכיון העבודה 272-1-IV208 .ראוי להעיר שמסכומים אלה משתמע כי עבודת חציבה נחשבה לעבודה בלתי מקצועית בהערכת השכר היומי של הפועלים הערבים, ואילו בשוק היהודי נחשבו החוצבים, ובעיקר חוצבים בעלי ניסיון, כפועלים מקצועיים. ˜¯Ù‰ ÏÚ  הובלות עבודה עברית הובלות  ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ππ עבודת קבוצת החוצבים נמשכה כמעט שנתיים. בכל התקופה עמדו הפועלים היהודים במשימה, להערכת דובריהם; רמת עבודתם לא נפלה מזו של הפועלים הערבים ועלותה היתה זהה פחות או יותר, מבחינת המעסיק. מסקנתם של דוברי הפועלים היהודים היתה כי הניסיון הצליח — תשלום על פי תפוקה יכול לאפשר לפועלים היהודים להתמודד עם השכר היומי   הובלות עבודה עברית הובלות הנמוך של הפועלים הערבים, ללא עלות גבוהה יותר למעסיק הממשלתי או לפחות ללא הפרש משמעותי בעלות. מסקנת פקידי הממשל הבכירים היתה שונה. המהנדס הראשי תומפסון וסגן האחראי על האוצר ג'ונסון  הובלות עבודה עברית הובלות  העריכו כי העסקת היהודים היתה יקרה מהעסקת הערבים. תפוקת היהודים היתה אמנם גדולה יותר, אך לא במידה מספקת. תחילה נבעה תפוקתם הגבוהה יותר של  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים היהודים מהקלות שונות שניתנו להם. אמנם גם לאחר ביטול ההקלות היתה תפוקתם גבוהה בזכות גיוסם   הובלות עבודה עברית הובלות של חוצבים מעולים   הובלות עבודה עברית הובלות וארגונם היעיל, אך להערכת אנשי הממשל לא היה די בכך. שיטת החישוב היתה אמורה להצמיד את עלות העבודה היהודית לזו הערבית, אולם עם הזמן נותרה העלות של יחידת התפוקה 'היהודית' גבוהה מן הראוי וכך התייקרה העסקתם של הפועלים היהודים.  הובלות עבודה עברית הובלות בחשבון הסופי, כך דיווח הנציב העליון במכתבו לשר המושבות, מטר מעוקב שחצבו פועלים יהודים עלה למעסיק 75 מיל (תשלום על פי יחידות תפוקה), ואילו השכר יומי שקיבלו פועלים ערבים מזה ותפוקתם מזה העמידו את עלותו של מטר את ההפרש מימנה מנהלת העבודות לפיתוח נמל חיפה. 49 מעוקב שהם   הובלות עבודה עברית הובלות חצבו על 52 מיל. מבחינת הממשל הניסוי לא עלה יפה וההסדר המיוחד לא היה דרך נאותה למימוש הבטחתו של ראש  הובלות עבודה עברית הובלות  הממשלה מקדונלד לד"ר וייצמן. כך הוסיף וכתב הנציב העליון לשר המושבות: בביקורם האחרון בפלשתינה דיווח לי צוות היועצים של עבודות פיתוח הנמל כי לדעתם שיטת העבודה על פי יחידות ייצור אינה מתאימה להפעלת מחצבות   הובלות עבודה עברית הובלות או לבניית נמל. הם קבעו כי אילו עבודות הנמל היו מתבצעות ללא כל הגבלה על העסקת עובדים, ספק 50 אם איזה שהם עובדים יהודים היו מועסקים במחצבת עתלית או בעבודות הנמל. לסיכום דבריו חזר הנציב העליון לנקודת המוצא: במהלך פגישה שקיימתי לאחרונה עם נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים העברים הוברר לי כי שורש הבעיה של תעסוקה יהודית בפלשתינה הוא באי–  הובלות עבודה עברית הובלות יכולתם של פועלים יהודים בלתי–מקצועיים להתחרות בשוק העבודה עם כוח העבודה הערבי המקומי. לפיכך אין ביכולתי למצוא פתרון, על בסיס כלכלי, להבטחת העסקה   הובלות עבודה עברית הובלות סבירה של 51 פועלים יהודים בעבודות הציבוריות. 49 .מכתבו של הנציב העליון צ'נסלור לשר המושבות פספילד, 23 ביולי 1931 ,ארכיון המדינה 203/733  הובלות עבודה עברית הובלות  CO. 50 .שם, סעיף 14. 51 .שם, סעיף 15. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞∞ סבלות  הובלות עבודה עברית הובלות המכס בנמל חיפה נמל חיפה היה מקום עבודה מהגדולים בארץ ובעונת הייצוא של ההדרים הועסקו בו יותר מאלפיים איש. בשנות השלושים הצליחה מועצת פועלי   הובלות עבודה עברית הובלות חיפה להכניס פועלים יהודים רבים לעבודה בנמל. היא עשתה זאת באמצעות שכנוע יבואנים ויצואנים יהודים להפקיד את סחורתם בידי קבלנים יהודים. אולם מחלקת המכס הממשלתית ביצעה חלק ניכר מעבודת הנמל  הובלות עבודה עברית הובלות  והיא לא רצתה לקבוע תנאי העסקה ותשלום מיוחדים לפועלים היהודים. התנהל משא ומתן על הנושא והוא התמשך בעצלתיים עד פרוץ השביתה הכללית והמרד הערבי באפריל 193  הובלות עבודה עברית הובלות 6 .אמנם נמל חיפה לא הושבת, אך ההנהגה הלאומית הפעילה לחץ כבד על הפועלים הערבים ועל קבלניהם והחשש של רשויות הנמל גבר. לפיכך רשויות הנמל וסולל–בונה גיבשו במחצית השניה של 1936 הסכם קבלנות והוא הופעל ב–1 בינואר 1937 .סולל–בונה הופקדה באותו הסכם על ביצוע חלק מן העבודות של מחלקת המכס תמורת תשלום שיבטיח את רשויות הנמל מפני הפסדים. הפעם,  הובלות עבודה עברית הובלות לא כמו בהסדר הקודם, סולל–בונה היתה אחראית לא רק לגיוס העובדים אלא גם לביצוע העבודה ולקביעת שכר העובדים. רשויות הנמל שילמו לחברה הקבלנית סולל–בונה 90 אחוזים מהתשלום שהתקבל מהיבואנים והיצואנים, ואילו עשרת האחוזים הנותרים נשארו, בכל מקרה, בידי הנמל. החששות של מנהלת הנמל   הובלות עבודה עברית הובלות היו כבדים. נקבע כי הפועלים היהודים ירוכזו בעבודת הפריקה וההטענה במחסן מכס חדש. פועלים  הובלות עבודה עברית הובלות ערבים לא עבדו בו לפני כן. בכך קיוותה הנהלת הנמל למנוע טענות כי פועלים יהודים גזלו מן הפועלים הערבים את עבודתם. בכל זאת, התנגדות הפועלים והקבלנים הערבים היתה חריפה. הובלות עבודה עברית הובלות  הם מחו קשות על כניסתם הגוברת של פועלים יהודים לנמל וטענו כי רגליהם של הפועלים הערבים נדחקות. אם מישהו זכאי להסדרי תשלום רווחיים יותר, טענו, הרי אלה הקבלנים הערבים שהמשיכו להפעיל את הנמל למרות הלחץ שהפעילה עליהם הנהגת המרד הערבי. כך אמרו ראשי הסבלים לק"ו סטיד (Stead. W. K ,(ראש מחלקת המכס הממשלתית: היהודים אינם סבלים טובים ולא יוכלו להוציא את העבודה לפועל באותו האופן כמו הערבים. אם היהודים יעבדו יחד עם הערבים בתשלום יומי של 160 מיל, כמו הערבים, בהנהלת ראשי הסבלות הממשלתיים,  הובלות עבודה עברית הובלות אז אולי אפשר יהיה לסדר את העבודה בלי הפרעות ובסדר, לגמרי לא יהיה ישר למסור עכשו עבודה ליהודי לפי חוזה אחרי שאנחנו העמדנו את חיינו בסכנה בזמן השביתה, ואם יש לסדר עם מישהו חוזה, הובלות עבודה עברית הובלות  הרי זה 52 רק אתנו. על אף התנגדות זו הוחלט ליישם את ההסכם. 52 .וידרא לשרתוק, 9 בדצמבר 1936 ,אצ"מ 1121/S9. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞± העבודה היתה קשה ביותר. הפועלים היהודים לא היו אמונים על נשיאת משאות כה עם זאת, 53 כבדים, שקים בני 160 ק"ג, הובלות עבודה עברית הובלות וסידורם במחסן עד גובה של עשרים–ושניים שקים. נראה כי סולל–בונה השתדלה מאוד למכן את העבודה ולהפחית   הובלות עבודה עברית הובלות עד כמה שאפשר את הסחיבה הממושכת. הוכנסו לעבודת הסבלות טרקטורים וקרוניות, בעזרתה הכספית של הסוכנות היהודית, ואלו הקלו את העבודה, אם כי עדיין נותרו מטענים חשובים שהעבודה בהם היתה 54 בעיקרה עבודת ידיים מפרכת. למרות קשיים שונים דבקו בהסדר כל הנוגעים בדבר: הפועלים, סולל–בונה והנהלת הנמל, ובסוף השנה הראשונה כתב הנציב העליון ארתור ווקופ (Wauchope. A (לסגן שר המושבות סר ג'ון אורמסבי–גור (Gore-Ormsbi. J ,(כי 'כוח העבודה היהודי סיגל עצמו הדיווחים של מנהל 55 בהצלחה לדרישות עבודת הסבלות בנמל וההסדר פועל עתה כשורה'. הנמל  הובלות עבודה עברית הובלות רוג'רס (Rogers. O. F (ושל אבא חושי, מזכיר מועצת פועלי חיפה (של הסתדרות העובדים), מעידים על השיפור הניכר במיומנותם של הפועלים היהודים, ברמת שכרם וברווחיות ההסדר להנהלת הנמל. היקף המטענים   הובלות עבודה עברית הובלות שהם שינעו גדל תוך כדי שנת העבודה הראשונה. הם הועסקו בהטענה ובפריקה של מטען כללי ובפריקת עצים, אך לא בפריקת ברזל או בנשיאת משאות שפורקו  הובלות עבודה עברית הובלות  במנופי הנמל. עבודות אלו היו חייבות להתבצע במקום קבוע ומסוים בנמל. אילו שולבו סבלים יהודים גם בעבודות אלו, היו היהודים והערבים בסיכומו של   הובלות עבודה עברית הובלות דבר עלה חלקם 56 מתערבים אלו באלו, והנהלת הנמל ניסתה למנוע   הובלות עבודה עברית הובלות עירוב כזה. של הפועלים היהודים בסבלות המכס במחצית השנייה של שנת 1937 עד כדי עשרים אחוזים בערך מכלל עבודות המכס, לעומת כעשרה אחוזים בתחילת השנה. את דיווחו   הובלות עבודה עברית הובלות על שנת העבודה הראשונה סיים רוג'רס בדברי שבח שקשה למצוא שכמותם בקרב הפקידות הבכירה: לעונג לי לדווח על התקדמות המיומנות של הסבלים היהודים בעבודות הסבלות. … רוב הסבלים הפשוטים הם גברים צעירים בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, בעלי מבנה גוף קל והופעה למדנית.  הובלות עבודה   הובלות עבודה עברית הובלות עברית הובלות ההישגים הנאים של עבודתם הקשה בעשרת החדשים 57 האחרונים ראויים לציון כשם שמאמציהם ונחישותם ראויים לשבח. הפועלים היהודים הוסיפו לעבוד בסבלות המכס על פי אותו הסדר. סולל–בונה העסיקה כל שנה כמאה עד 140 פועלים בעבודות אלו. חשוב לציין, עם   הובלות עבודה עברית הובלות זאת, כי הפועלים היהודים כלל לא התלהבו מעבודה זו. על אף המיכון והארגון היעיל של העבודה, ואף על פי ששכרם היה גדול במידה משמעותית משכר הסבלים הערבים, הוא היה קטן מן השכר שהיה מקובל לשלם 53 .אבא חושי, עבודות הנמל, 1939 ,ארכיון העבודה 244-2-27-IV250. Rogers, F.O. Report on Work of Jewish — וכן, 69-64 'עמ, 1984 חיפה, חיפה נמל, אשל' צ. 54 Porters in the Port of Haifa, 18 June 1937, ISA, CO 733/328, Tape 421 55 .ווקופ לאורמסבי–גור, 17 בינואר 1938 ,ארכיון המדינה 328/733 CO טייפ 421. Rogers, Report on the Employment of Jewish Labour on Porterage Work at Haifa Port, .56 23 December 1937 57 .שם, סעיף 17. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞≤ תמורת עבודה כה קשה במגזר היהודי. אחרי כמחצית השנה הראשונה הגיע שכרם של הפועלים היהודים להכנסה ממוצעת של 307 מיל ליום — שכר כפול, פחות או יותר, הובלות עבודה עברית הובלות  משכרו הכנסתם של הסבלים היהודים לא היתה אחידה ושווה. הפועלים האקראיים 58 של הפועל  הובלות עבודה עברית הובלות הערבי. קיבלו תמורת יום עבודה סכום קבוע, 250 מיל ליום, ואילו השכר של קבוצת הפועלים 59 הקבועה והמיומנת ביותר, זו של הפועלים הסלוניקאים, הגיע ל–350 מיל. בתקופת מיתון ואבטלה, בסוף שנות השלושים, השכר הזה לא נדחה ולא עורר קובלנות חריפות. אבל במשך השנים, עם ההתייקרות הניכרת בהוצאות המחיה,  הובלות עבודה עברית הובלות החלו הפועלים לדרוש תוספות שכר גדולות ותשלום תוספת יוקר, כפי שניתן לפועלים בתעשייה. לכשהחלה הכלכלה הארץ–ישראלית להתאושש, ובמיוחד בתחילת מלחמת העולם השנייה, התקשתה סולל–בונה לספק למחלקת המכס את מספר הפועלים הדרושים והקושי עורר מדי פעם ספק אם אמנם יימשך ההסדר. לסיכום, לעומת ההסדר להעסקת הפועלים היהודים במחצבות עתלית, ההסדר בסבלות המכס שבנמל חיפה נחשב להצלחה בעיני כל הנוגעים בדבר. במקום עבודה גדול, לצד מאות  הובלות עבודה עברית הובלות ולעתים אלפי פועלים ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  — רבים מהם מהגרים עונתיים מהחורן, אותם מהגרים שהיו הפועלים הזולים ביותר — הצליחה הסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות העובדים על מוסדותיה  הובלות עבודה עברית הובלות  להביא להעסקתם הקבועה של פועלים יהודים. ההעסקה התבצעה באמצעות החברה הקבלנית   הובלות עבודה עברית הובלות ההסתדרותית, סולל–בונה. היא לא רק גייסה את העובדים, אלא גם סיפקה ציוד, גייסה מימון, והיתה אחראית לביצוע אותו נתח עבודה שהיא הופקדה עליו. עם זאת, יש לזכור כי נכונות רשויות הנמל להסכים להסדר הזה נבעה במידה מרובה מהנסיבות הפוליטיות — מן   הובלות עבודה עברית הובלות החשש שמא תלות מוחלטת  הובלות עבודה עברית הובלות  בפועלים ערבים יכולה לגרום לסגירת הנמל עם החרפת המאבק הלאומי. ואמנם, במחצית השנייה של שנות השלושים גדל חלקם של הפועלים היהודים המועסקים בעבודות הממשלה בדרך הקבלנות. מחלקת העבודות הציבוריות העסיקה ישירות ב–1933 וב–1934 את מרבית המועסקים, כ–70 עד 75 אחוזים מהם, ואילו בשנים 1936 ו–1937 רק 45 60 עד 50 אחוזים מהם הועסקו ישירות, והשאר, כמחצית העובדים, הועסקו באמצעות קבלנים. ההעסקה באמצעות קבלנים היתה נוחה יותר גם לממשלה, שכן היא העבירה את אחריות התשלום אל הקבלן, וגם לפועלים, מפני ששכרם היומי אצל הקבלן היה גדול מן השכר לעתים הקבלן היהודי היה אחראי על חלק מן 61 ששילמה להם מחלקת עבודות ציבוריות. העבודה וביצע אותה בעזרת כוח אדם יהודי, אולם בדרך כלל הקבלן היהודי הופקד על 58 .שכרו של הסבל החורני היה נמוך עוד יותר, ונע סביב 100 מיל ליום. 59 .ראו ד' ברנשטיין, הובלות עבודה עברית הובלות  'סבלים וסטיבדורים, כנסיתם של פועלים יהודים לעבודה בנמל חיפה,' בתוך: י' בן ארצי (עורך), חיפה — היסטוריה מקומית, חיפה 1997 ,עמ' 141. Palestine Government, Public Works Department, Administration Report for the period .60 1 April 1935 to 31 March 1936, Jerusalem, p.122; Employment of Jews and Non-Jews in Public Works, 1936-1937, CZA, S9/1122 61 .שם. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞≥ העבודה כולה, בתנאי שיעסיק בתנאים שווים פועלים יהודים ופועלים ערבים. כך, למשל, היה המצב בבניית בית החולים הממשלתי החדש בחיפה. בית החולים הממשלתי בחיפה בשנת 1937 זכתה   הובלות עבודה עברית הובלות סולל–בונה   הובלות עבודה עברית הובלות במכרז להקמת בית החולים הממשלתי בחיפה. זה היה מבנה הציבור השני שהיא זכתה במכרז לבנייתו. הקודם היה בית המטבחיים העירוני, אף הוא בחיפה. קבלת העבודה הותנתה בכך שמחצית מהפועלים י  הובלות   הובלות עבודה עברית הובלות עבודה עברית הובלות היו יהודים ומחציתם ערבים. סולל–בונה חייבה עצמה בתנאי זה, ומילאה אותו, במרבית המקרים,  הובלות עבודה עברית הובלות באמצעות העברת חלק מן העבודה לאחריות של קבלני משנה ערבים. אלה גייסו פועלים ערבים, פיקחו עליהם ושילמו את שכרם. זו היתה תקופה של אבטלה עמוקה. היא החלה כבר בסוף שנת  הובלות עבודה עברית הובלות 1935 אך גברה אחרי שהחלו השביתה הכללית והמרד הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות  ב–1936 .אמנם פועלים ערבים רבים עזבו את חיפה וחזרו לכפריהם, אך נותרו בעיר  הובלות עבודה עברית הובלות  מובטלים רבים, ויותר מכך — בעורף הכפרי  הובלות עבודה עברית הובלות  של חיפה גברה האבטלה. דין–וחשבון ממשלתי   הובלות עבודה עברית הובלות מאותה שנה מסר, למשל, כי קרוב לאלפיים איש 62 מאזורי ההר שממזרח לעיר נענו לדרישתה של רשות המכס ל–150 עד 200 פועלי נמל. הפתרון שאימץ הממשל לשם סיפוק חלקם היחסי של היהודים בעבודות הממשלה — הובלות עבודה עברית הובלות  כלומר העברת המכרז לחברה קבלנית יהודית בתנאי שהיא מתחייבת להעסיק פועלים ערבים עד כדי  הובלות עבודה עברית הובלות  מחצית כוח העבודה — עורר בעיות לא מבוטלות. נראה כי בתנאים הסבוכים של ארץ– ישראל-פלשתינה, הובלות עבודה עברית הובלות  בתקופה קשה כלכלית ופוליטית כאחד, היה קשה ואולי אף לא היה אפשר למצוא דרכי פעולה שיספקו את צורכי הצדדים   הובלות עבודה עברית הובלות השונים. ואכן, בחינת ההתכתבות שנלוותה להקמתו של בית החולים חושפת את המורכבות היחסית  הובלות עבודה עברית הובלות   הובלות עבודה עברית הובלות ואת עצמת המתחים. העיקרון של ממשלת המנדט, קרי חלוקת העבודה באופן שווה בין פועלים יהודים וערבים, עורר מלכתחילה התנגדות של שני הצדדים. הדוברים הערבים, דוברי אוכלוסיית הרוב, שללו את הענקת המכרז לחברה יהודית ואת הקצאת מחצית העבודה לפועלים יהודים. מאידך גיסא, מועצת פועלי חיפה — מרכזת ענייניה של הסתדרות העובדים בחיפה — טענה כי ראוי להתייחס למשקל היחסי של הקבוצות הלאומיות בין  הובלות עבודה עברית הובלות פועלי הבניין   הובלות עבודה עברית הובלות בעיר, שהרי בעבודת בנייה מדובר. קבלנים יהודים ופועלים יהודים ביצעו כ–80 אחוזים מהבנייה  הובלות עבודה עברית הובלות  באזור, כך ציטט מזכיר המועצה אבא  הובלות עבודה עברית הובלות  חושי מנתוני ממשלה, ולכן ראוי שהיהודים יקבלו 80 אחוזים 63 מכלל העבודה במכרז בית החולים. המחלוקת בין הצדדים נסבה גם על אופן החלוקה. האם כוונת המכרז היתה לחלק את מספר ימי העבודה באופן שווה בין הפועלים היהודים והערבים? זו היתה הפרשנות היהודית. לפי הפרשנות הערבית, השוויון נגע לחלוקה של עלות השכר בין שני הצדדים, וכך, מאחר E. Mills to Under Secretary of State for the Colonies, 6 May 1937, CO 733/325 ISA .62 63 .אבא חושי למנהל מחלקת הבריאות, 18 באוקטובר 1937 ,ארכיון העבודה 595-2-27-IV250. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞¥ ששכרם היומי של הפועלים   הובלות עבודה עברית הובלות הערבים פחות משכר הפועלים היהודים, יזכו הערבים במספר גדול יותר של ימי עבודה. בכך לא תמו המחלוקות. 'אגודת בעלי המקצוע הערבים' (פעיל במועצת פועלי חיפה כינה אותה 'אגודת הפועלים הערבים הנוצרית') טענה שהופר ההסכם שהטיל עליה את האחריות לאספקת הפועלים המקצועיים הערבים בבנייתו של בית החולים וקבע כי מספרם יהיה שווה למספר הפועלים היהודים ושכרם יהיה שווה לשכר היהודים. הובלות עבודה עברית הובלות  דוברי האגודה חזרו וטענו כי התנאים האלה לא נשמרו: מספר הפועלים המקצועיים הערביים היה קטן בהרבה, רק מיעוטם גויסו באמצעות האגודה, ומעל לכול — שכרם היה נחות בהרבה משכר הפועלים ואכן, רישומיו של אליהו אגסי,  הובלות עבודה עברית הובלות המזכיר 64 היהודים, אף על פי שהיו אלה פועלים מקצועיים. של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מאשרים את הטענות האלה. באוגוסט נקבע כי שכר העבודה היומי לטפסן יהיה 220   הובלות עבודה עברית הובלות עד 330 מיל ליום ולמעשה לא עלה השכר על 275 מיל, אולם באותה 65 עת היה שכר הפועלים המקצועיים היהודים 650 עד 700 מיל. בעיות נוספות   הובלות עבודה עברית הובלותהתגלעו בחריפות לא קטנה בין מועצת פועלי חיפה לבין סולל–בונה. החמורה שביניהן נגעה לגיוסם של הפועלים הערבים. הפעם דובר בפועלים הפשוטים ולא בפועלים המקצועיים. המחלוקת נסבה על העסקתם של פועלים ערבים חברי 'ברית פועלי ארץ ישראל', ארגון שהתקיים בחסותה של ההסתדרות הכללית  הובלות עבודה עברית הובלות ובאזור חיפה היה נתון למרותה של מועצת פועלי חיפה. הארגון הוקם בשנת 1927 כדי לקרב פועלים ערבים להסתדרות היהודית (ובאופן עקיף לציונות), אך בלי להקנות להם חברות ישירה בהסתדרות הוא היה מסונף אפוא להסתדרות בלי ליהנות מיתרונה 66 או זכות לעבודה במגזר היהודי. העיקרי — אספקת עבודה — ולא הצליח למשוך אל שורותיו יותר ממתי מעט חברים. תנאי המכרז של בית החולים הממשלתי פתחו הזדמנות רבת ערך לפני 'ברית פועלי ארץ ישראל' ומפעיליה, העומדים בראש מועצת פועלי חיפה. סוף–סוף הם היו יכולים להקצות ימי עבודה גם   הובלות עבודה עברית הובלות לפועלים ערבים וכך למשוך חברים ל'ברית פועלי ארץ ישראל' בלי לפגוע   הובלות עבודה עברית הובלות בעיקרון של הימנעות מהעסקת ערבים במגזר היהודי. לשם כך דרשה מועצת פועלי חיפה בשם 'ברית פועלי ארץ ישראל' כי הפועלים הערבים הבלתי–מקצועיים שסולל–בונה תעסיק יהיו אך ורק חברי 'ברית פועלי ארץ ישראל', אלה שנציג הארגון ישלח לעבודה. אולם 64 .ראו מכתב 'אגודת בעלי המקצועות הערבים' אל 'מזכיר אגודת הפועלים ההסתדרות', 16 באוקטובר 1937 .המכתב נכתב בערבית ותרגום לעברית נמצא אף הוא באותו תיק בארכיון העבודה. ארכיון העבודה 1937 בספטמבר 24 ,1937 בספטמבר 11 ,1937 בספטמבר 5 ,בפלסטין מאמרים וכן, IV250-27-2-528 ו–5 בנובמבר 1937. 65 .מיומני אגסי, 17 באוגוסט 1937 ,וכן על פי תלונת אגודת בעלי המקצוע הערבים, פלסטין, 5 בספטמבר 1937 .שכר זה הוא גבוה בהרבה מהשכר שננקב בתחילת המאמר. בשנות השלושים  הובלות עבודה עברית הובלות  עלה שכרם של הפועלים, ובעיקר של פועלי הבניין המקצועיים. בעת שפל התדרדר שכר הפועלים היהודים בשוק הפרטי, אך סולל–בונה, כקבלן הסתדרותי, כיבד את תעריפי השכר שבהסכם הקיבוצי. 66 .ראו דיון נרחב בברית פועלי ארץ ישראל במאמרי: ד' ברנשטיין, '“ברית פועלי ארץ–ישראל": ארגונם של פועלים ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות ומדיניות העבודה העברית', מגמות, לז, 3) 1996 ,(עמ' 229-254. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞µ מחאותיהם החוזרות ונשנות של אבא חושי ושל אליהו אגסי, המזכיר של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מלמדות כי סולל–בונה לא נהגה כך. החברה   הובלות עבודה עברית הובלות הקבלנית ההסתדרותית ניסתה לצמצם את התעסקותה בענייני הפועלים הערבים באמצעות העברת חלקי עבודה לקבלני משנה ערבים. כך, לדוגמה, העבירה סולל–בונה מחצית מעבודות החפירה לידי קבלני משנה ערבים, ואלה הביאו את פועליהם, רבים ביניהם בני כפר או אף חורנים. קידום האינטרסים של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מגמתה לקרב פועלים ערבים להסתדרות הציונית ולהרחיקם מ'אגודת הפועלים הערבית הפלשתינית' 67 הלאומית — כל אלה ודאי לא עניינו כלל את קבלני המשנה. בסופו של   הובלות עבודה עברית הובלות דבר הושלמה עבודת הבנייה. אמנם בעלת המכרז סולל–בונה דאגה שיועסקו פועלים ערבים לצד היהודים, הובלות עבודה עברית הובלות  אולם נראה כי חלקם של הפועלים הערבים היה קטן מהמשקל היחסי שהובטח בגלל הלחץ שהפעילה מועצת פועלי חיפה. הפועלים הערבים ודובריהם ליוו את התהליך כולו במחאה, במרירות ובעלבון, ואילו הפועלים היהודים לא השלימו עם חלוקת העבודה בינם לבין הערבים.  הובלות עבודה עברית הובלות המקרה הזה ממחיש, אולי יותר משני הקודמים, את ההשתזרות ההדוקה של כלכלה ופוליטיקה בשוק העבודה של ארץ–ישראל המנדטורית. היה קשה למצוא פתרון לבעיה כלכלית בעיקרה, קרי עלותם הרבה יחסית של הפועלים היהודים, לנוכח ריבוי השחקנים, האינטרסים, המתחים והסתירות. לכל בעיה ולכל פתרון היה מטען פוליטי כבד. בסופו של דבר  הובלות עבודה עברית הובלות , השיטה הקבלנית היתה דרך למילוי שאיפתה של הנהגת היישוב היהודי להגדיל בהרבה את חלקם של הפועלים היהודים בעבודות הממשלה, אולם זו היתה פעולה נקודתית בלבד. אמנם חלקם של הפועלים היהודים בעבודות   הובלות עבודה עברית הובלות הממשלה שבוצעו בקבלנות היה כ–30 אחוזים, לעומת 8 אחוזים מהעבודות שבוצעו בהעסקה ישירה, אך בסך הכול חלקם הכולל נשאר קטן למדי, בין 13 ל–16 אחוזים בסוף שנות השלושים. הוא לא היה רק 68 פחות מחלקם בהכנסות הממשלה, אלא אף פחות מחלקם באוכלוסייה. ÌÂÎÈÒ המאבק סביב כניסתם של היהודים לעבודות הממשלה הוא פרק נוסף, לא מוכר כמעט, בפרשת 'העבודה העברית'. התחרות הבלתי–נמנעת בין פועלים יהודים לבין פועלים ערבים, אוכלוסיית הרוב של ארץ–ישראל-פלשתינה, היא המקור להתהוות אותה פרשה. השכר הנמוך של הפועלים המקומיים חייב את   הובלות עבודה עברית הובלות המתיישבים החדשים להיערך מבחינה חברתית, 67 .מתוך יומני אגסי, לעיל, הערה 65 .אגסי התלונן על מיעוט ההעסקה בקרב חברי בפא"י (ברית פועלים ארץ ישראל), וכן על כך שהם היו הראשונים לפיטורין כאשר נגמרה העבודה והיה צורך לצמצם את מצבת העובדים. 68 .ראו לעיל, הערה 60. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞∂ ארגונית ופוליטית. ללא היערכות מיוחדת הם היו נדחקים לשולי שוק העבודה או שהיו מוגבלים רק לנישות מסוימות בתוכו. הסתדרות העובדים  הובלות עבודה עברית הובלות הנהיגה את ההיערכות של כוח העבודה היהודי במתואם עם מוסדות התנועה הציונית ובעזרתם, וההיערכות ההיא  הובלות עבודה עברית הובלות  שיקפה את הפוטנציאל שהיה אפשר לגייס ולהפעיל בתוך היישוב היהודי ולמענו. אולם היערכות זו הועילה פחות בתחרות על עבודה במגזר הממשלתי למול פועלים ערבים זולים בהרבה, שכן שיקוליו   הובלות עבודה עברית הובלות הכלכליים והפוליטיים של המעסיק הממשלתי היו שונים משיקולי המעסיקים במגזר היהודי.  הובלות עבודה עברית הובלות העובדה שלא היה אפשר לנקוט את דרכי הפעולה שהופעלו במגזר היהודי, ובאותה אפקטיביות, מלמדת עד   הובלות עבודה עברית הובלות כמה היה הדוק השילוב בין היבטים פוליטיים וכלכליים בשוק העבודה המנדטורי. ההיבט הכלכלי היה משותף לכל המעסיקים  הובלות עבודה עברית הובלות . כולם רצו להימנע מהוצאות מיותרות כדי להגדיל רווחים, ובמקרה של המעסיק הממשלתי כדי לצמצם עלויות. עם זאת, שיקוליו של המעסיק הממשלתי ואילוציו הפוליטיים היו שונים. הממשלה היתה נתונה בסבך  הובלות עבודה עברית הובלות  של לחצים פוליטיים. רק חלקם תאמו, מבחינת כיוון השפעתם, לאינטרסים הכלכליים שלה. המגמה של לחצים פוליטיים אחרים דווקא סתרה את האינטרסים הכלכליים של הממשלה. התוצאה העידה על מרכזיות השיקול הכלכלי במדיניות ממשלת פלשתינה (א"י), ובכך ניכר דמיון למדיניות הבריטית בחלקים אחרים של האימפריה, אך עם זאת התוצאה שיקפה גם את כוחו   הובלות עבודה עברית הובלות הפוליטי של היישוב היהודי ובעיקר את הכוח של התנועה הציונית ושל אוהדיה. אמנם לא רבים מן המתיישבים היהודים עבדו בעבודות הממשלה, אבל ניטש מאבק על כך לכל אורך התקופה. למרות המגמה העקיבה של הממשלה לחסוך בתקציב ולמרות הדרישות הלגיטימיות של אוכלוסיית הרוב הערבית, הצליחו המוסדות היהודיים להעביר אל המגזר הממשלתי  הובלות עבודה עברית הובלות , תוך התאמה ואלתור, חלק משיטות ההתארגנות שגובשו במגזר היהודי. הן נועדו לצמצם, ולו חלקית, את העלות העודפת של העסקת פועלים יהודים. כל זמן המנדט הציעו מוסדות היישוב להנהיג אותן במגזר הממשלתי,  הובלות עבודה עברית הובלות והשלטונות אימצו את מקצת ההצעות כאשר התנאים הפוליטיים התאימו לכך. הדרישה ל'חלק הוגן' בעבודות הממשלה וב'תנאי שכר סבירים', או במושגי התקופה ‘share fair A ‘ו–‘wages fair ,‘אמנם לא נהפכה לקריאת קרב או ל'ססמה מגייסת'. היא לא שולבה בסיפור הציוני המכונן. עם זאת, הנושא ממחיש את יכולת הגיוס, הובלות עבודה עברית הובלות  האלתור והלחץ של המוסדות הציוניים, ואת יכולתם לקבוע סדר יום במערכת היחסים עם השלטונות. מכל מקום, במקרים רבים קצרה ידם והם לא היו יכולים להשליט את הפתרונות הרצויים להם באותו סדר יום. הובלות עבודה עברית הובלות
בנצי גופשטיין: זה הזמן לעבודה עברית
בנצי גופשטיין: זה הזמן לעבודה עברית
יו”ר ארגון להב”ה מדווח על מעסיקים בירושלים שמפטרים עובדים ערבים, “אין סיבה שניתן להם פרנסה”.
בני טוקר, ט’ בחשון תשע”ו, 22/10/15 06:05
בנצי גופשטיין
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90
בנצי גופשטיין, יו”ר ארגון להב”ה, מדווח על חנויות רבות בירושלים שהחליטו שהגיע הזמן לפטר את העובדים הערבים.
“מכל דבר רע יש גם טוב, יש התעוררות לעבודה עברית, אנחנו מקבלים אין ספור פניות של עסקים שבחרו לפטר את העובדים הערבים. אנחנו יודעים על חנות בקניון ירושלים שפיטרה עובדת ערבייה ועל מספר מאפיות,  הובלות עבודה עברית הובלות ואנחנו דואגים להביא להם יהודים”.
לדבריו, ארגון להב”ה עורך מעקבים ברחבי הרשת, הובלות עבודה עברית הובלות אחרי התבטאויות של עובדים ערבים לאחר פיגועים, “אנחנו בודקים  הובלות עבודה עברית הובלות  את   הובלות עבודה עברית הובלות הסטאטוסים בערבית, ונתקלים בפייסבוק בדברים מזעזעים, אנשים מעודדים פיגועי טרור. ראינו בערוץ 10 את הכתבה על עובד עירייה שחילק סוכריות לאחר הפיגועים והעירייה לא מפטרת אותו. אני חושב שאין לנו סיבה לפרנס אותם אם הם חושבים שהמדינה הזאת לא שייכת לנו”.
גופשטיין מציין כי ארגונו יעודד  הובלות עבודה עברית הובלות  עסקים שיבחרו להעסיק יהודים בלבד, “הקמפיין שלנו מדבר על כך שצריך להעסיק יהודים ולא אויבים, עניי עירך קודמים. יש רשתות שיווק שאנחנו במלחמה איתם, ויש כאלה עושים הכל כדי להעסיק יהודים ובאמת יותר נעים לקנות שם. גם אלה שחייבים עובדים ואין מספיק, יכולים לבחור בעובדים אריתריאים, כי הם לפחות לא חושבים שהמדינה שלהם”. הובלות עבודה עברית הובלות
הוא מציין  הובלות עבודה עברית הובלות  שגם בתחום ההתבוללות יש שיפור משמעותי, “אם אין ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  בעסקים, יש גם ירידה בהכרות של בנות יהודיות עם ערבים”
"במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו" (יוסף טרומלפדור)
רקע:
פרויקט "עבודה עברית" נוסד בשנת 2011. הפרויקט מציע לצעירים ישראלים, בוגרי צבא ושירות לאומי, עבודה בחקלאות באזור הערבה תוך שילוב תכנים לימודיים וחוויה קבוצתית.
אופי ההתיישבות החקלאית בישראל השתנה בעשורים האחרונים  הובלות עבודה עברית הובלות  ובשנים האחרונות ישנה תחושה של סכנה  הובלות עבודה עברית הובלות  לקיומה של ההתיישבות והחקלאות בערבה בשל שינויים דרמטיים בגישתה של המדינה כלפי המגזר החקלאי בכללותו. לצד זאת מתחזקים מנגנונים ורשתות שיווק אשר להם השפעה עצומה על יוקר התוצרת לצרכן, ובכך תורמים לתדמית חבוטה של החקלאים כמגזר. בערבה לאורך השנים האחרונות החקלאים מעסיקים עובדים זרים בחקלאות. העסקתם של העובדים (ברובם מתאילנד) היא תוצאה של היעדר עובדים ישראלים לעבודה זו. העסקתם של העובדים הזרים היא אילוץ ולא בחירה,  הובלות עבודה עברית הובלות אמנם הפתרון הוא טוב ונוח לשני   הובלות עבודה עברית הובלות הצדדים אבל גם טומן בחובו מורכבויות, קשיים בירוקרטים ולעיתים גם מגבלות  הובלות עבודה עברית הובלות  תקשורת. מצבה של ההתיישבות החקלאית בערבה לא קל, מצב זה מהווה איום של ממש לאזור הערבה המבוסס כמעט כולו על חקלאות. פרויקט "עבודה עברית" הוא פרי יוזמתם של חברי "עמותת בין השיטין" וחקלאים מהערבה אשר שמו להם מטרה: הובלות עבודה עברית הובלות  לשפר את פני החקלאות והאזור על ידי הבאת כוח אדם ישראלי איכותי לצד העובדים הזרים ובסופו של דבר שילוב ישראלים בעבודת האדמה וקידום הצמיחה הדמוגרפית בערבה.
איך זה עובד?
פרויקט עבודה עברית פועל כיום בחמשת המושבים בערבה – עידן, חצבה, עין יהב, צופר ופארן. בשנה החולפת השתתפו בפרויקט 130 צעירים. בכל שנה פונים לעמותה מאות חיילים וחיילות משוחררים אשר עוברים ראיונות ומיונים על מנת להכין ולבחון את יכולתם ומוכנותם לעבודה הקשה (פיזית ומנטלית) בשדות הערבה. המשתתפים בפרויקט לוקחים חלק בתוכנית המורכבת משלושה אלמנטים מרכזיים:
1. עבודה בחקלאות –עבודה של 6 ימים בשבוע מהזריחה ועד השקיעה כתף אל כתף עם העובדים הזרים.
2. לימודים –  2 ערבי לימוד קבועים בכל שבוע ובנוסף אירועים חוויתיים, טיולים, שבתות לימוד והשתלבות בפעילות איזורית. תוכנית הלימודים מתמקדת, בתכנים ציוניים חלוציים וחקלאיים, ובבניית "ארגז כלים לדרך" שמטרתו להעשיר ולהעמיק את הידע וההתנסות האישית של כל אחד ואחת מהמשתתפים בפרויקט.
3. חיי קבוצה – משתתפי הפרויקט מנהלים מסגרת קבוצתית-קהילתית המקיימת הווי ומגורים במתחם משותף בכל אחד מהמושבים.
·         החיילים המשוחררים המשתתפים בפרויקט משתכרים עבור עבודתם כמקובל בעבודה חקלאית וזוכים לקבל מענק "עבודה מועדפת".
·         החקלאים מקבלים סבסוד חלקי על העסקת העובדים הישראלים.
מה למדנו בשנות הפעילות בערבה
כאשר פתחנו את התוכנית ב-2011 היו מעט מאוד עובדים ישראלים בחקלאות בערבה. לאור ניסיון העבר והקושי בו נתקלו החקלאים בעבודה  הובלות עבודה עברית הובלות  עם עובדים ישראלים היה גם חשש מסוים מצדם להיכנס ל"הרפתקה" נוספת. התוכנית נפתחה  הובלות עבודה עברית הובלות  במושב עידן עם 20 עובדים חלוצים שעבדו ב10 משקים חקלאיים שהסכימו לתת הזדמנות חדשה  הובלות עבודה עברית הובלות  למהלך   הובלות עבודה עברית הובלות שיוביל להעסקה של ישראלים בחקלאות. היום התוכנית מתקיימת בכל המושבים ומונה כ100-150 משתתפים בשנה והעובדה שהביקוש הולך ועולה מצביעה   הובלות עבודה עברית הובלות על כך שהתוכנית נותנת מענה לצורך משני הכיוונים, מהחקלאים ומהעובדים הישראלים. זהו מהלך בעל חשיבות   הובלות עבודה עברית הובלות היסטורית והוא מצביע בין היתר על תהליכים המתקיימים בחברה הישראלית ועל המקום שיש לחקלאות בעיצוב הזהות האישית והלאומית  הובלות עבודה עברית הובלות  בישראל 2010-2020.
אנו פועלים רבות יחד עם תוכניות מקבילות   הובלות עבודה עברית הובלות ברחבי הארץ ובעיקר באזורים חקלאיים  הובלות עבודה עברית הובלות  פריפריאליים להגדלת הביקוש מצד עובדים וחקלאים ע"י מענקים לחקלאים, הגדלת המועדפת בחקלאות, מתן מלגות למסיימי תכנית וכו'…
.
עבודה עברית. שתי נקודות מבט
צוות היסטוריה, מטח
צפיות: 7776
דרוג  (3)
הסרטון מציג את הוויכוח ביישוב היהודי בשאלת הצורך בעבודה עברית והשיקולים בעד ונגד העסקת פועלים עבריים בעבודות שונות. במשרד   הובלות עבודה עברית הובלות שאותו חולקים שני עורכי עיתון, מימין ומשמאל, מתנהל ויכוח בשאלה זו, שהעסיק את היישוב היהודי בכל תקופת העליות הראשונות. הסרטון מתאים לתכנית הלימודים בכיתה ט'.
הנחיות לשימוש בסרטון:
הסרטון מלווה את הפרק "עלייה והתיישבות בין שתי מלחמות עולם" בספר "מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר" לכיתה ט', עמודים 206-202.
הסרטון הוא חלק מסדרת סרטונים העוסקים בכמה קונפליקטים ביישוב היהודי בשנות ה-30'. עלילת הסרטונים ממוקמת  הובלות עבודה עברית הובלות  במערכת עיתון שאותה חולקים, בעקבות בעיות תקציב, עורכת עיתון "דבר", המייצג את מחנה הפועלים, ועורך עיתון "הירדן", המייצג את המחנה הרוויזיוניסטי. שני העורכים מתווכחים ביניהם על סוגיות שונות ותוך כדי כך חושפים את העמדות המנוגדות שרווחו ביישוב.
סרטון זה עוסק בוויכוח   הובלות עבודה עברית הובלות בין שני העורכים על חשיבותה ומעמדה של העבודה העברית בארץ. עורכת "דבר" חוזרת מהפגנה של פועלים יהודים בפרדס בבעלות יהודית שבו מועסקים פועלים ערבים בלבד. הובלות עבודה עברית הובלות  היא מביעה את כעסה על הפרדסנים היהודים שמעדיפים פועלים ערבים   הובלות עבודה עברית הובלות על פני פועלים יהודים. מתוך נקודת מוצא זו מתייחס הסרטון לוויכוח שהתנהל ביישוב היהודי עוד מימי העליות הראשונה והשנייה  הובלות עבודה עברית הובלות  – האם על ההתיישבות  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית  הובלות עבודה עברית הובלות  להישען אך ורק על עבודה עברית או שאפשר להיעזר  הובלות עבודה עברית הובלות  גם בכוח עבודה שאינו יהודי.
מטרות הסרטון:
–          לחשוף את התלמידים לעובדת קיומן של נקודות מבט שונות המבטאות השקפות עולם שונות ביחס לאירוע היסטורי. הובלות עבודה עברית הובלות
–          להקנות כלי עזר למורה להעשרת דרכי הלמידה – הסרטון מצטרף ל"ארגז הכלים" העומד לרשות המורה ומאפשר המחשה חזותית של הנושא.
–          לפתח אצל הלומדים חשיבה טיעונית – כל אחד   הובלות עבודה עברית הובלות מהעורכים בסרטון מייצג עמדה שונה ומציג טיעונים שאמורים לתמוך באותה עמדה ולשכנע בצדקתה. כך יקבלו התלמידים דוגמה לבניית טיעון ולהצגתו. כפעילות משלימה, מומלץ לאפשר לתלמידים לבנות טיעונים בעצמם (בכתיבה, בהמחזה, בקומיקס וכדומה). התלמידים נחשפים לשתי עמדות סותרות,  הובלות עבודה עברית הובלות מתבקשים לנקוט עמדה משלהם ולדעת להסביר אותה.
להמשך ההנחיות למורה לחצו כאן
"פעם זו הייתה האידיאולוגיה של המדינה – היום זו עבריינות"
עו"ד צפורי מגיב על פסק הדין נגד עבודה עברית. "אין סיבה שהכלל של 'עמי ונוכרי – עמי קודם'   הובלות עבודה עברית הובלות לא יהיה מקובל. זוהי דרכה של היהדות, זהו המוסר הנכון והבסיסי ביותר"
יהודי בתקוע
פסק הדין תקדימי שנפסק לפני מספר ימים כנגד אתר "עבודה עברית" המפרסם רשימות עסקים, מעסיקים ודורשי עבודה יהודים, זאת בכדי לעודד את הערבות ההדדית בין יהודים בישראל. פסק הדין ניתן בתביעה שהוגשה כנגד  הובלות עבודה עברית הובלות  בעליו של האתר לפני כשנתיים על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה ומרכז "מוסאואה", בטענה כי האתר מעניק שירות מפלה על פי חוק. השופטת עינת אברמן-מולר קיבלה את טענות התביעה והשיתה קנס ע"ס 40 אלף על הנתבע.
"מדובר בפסק דין צפוי", אומר עו"ד צפורי, ראש התא המשפטי בתנועת "דרך חיים", אשר ייצג את מקים האתר. "אנו מכירים את מערכת   הובלות עבודה עברית הובלות המשפט ולא ציפינו למשהו אחר. החלטנו שנכון וראוי לעלות את הנושא לסדר היום הציבורי גם במחיר הפסד, ואדרבא, דווקא  הפסד יאפשר  הובלות עבודה עברית הובלות  לנו לקדם מהלכים נוספים".
עו"ד צפורי (אברהם שפירא)
עו"ד צפורי מסביר כי הדיון בביהמ"ש  הובלות עבודה עברית הובלות  לא נסוב רק סביב סוגיית 'עבודה עברית' אלא בכלל בשאלה האם מותר לאדם פרטי או ארגון בישראל, אשר מעניק שירות ציבורי מסוג "צדקה" – כגון גמחי"ם או עמותות ללא מטרות רווח –  להעדיף יהודי על פני שאינו יהודי במתן השירותים.
   | "הזוי שכך  מתייחסים לעבודה עברית במדינת היהודים"
"אנחנו טענו בפני ביהמ"ש שיהודים הם משפחה", מסביר צפורי. "אי אפשר להתעלם מזה ואי אפשר להתכחש לזה. הובלות עבודה עברית הובלות העובדה שאדם דואג לבני משפחתו לפני שהוא דואג לשכניו, אין פירושה שיש לו משהו נגד השכנים. כך גם  הובלות עבודה עברית הובלות  בענייננו – העובדה שאדם רוצה להקים ארגון צדקה כדי לסייע לאחיו היהודים לא צריכה  הובלות עבודה עברית הובלות  להיחשב להפליה פסולה במדינת ישראל. הכלל 'עניי עירך קודמים' דווקא התקבל בפסיקה הישראלית  הובלות עבודה עברית הובלות  ואין סיבה שהכלל של 'עמי ונוכרי – עמי קודם' לא יהיה מקובל. זוהי דרכה של היהדות, זהו המוסר הנכון והבסיסי ביותר. פעם זו הייתה האידיאולוגיה של המדינה  הובלות עבודה עברית הובלות , היום זו עבריינות".
עוד בכותרות
"עבודה עברית וזה חשוב!"
השמאל הקיצוני נגד לוח עבודה עברית
בית המשפט: "לוח עבודה עברית" אינו חוקי
  הובלות עבודה עברית הובלות
המאבק על עבודה עברית ברמת השרון (אהוד אמיתון TPS)
למרות ההפסד במשפט, חושב צפורי כי יש כאן גם ניצחון. לדעתו, כל זמן שפרשנותו של חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים לא היה ברור דיו, לא הייתה כל מוטיבציה ציבורית להוביל שינוי בחקיקה בעניין.  הובלות עבודה עברית הובלות כעת, כשפסק הדין הבהיר כי החוק אוסר על יהודים לעשות חסד עם יהודים  – ניתן יהיה לקדם מהלכים  הובלות עבודה עברית הובלות  לשינוי החוק. "זה אבסורד שבמדינת היהודים המונחים 'אהבת ישראל' ו'ערבות   הובלות עבודה עברית הובלות הדדית' מהווים עבירה על החוק ובפועל יהודים אינם יכולים להעדיף את אחיהם   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים על פני האחרים – לא בצדקה, לא במתן עבודה ולא בקדימות בחסד".
עוד מוסיף צפורי כי החוק מהווה גם בעיה בענייני תרומות, כאשר המדינה לא מאפשרת לאדם הרוצה לתרום להחליט לאן ינותב כספו ומחייבת גופים להיות כלל ציבוריים. הנפגע, לדבריו, הוא העם היהודי. הובלות עבודה עברית הובלות
לדבריו של צפורי, טענותיו של המרכז הרפורמי כנגד האתר נגועות בחוסר יושרה, שכן התנועה הרפורמית בישראל עצמה מפלה בשירותים שהיא מעניקה לציבור. כך למשל, מוכנה התנועה  הובלות עבודה עברית הובלות  הרפורמית לערוך טקסי 'נישואין' לזוגות חד מיניים בשם השוויון, אך אינה מוכנה לתת את אותו שירות לזוגות מעורבים (יהודים ואינם יהודים).  הובלות עבודה עברית הובלות
אהבתם? שתפו
מקורות
https://www.yeshiva.org.il/midrash/5750
https://www.yeshiva.org.il/midrash/20733
http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib4/3b.pdf
https://leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://avodaivrit.org.il/about/
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7e3e0a3d-71c3-44e9-a8aa-7a25c0641465&lang=HEB
http://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/_%D7%A4%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%E2%80%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%95_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_
אנו במוברס ישראל נספק שרות של הובלות עבודה עברית
 מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל
משה סובב את המפתח שוב ושוב אך הסטרטר לא נדלק. אוף, הרהר,  הובלות עבודה עברית הובלות הרכב התקלקל דווקא עכשיו, כשאני חדש באזור ואינני בקי הובלות עבודה עברית הובלות במוסכים. הוא שב לביתו, ועלעל ברשימת המוסכים שבספר הטלפונים. מול עיניו קפצה השורה "מוסך יהודה – עבודה עברית". "מעניין", חשב לעצמו, "עלי לבדוק – האם ובאלו תנאים עלי לבחור דווקא עבודה עברית"?
הרב דוד חי הכהן – בדרך כלל – רק עברית!
המכילתא דורשת על הפסוק "כי תקנה עבד עברי", שעל האדם להעדיף לקנות עבד עברי על פני עבד כנעני. וכתב על כך אור החיים  הובלות עבודה עברית הובלות בפירושו: כי הובלות עבודה עברית הובלות  אף על פי שעבד כנעני עובד לעולם ואילו עבד עברי יוצא בשש שנים, הובלות עבודה עברית הובלות  דורשת התורה להעדיף את העברי.
 הובלות עבודה עברית
 בשולחן ערוך (חו"מ סי' קע"ה סע' מ"א) נפסק שהמוכר קרקע, ומקבל משני קונים – ישראל וגוי, שתי הצעות הובלות עבודה עברית הובלות  מחיר, אם שניהם מציעים אותו מחיר יש להעדיף את הישראל, אך אם הגוי מוכן לשלם יותר מותר למכור לגוי. עבודה עברית עוד נפסק שם – אם רואים שמטרת הגוי לגרום נזק לישראל אין למכור לו אפילו אם יעלה במחיר. (כמובן שמדובר בחו"ל, הובלות עבודה עברית הובלות  אך מכירת קרקע או בית בארץ ישראל אסורה לחלוטין בלי קשר לגובה המחיר, מפני שיש בזה איסור "לא תחנם"). הוסיף שם בעל 'הנתיבות' – אם ישראל נותן מחיר סביר, ואילו הגוי מציע מחיר גבוה מהמחיר המקובל, יש להעדיף את ישראל, כי סוף סוף אין בכך הפסד, והתירו להעדיף גוי רק במקום שיש הפסד, אך לא כדי להרוויח מעל למקובל.
לפי זה יש לומר – באופן עקרוני יש להשתדל להעדיף עבודה עברית, אולם במקרה שהישראלי דורש מחיר גבוה מעל המקובל מותר להעדיף נכרי. אך כל זה במקום שאין בזה נזק לישראל , אולם אם בגלל שמשתמשים בכוח עבודה זר נגרמת אבטלה בציבור הישראלי, אין להקל בזה. במיוחד אסור הדבר, כשמדובר בפועלים ערביים, שמטרתם להרוס את הכלכלה הישראלית ולהעמיק את אחיזתם בארץ, ובפרט שידוע כי הערבים גורמים פעמים רבות נזקים במכוון, וכן הם חשודים הובלות עבודה עברית הובלות  על שותפות הובלות עבודה עברית הובלות  וסיוע לארגוני טרור. גם היבוא של פועלים לזמן ממושך מאירופה, הובלות עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות הובלות  גורם להשתקעות אחדים מהם עבודה עברית בארץ וגרימת נזקים באיסורי עריות ועבודה זרה המטמאים את הארץ, ומחלישים את זכותנו להיקבע בארץ. האיסור הוא הן מצד הנזק שנגרם לכלל האומה והן משום הצורך להחיות את אחינו עמנו כמצוות הכתוב. מלבד כל זה ידוע, כי עבודה עברית נעשית בדרך כלל באחריות ובמסירות לאין ערוך יותר מעבודה שעושים גויים. כמובן שישנם בכל זה חריגים, אך במקרה כזה על כל אדם להתייעץ עם רב, ולא לקבל החלטות בעצמו.
הרב דוד דודקביץ – מה באמת רוצה התורה?
הובלות עבודה עברית הובלות
המצווה להעדיף קניה ומתן פרנסה לאחינו בני ישראל נלמדת מהפסוק: "וכי הובלות עבודה עברית הובלות תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד  הובלות עבודה עברית הובלות עמיתך" (ויקרא כ"ה), ודרשו חז"ל: " אם באת לקנות – קנה מישראל חברך " (רש"י שם). אין כאן המקום להאריך עבודה עברית  בבירור הלכה, ורק נציין לספרו של בעל החפץ-חיים 'אהבת חסד', שם נתבארו פרטי דין זה. כדי להמחיש עד כמה מצווה זו של "עבודה עברית" היא הלכה-למעשה ממש, נביא שני מעשים:
א. בעת 'מסע המושבות'  הובלות עבודה עברית הובלות המפורסם בשנת תרע"ד, בהשתתפות  הובלות עבודה עברית הובלות הראי"ה קוק והרב זוננפלד, הובלות עבודה עברית הובלות כשיצאו הרבנים ממרחביה, שלח מנהל החווה להביא שתי עגלות  הובלות עבודה עברית הובלות מרופדות מנצרת להסעת הרבנים, כיון שאצל היהודים לא היו אלא עגלות פשוטות. הרבנים הודו מאוד למנהל על אדיבותו, אבל התעקשו לנסוע בעגלות פשוטות של יהודים הובלות עבודה עברית הובלות  מאשר בעגלות מרופדות של נכרים, וכך אכן היה… ("האיש על החומה עמוד" 304).
ב. בזמן המאבק על עבודה עברית במושבות הראשונות, פנה אדם בשאלה הלכתית אל הגאון הרוגצ'ובר, והוא השיב שיש להעדיף פועלים יהודיים רק אם הפרש הובלות עבודה עברית הובלות המחיר ביחס הובלות עבודה עברית הובלות לפועלים הנכרים אינו עולה על שישית. כשהגיעו הדברים אל הרב קוק זצ"ל, אמר: ודאי שהרוגצ'ובר צודק [דהיינו, זו שורת הדין הפשוטה]
 הובלות עבודה עברית הובלות אבל מה רוצה התורה? היא רוצה שיהודים יעלו לארץ,  הובלות עבודה עברית הובלות ואם הובלות עבודה עברית הובלות  לא יקבלו שכר שיוכלו לחיות ממנו, לא יעלו…
כיום, המצווה להעדיף עבודה עבודה עברית עברית נובעת משני טעמים עיקריים, חיובי ושלילי:  הובלות עבודה עברית הובלות הטעם החיובי – הוא מתן פרנסה ליהודים. ידוע ששיעור האבטלה הגבוה קשור בכך שענפים שלמים במשק נתונים בידיהם של זרים, שליהודים קשה להתחרות איתם. והטעם השלילי- שלא לפרנס אויבים. וידועים דברי אור-החיים הקדוש על הפסוק: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם… וצררו אתכם" – שהכתוב רומז לכך שגם אם נשאיר את הגויים בארץ לצרכינו , הרי לבסוף הם יהיו לשכים בעינינו. הגיע הזמן שנבין שהתלות שלנו בפועלים מקרב האויב הערבי היא פשוט מסוכנת, הן בסיכון הביטחוני הישיר והעקיף, והן בחוסר היכולת להציע פתרונות אמיתיים, בהתאם לתורה הקדושה, למצב המסובך בארץ. לכל זה מצטרפת הבעיה החמורה של ההתבוללות וכדומה, שדורשת דיון בפני עצמו.
יישר כוחם של אנשי " מוקד עבודה עברית " על עבודתם המסורה בתחום זה. בזכות המוקד, יכול כל אחד להגיע בקלות למידע על עבודה עברית בתחומים רבים, וממילא הדבר גם מחייב אותנו. עבודה עברית כיום אי אפשר להסתפק רק ב"קנו כחול לבן", אלא קנו מאת אחינו בני ישראל.
הרב חיים גרינשפן – גם נכון וגם משתלם
הלכתית – נפסק במשנה ברורה (סימן תרמ"ח, שעה"צ ע"ו): "וצריכים הסוחרים הגדולים לידע, הובלות עבודה עברית הובלות  כשמזדמן להם לקנות האתרוגים משני מקומות הובלות עבודה עברית הובלות – אחד מישראלים ואחד מנוכרים, ושניהם בענייני הכשר הם שווים – יקנו מישראלים, ככתוב: "או קנה מיד (ישראל) עמיתך". ובשו"ת הרמ"א (סימן י') כתב: "ואפילו לגוי ב(רווח) מעות, ולחברו בהפסד – חברו קודם". אולם אדם לא מחויב להפסיד ולרכוש מיהודי כאשר יש הפרש גדול במחירים (אהבת חסד ח"א, ה, ז). ונחלקו בשיעור ההפרש – יש שפירשו עד שישית (חוות בנימין א' כ"ב) ויש אומרים עד שליש (ע"פ שו"ע יו"ד רצ"ו ח'), ויש אומרים שיש להעדיף יהודי אף ביותר משליש (משפטי עוזיאל ד', מ"ד).
רעיונית – מעבר לשיקולים ההלכתיים עומד עבודה עברית היסוד הרעיוני, שלמרות שאינו מחייב כהלכה פסוקה, אינו נופל בהכרח בערכו מערך התחום ההלכתי, ופעמים אף חשוב ממנו, כפי שכתב ה'חוות בנימין' ששיעור שישית הוא במציאות רגילה, אך במציאות מיוחדת, כבמקום צורך לאומי [וקל וחומר כחלק מכינון מדינה יהודית מתוקנת] צריך בית דין לתקן תקנות בהתאם למצב המיוחד.
ישנן כמה בעיות בהעסקת נכרים : העדפת גוי על פני יהודי, סיוע לישיבת גוי בארץ והתבוללות. בנוסף לזאת – בהעסקת ערבים, לבד מהבעיה הביטחונית, עלינו לזכור, שהם לא יושבים בארץ כיחידים, אלא כעם הלוחם בנו מתוך טענה כלפי עצם רבונותינו על הארץ, והסיוע לפרנסתם מנוגד לקיום מצוות ירושת הארץ.
מאידך גיסא בעבודה עברית , אנו מקיימים מצוות ישוב וירושת הארץ, עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות כפי שכתב בספר 'אם הבנים שמחה' (בסוף הפתיחה): "האיש הפשוט שבונה את הארץ עושה בזה תיקון יותר גדול בעולמות העליונים מ…גדול שבצדיקים בתיקון חצות שלו…". בנוסף מקיימים בכך את מצוות "או קנה מיד עמיתך", שמהותה חיזוק האחווה הלאומית (משפטי עוזיאל). ובאופן כללי כתב הרב קוק זצ"ל על ערך העיסוק במלאכה – "כל פעולותיו הגשמיות [של צדיק] עולות הן לתיקונו של עולם, וזאת היא אהבת המלאכה…" (אורות התחיה, ט"ז).
וודאי הקורא תמה, מה התועלת בדרשות לרוב שמשכנעות רק את הצבור האידיאולוגי המצומצם, כשברור שהצבור הרחב של המעסיקים והקונים ימשיך לצרוך עבודה נכרית, מפני השיקול הכלכלי?
על כך נענה – חשיבות גדולה נודעת לבנין התודעה של הציבור האידיאולוגי, ובפרט שהדברים נוגעים ביסודות זהותנו היהודית, הובלות עבודה עברית הובלות ומתוך כך יצטרפו אט אט מעגלים נוספים. אמנם כדרכם של רעיונות גדולים כורח המציאות הוא המחולל את הוצאתם לפועל. לפיכך יש להוסיף שגם הובלות עבודה עברית הובלות במישור המעשי, בטווח הארוך מתברר לא פעם שמשתלם להעסיק יהודים, הן מחמת השיקול הביטחוני, והן מפני שאצל הפועל הנכרי גם איכות עבודה ירודה. קבוצות הבניה והמשקים החקלאיים הצעירים [ובפרט ביהודה ושומרון] יוכיחו עד כמה איכותית ומלאת אמונה חזון  הובלות עבודה עברית הובלות ועוז היא העבודה העברית המתחדשת. בידינו הדבר, בעז"ה!
עבודה עברית ותוצרת הארץ
הרב שלמה אישון
הובלות עבודה עברית הובלות
מוקדש להצלחת
עם ישראל
 הובלות עבודה עברית הובלות נאמר בתורה (ויקרא פרק כה יד): "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו"
מביא שם רש"י את דרשת חז"ל: "מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך:" הרמב"ם והשולחן ערוך לא הובלות עבודה עברית הובלות הביאו זאת להלכה, אולם בשו"ת הרמ"א (סימן י) פסק כך, והדגיש  הובלות עבודה עברית הובלות שאין לומר שדין זה הוא רק כאשר המחירים זהים, אלא גם כאשר הגוי מוזיל, אם הדבר אפשרי, יש לקנות מיהודי. אמנם אם  הובלות עבודה עברית הובלות מדובר בהפסד מרובה פטור מלקנות דווקא מיהודי.
הגדרת הפסד מרובה לעניין זה אינה ברורה, ויש אומרים שהשיעור הוא שישית, דהיינו  הובלות עבודה עברית הובלות אם היהודי מייקר את מוצריו בששית – הובלות עבודה עברית הובלות  אין חובה לרכוש אצלו. (שו"ת מנחת יצחק ג קכט).
כשם שקיימת חובה להעדיף את "עמיתך" במסחר, כך קיימת חובה להעדיפו בתעסוקה, וכאשר מדובר באדם המתקשה למצוא עבודה קיימת חובה להעדיפו גם מדין צדקה.
כאמור לעיל ביחס למסחר, החובה להעדיף "עבודה עברית" קיימת גם כאשר יצטרך לשלם יותר. יש אומרים שבעניין זה השיעור גבוה יותר ועליו להעדיף הובלות עבודה עברית הובלות  יהודי אף אם הוא דורש בשליש יותר. (בשם הרב קוק). לדעת הרב עוזיאל אין לדבר  הובלות עבודה עברית הובלות שיעור, ויש לתת לעובד היהודי שכר ראוי – בלא תלות בשאלה כמה דורש העובד האינו יהודי, וכלשונו: "מצות עבודה עברית אינה  הובלות עבודה עברית הובלות נשלמת רק בהעסקת הפועל העברי בעבודה בשכר, אלא מצוה זו מחייבת את כל בעל הבית לשלם לפועליו בשעור זה שיוכל הפועל לפרנס את עצמו במדת רמת דרגת החיים שבמקום עבודתו. (משפטי עוזיאל ד מד) הובלות עבודה עברית הובלות הדברים נכונים בקל וחומר כאשר מדובר באדם המתקשה למצוא עבודה' שאז יש להעדיפו אפילו מדובר בהפסד מרובה  הובלות עבודה עברית הובלות – בהתאם ליכולתו הובלות עבודה עברית הובלות  הכלכלית של המעסיק. (מנחת יצחק).
אין ספק כי רמת החיים של המהגרים היהודים, למעט המהגרים המועטים–יחסית מתימן הובלות עבודה עברית הובלות , היא גבוהה מזו של הפלחים הערבים, ופער זה מחייב רמות תמורה שונות לעבודה הובלות עבודה עברית הובלות  בלתי–מקצועית. לפיכך, קשה לפועלים היהודים להתחרות עם הפלחים הערבים בעבודות הכביש ובעבודות ציבוריות אחרות; ואכן,  הובלות עבודה עברית הובלות אילו ניתן משחק חופשי לכוחות הכלכליים, סביר כי אף פועל בלתי–מקצועי יהודי אחד לא היה מועסק בעבודות מעין אלו. הנציב העליון סר ג'ון צ'נסלור למזכיר המדינה 1 לענייני המושבות לורד פאספילד, 1931. הגירה לפלשתינה, או לכל ארץ אחרת, צריכה להתבצע בהתאם ליכולת הקליטה של אותה ארץ, אחרת ההגירה תגרום אסון כבד לא רק לארץ הכניסה אלא גם למהגרים עצמם. … מהגרים רבים אשר קיוו למצוא 'ארץ זבת חלב ודבש' לא מצאו כל עבודה. אחרים אשר הגיעו עם כמות קטנה של הון, איבדו את מרבית כספם זמן קצר לאחר בואם. פרופסיונלים ואנשים בעלי מומחיות רבה לא יכלו למצוא מוצא למרצם… הובלות עבודה עברית הובלות מזמן זה והלאה היה על הממשלה מחד, ועל ההנהלה הציונית מאידך, לספק עבודה ליהודים אשר היו קורבנות של מדיניותן הנחפזת. הממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות העסיקה רבים מהם בתיקוני כבישים. … וזאת במקום הפועלים הערבים אשר היו מועסקים בעבודה זו עד אז. 2 הוועד הפועל הערבי לחבר הלאומים, 1924. נראה לנו כי לממשלה יש עניין מועט בלבד בהבטחת קיומו של הפועל היהודי, אזרח המדינה, בהתאם לרמה ולדרישות של אדם בן תרבות. הממשלה מופיעה כאדישה לגורלו 1 .הנציב העליון עבודה צ'נסלור אל השר לענייני מושבות הלורד פאספילד, 23 ביולי 1931 ,סעיף 5 ,ארכיון המדינה, משרד המושבות; 'עבודות בפלשתינה: תנאי עבודה', שם, מסמך מס' I 87130,203/733 CO. 2' .תזכיר של הועד הערבי העליון לחבר הלאומים', 6 באוקטובר  הובלות עבודה עברית הובלות 1924 ,ב"מ גבאי (עורך), פלשתינאים על פלשתינה, 1890-1947 ,גבעת חביבה 1986 ,עמ' 95. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∞ ומוכנה תמיד להכניעו למען ניצול מחפיר של כוח עבודה זול, הן מפלשתינה והן מחוצה לה. הובלות עבודה עברית הובלות הוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים לנציב העליון, .1931 ביוני 21 3 ב–25 בנובמבר 1929 החלו שמונים חוצבים יהודים לעבוד באחד ממשטחי האבן במחצבות עתלית. הם חצבו שם אבנים לפיתוח נמל חיפה החדש. סביבם, במשטחים אחרים, עבדו כ–500,1 פועלים, ערבים ברובם. הם היו פועלים בלתי–מקצועיים והעסיקה אותם הרשות לפיתוח נמל חיפה, רשות כפופה למנהל הממשלה המנדטורית. פועלים יומיים אלו הועסקו בעבודות פיתוח ממשלתיות תמורת שכר נאות, 150 מיל ליום עבודה. זה היה שכר גבוה מהמקובל לפועלי מחצבה ערבים, הובלות עבודה עברית הובלות ונוסף עליו תגמול לתפוקה מוגברת. כך היה אפשר להרוויח כ–200 מיל ליום, שכר נאה, וכפי שכתב המהנדס האחראי לקראת סיום עבודת החציבה ב–1932 :התפוקה היתה טובה, ההיעדרויות מועטות והתחלופה קטנה. ובכל זאת, השכר הזה לא ענה לדרישות הפועלים היהודים יוצאי אירופה, חברי הסתדרות העובדים, ולא סיפק את צורכיהם. שמונים הפועלים שהחלו את עבודתם באותו יום חורף, מבכירי החוצבים ביישוב היהודי, גויסו כדי לחפש תחליף לשיטת העבודה הממשלתית שהיתה מבוססת על העדפת שכרם הנמוך של הפועלים הערבים. החברה הקבלנית ההסתדרותית, סולל–בונה, נטלה את העבודה במכרז והעסיקה את החוצבים, פיקחה על העבודה וחישבה את השכר לפי התפוקה היומית. העבודה היתה קשה, אך בזכות מיומנותם 4 של החוצבים  הובלות עבודה עברית הובלות הם הצליחו להרוויח שכר נאות ליום העבודה. הובלות עבודה עברית הובלות האמנם נוצרה כאן דרך חלופית לארגון עבודה כך שהפועלים היהודים יוכלו להשתלב במכלול עבודות הממשלה? ההנהגה היישובית הביעה סיפוק. המהנדסים הבריטים הסתייגו. כדי להבין את מה שהתרחש במחצבות עתלית, יש לבחון את מדיניות ההעסקה בעבודות הממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות ולבדוק אותה על רקע הסוגיה הכוללת של תעסוקה ואבטלה בפלשתינה (א"י). סוגיה זו חרגה מעבר למשמעותה הכלכלית, בהיותה שזורה במאבק ההתיישבותי–לאומי של היישוב היהודי והתנועה הציונית באוכלוסיית הרוב הערבית והתנועה הלאומית הפלשתינית. בתקופת השלטון המנדטורי נמצאה פלשתינה (א"י) בתהליך של צמיחה מהירה ביותר. והכלכלה צמחה אף היא בכ–7 אחוזים במגזר הכלכלי 5 האוכלוסייה גדלה כמעט פי שלושה 3 .הוועד הפועל של ההסתדרות לנציב העליון, 21 ביוני 1931 ,סעיף B ,ארכיון המדינה 203/733 CO. 4 .דוד הכהן לוועד הפועל של ההסתדרות, 13 בנובמבר 1931 ,ארכיון העבודה א 272-IV208 .ה הובלות עבודה עברית הובלות בזמן זה האוכלוסייה הערבית הכפילה את עצמה, בעוד שהאוכלוסייה היהודית גדלה כמעט פי שמונה. A. Gertz, Statistical Handbook of Palelstine, 1947, The Jewish Agency, Jerusalem 1947, .5 pp. 46-47; J. Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine, Cambridge 1998, p. 29 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏± תהליכי צמיחה אלו השתלבו בעימות פוליטי  הובלות עבודה עברית הובלות עמוק 6 הערבי וב–7.21 אחוזים במגזר  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודי. ומקיף בין שתי תנועות לאומיות ובין שתי אוכלוסיות. יעדה של ההנהגה הציונית היה לבסס התיישבות יהודית לאומית אשר  הובלות עבודה עברית הובלות תתגבש לכלל ישות פוליטית אוטונומית, הובלות עבודה עברית הובלות  ואילו האוכלוסייה הערבית צפתה במימושו של יעד זה בחרדה ובחשש מפני כל הישג — בעלוּת על ק  הובלות עבודה עברית הובלות רקעות, צמיחה דמוגרפית, תיעוש, מערך מוסדי קהילתי חזק והרחבה של כוח העבודה היהודי ושל שוק העבודה הפתוח לפניו. זירה אחרונה זו היא מעניינו של מאמר זה. הגידול הדמוגרפי של היישוב היהודי היה קשור   הובלות עבודה עברית הובלות בזמינות התעסוקה. כמחצית העולים שהיו ללא אמצעים כספיים משל עצמם נזקקו לרשיונות הגירה,  הובלות עבודה עברית הובלות ואלה הותנו באפשרויות לפיכך היתה הנהגת היישוב, ובמיוחד ההנהגה הפועלית, 7 התעסוקה במגזר הכלכלי היהודי. דרוכה בכל עת לספק מקורות תעסוקה חדשים, גם כדי להבטיח את האוכלוסייה הקיימת מפני מיתונים אפשריים  הובלות עבודה עברית הובלות וגם כדי לספק תעסוקה לעולים בתקופות מיתון או שגשוג. אפשרויות התעסוקה של הפועלים היהודים הוגבלו גם עקב התחרות בינם לבין הפועלים הערבים, אוכלוסיית הרוב של פלשתינה (א"י). כל מקור עבודה היה אפוא חשוב בעיני ההנהגה הציונית ולא היה אפשר לוותר עליו. נסיבות אלו הצמיחו את המאבקים בין הפועלים לבין המעסיקים היהודים על 'עבודה עברית', כלשון הססמה הידועה. סוגיה זו, על מאבקיה, ניצחונותיה וכישלונותיה, על 'הטובים'  הובלות עבודה עברית הובלות ו'הרעים'  הובלות עבודה עברית הובלות שבה, נהיתה חלק מהסיפור המכונן של המאבק על אפשרויות התעסוקה במגזר הממשלתי לא זכה 8 החברה הישראלית החדשה. לאותם ביטויים ' ֵהרואיים', אולם גם הוא נבע מהצורך שלא לוותר על מקומות עבודה אפשריים. גם האוכלוסייה הערבית סבלה ממחסור במקומות תעסוקה. אמנם מרבית האוכלוסייה היתה כפרית והתקיימה מחקלאות, אך המגזר האגררי היה נתון במשבר מתמשך והלכה והצטמצמה יכולתו לספק הכנסה לכלל תושבי הכפרים. כבר מסוף המאה הקודמת החל מעבר, עונתי ברובו, מהכפר  הובלות עבודה עברית הובלות לערי החוף המתפתחות, יפו וחיפה. מגמה זו הואצה כשהתבסס השלטון המנדטורי והחלו הובלות עבודה עברית הובלות  עבודות תשתית גדולות כמו פיתוח מסילות הברזל, רשת הכבישים ונמל חיפה. אמנם המגזר הערבי בכלכלת פלשתינה (א"י) צמח אף הוא, אך פוטנציאל העבודה השכירה במגזר הזה היה מוגבל למדי לעומת הביקוש שהתעורר. קשה להעריך במדויק את היקף הביקוש היות שהמחסור לא התבטא בהכרח בפועלים מובטלים, אלא J. Metzer and O. Kaplan, ‘Jointly but Severally: Arab-Jewish Dualism and Economic .6 Growth in Mandatory Palestine’, The Journal of Economic History, 45 (1985), p. 329; J. Metzer, Ibid. 7 .א' חלמיש, 'מדיניות העליה הציונית בשנות השלושים: בין 'גאולה' ל'הצלה", זמנים, 58) 1997 ,(עמ' .90-89 8 .גרשון שפיר, ובעקבותיו חוקרים נוספים, טענו כי התחרות עם הפועלים הערבים והמאבק על העסקתם הבלעדית בשוק העבודה של הסקטור היהודי עיצבו לא רק את הרטוריקה של תנועת העבודה אלא גם את דפוסי העבודה והארגון שלה. ראו: ג' שפיר, 'קרקע, עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים וייחודיים', בתוך: א' רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל–אביב 1993 ,עמ' .119-104 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏≤ בפלאחים חסרי הכנסה וחלופה, אך ההנהגה הערבית העלתה את בעיית האבטלה לעתים מכאן שעבודות הממשלה היו חשובות 9 תכופות והבעיה הובלות עבודה עברית הובלות  היתה למוקד של ביקורת ותסיסה. ביותר לאוכלוסיית הרוב הערבית וכל חדירה של כוח אדם אחר לעבודות הממשלה היתה איום משמעותי, הובלות עבודה עברית הובלות אף על פי ששכרם הנמוך של  הובלות עבודה עברית הובלות הפועלים הערבים ומיומנותם בעבודה גופנית קשה הקנו להם יתרון ברור. בהמשך המאמר נתמקד במגזר הממשלתי ובניסיונותיה של ההנהגה היישובית והציונית להגדיל בו את חלקם של העובדים היהודים. בחלק  הובלות עבודה עברית הובלות הראשון נדון במאפייני כוח העבודה היהודי והערבי בשוק העבודה המפוצל (Market Labor Split (של ארץ–ישראל-פלשתינה ובדרכי הפעולה שהתגבשו בתנאים אלו. בחלק השני נבחן את עמדותיהם של שלושת הגורמים המעורבים במגזר הממשלתי: המעסיק הבריטי, כוח העבודה היהודי וכוח  הובלות עבודה עברית הובלות העבודה הערבי. נציג את השוני בטיב השיקולים שהעלה כל אחד מגורמים אלו — שיקולים  הובלות עבודה עברית הובלותשל עלות כלכלית בטיעונים הבריטיים, שיקולים של עלות כלכלית ואינטרסים פוליטיים גם יחד בטיעוני הדוברים הערבים הפלשתינים, ושיקולים של רווחה חברתית ואינטרסים לאומיים בטיעוני הדוברים היהודים. בחלק השלישי נבחן את אסטרטגיות הפעולה של הסתדרות העובדים, בשיתוף עם מוסדות היישוב והתנועה הציונית — את הניסיונות שלהם להתמודד עם שיקולי העלות הכלכלית של המעסיק הממשלתי לצד המשך הרטוריקה החברתית והפוליטית של דוברי היישוב הציוני. ‰È˙˘ÏÙ≠χ¯˘È–ı¯‡· ψÂÙÓ‰ ‰„·ډ ˜Â˘ שוק העבודה בפלשתינה המנדטורית התאפיין במגזריות מרחיקת לכת. המגזר היהודי והמגזר הובלות עבודה עברית הובלות  הערבי של כלכלת פלשתינה (א"י) היו מובחנים היטב זה מזה ושונים מבחינות רבות, בין השאר  הובלות עבודה עברית הובלותבמבנה של ענפי המשק, ברמת התיעוש, ברמת הפיתוח הטכנולוגי, הובלות עבודה עברית הובלותבמידת העירוניות, לצדם היה גם המגזר הממשלתי — קטן יותר  הובלות עבודה עברית הובלותבהיקפו ועם 10 בהיקף ההון ובדפוסי הבעלות. זאת המעסיק האחד הגדול ביותר לכל סוגי העובדים, בלתי–מקצועיים, מקצועיים ועובדי פקידות כאחד. המגזרים הללו לא היו מנותקים האחד מן השני. למרות השוני הברור ביניהם 11 — ויש שיאמרו: בגללו — התקיימו ביניהם גם יחסי גומלין מגוונים והשפעות הדדיות. 9 .בין היתר, ראו תזכיר הוועד הערבי העליון, הובלות עבודה עברית הובלות 1924 ,לעיל, הערה 2 ,וכן הובלות עבודה עברית הובלות  — ,Immigration on Report Land Settlement and Development by Sir John Hope Simpson, Colonial Office, Palestine, C.I.E. London: His Majesty’s Stationary Office, 1930; G. Mansur,  הובלות עבודה עברית הובלות  ‘Evidence of Mr. George Mansur Before the Palestine Royal Commission’, in: A. Klieman (ed.), The Rise of Israel, 22 (1987) ,New York, pp. 340-343 10 .י' מצר וע' קפלן, משק יהודי ומשק ערבי בארץ–י  הובלות עבודה עברית הובלות שראל: תוצר, תעסוקה וצמיחה בתקופת המנדט, J. Metzer, The Divided Economy, above, note 5 ;1990 ירושלים D. Bernstein, Constructing Boundaries, Jewish and Arab Labor in Mandatory Palestine, .11 Albany 2000 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏≥ כוח  הובלות עבודה עברית הובלות העבודה אף הוא היה מובחן על בסיס לאומי. הפועלים הערבים עבדו במגזר הערבי ורק לעתים רחוקות, בעת הצורך, הועסקו בו גם פועלים יהודים מקצועיים. הפועלים היהודים הועסקו, ברובם המכריע, במגזר היהודי והיו עיקר כוח העבודה בו, ואילו המגזר הממשלתי העסיק פועלים משתי הקבוצות הלאומיות, רובם ערבים ומיעוטם יהודים.  הובלות עבודה עברית הובלות מפאת מיעוט העסקים הגדולים בבעלות ערבית, היתה הממשלה המעסיק העיקרי של פועלים הפועלים נבדלו ביניהם לא רק על פי זהותם ושייכותם הלאומית, אלא על פי 12 ערבים. עלות כוח העבודה שלהם. הבדלי השכר היו ניכרים ותועדו היטב. ה הובלות עבודה עברית הובלות ההבדלים נגעו בעיקר לפועלים הפשוטים, הבלתי– מקצועיים. הביקוש הרב לפועלים מקצועיים העלה את רמת שכרם, גם בקרב כוח העבודה 13 הערבי, וצמצם ולעתים אף ביטל את הבדלי השכר בין יהודים לערבים בעבודה מקצועית. כפי שנראה להלן, הובלות עבודה עברית הובלות הבדלי השכר היו מורכבים והושפעו גם מרמת המקצועיות, גם מהמוצא הלאומי וגם מטיב היישוב ומקרבתו למרכז. כך, לדוגמה, אחת הוועדות הממשלתיות הגדירה בשנת 1932 שבע קטגוריות של עובדים בלתי–  הובלות עבודה עברית הובלות מקצועיים לפי השכר היומי המזערי של הגברים המבוגרים (כלומר תוך נטרול רמות השכר הנמוכות עוד הרבה יותר של נשים וילדים), ולפי מוצא וסוג יישוב. להערכת הוועדה, שכרם המינימלי של פועלים יהודים יוצאי אירופה בערים המרכזיות היה 250 מיל ליום, במושבות השתכרו פועלים יהודים לפחות כ–200 מיל ליום ואילו שכרם המינימלי של שכר 14  הובלות עבודה עברית הובלות יהודים באזורים כפריים אחרים או ביישובים עירוניים קטנים היה 150 מיל ליום. 12 .ר' גרייבס, פקיד בריטי בכיר אשר אמור היה להקים את המחלקה לענייני עבודה שבממשלת פלשתינה ב–1942 ,הקדים  הובלות עבודה עברית הובלות לכך סקירה מפורטת על כוח העבודה הערבי והיהודי. בדין–וחשבון שכתב פירט את המספר המצומצם של מקומות עבודה אשר היו זמינים לפועלים שכירים ערבים וציין כי — 'המעסיקים הגדולים ביותר של כוח עבודה ערבי היו הממשלה והצבא הבריטי', Survey on Report, Graves. M. R of Labour in Palestine, 1941, ISA, CO 733/441, Tape 75430/2 Government of Palestine, ‘Report of the Wages ,ראו, הממשלתיות השכר בוועדות נטען כך. 13 Commission’, 1928, ISA, CO 733/152 (Wage Report-1928); Government of Palestine, ‘Labor Legislation Committee Report’, 6 October 1932, ISA, CO 733/220, tape 97130/1; Government of Palestine, הובלות עבודה עברית הובלות  ‘Report of the Wages Committee’, Under the Chairmanship of His Honour Mr. Justice F. Gordon Smith K. C., Chief Justice of Palestine, The 1943 Jerusalem, Printer Government .כך טוען גם צבי זוסמן בספרו הובלות עבודה עברית הובלות  פער ושוויון בהסתדרות, רמת גן 1974 ,המדגיש את השכר הדומה בקרב פועלים מקצועיים ואת פערי השכר הגדולים בקרב הפועלים הבלתי–מקצועיים. עם זאת ישנם ענפים ותקופות שבהם שגשוג ומחסור בפועלים מקצועיים אפשר לפועלים היהודים להעלות את שכרם הרבה מעבר לעליית השכר של הפועלים המקצועיים הערבים. הבדלי שכר בעבודה מקצועית מדווחים בשנתון הסטטיסטי של גרץ, ראו: ,Handbook Statistical, Gertz 1947, p. 296-297 14 .עד 1927 שימשה הלירה המצרית גם בפלשתינה. משנה זו נכנסה לשימוש הלירה הארץ–ישראלית (Palestine Pound ,(שהיתה צמודה ללירה שטרלינג. ההילך כלל את הלירה הארץ–ישראלית, שהיו בה 100 גרוש (גא"י) ו–000,1 מיל (מא"י). שכר העבודה היה בדרך כלל שכר יומי, במיוחד בעבודות הפועלים הלא– מקצועיים והמקצועיים. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏¥ המינימום של פועלים ערבים עירוניים, וכן השכר של פועלים יהודים מארצות המזרח, היה 120 מיל ליום תמורת עבודה בלתי–מקצועית, ואילו ביישובים העירוניים הקטנים  הובלות עבודה עברית הובלות השתכרו פועלים ערבים 100 מיל ליום. הערבים הכפריים והנוודים היו בתחתית סולם השכר של 15 הפועלים הבלתי–מקצועיים ושכרם המינימלי היה 60 עד 80 מיל ליום. הערכה אף ממעיטה מזו על שכרם של הפועלים הערבים הציג ג'ורג' מנסור, איש אגודת הפועלים הערבית ביפו. הוא התייחס רק לשכר הפועלים הערבים. לפי נתונים שהציג בעדותו לפני ועדת החקירה המלכותית  הובלות עבודה עברית הובלות (ועדת פיל, ינואר 1937 ,(פועל בלתי–מקצועי בערים הערביות הקטנות יותר, כגון נצרת, חברון, שכם ועזה, הרוויח בין 40 ל–70 מיל ליום, ואילו ביפו  הובלות עבודה עברית הובלות היה השכר 70 עד 100 מיל. אין לדעת אם הערכים הנמוכים בנתוניו של מנסור שיקפו את המיתון שליווה את השביתה הכללית ואת המרד הערבי ב–1936 או שדיווחו היה מגמתי ורמות השכר הנמוכות ביותר הודגשו בדבריו כדי להמחיש את המצב הכלכלי הקשה של בכל מקרה, שכרו הנמוך של הפועל הערבי והפער בינו לבין 16 הפועל הערבי ומשפחתו הובלות עבודה עברית הובלות . שכרו של הפועל היהודי הגבירו גם את תחושת האיום של הפועל היהודי וגם את תחושת הקיפוח של הפועל הערבי. ִ הבדלי שכר אלו עוררו תגובות של תמיהה בקרב פקידי מנהל מסוימים, חשש בקרב היהודים והתמרמרות בקרב הערבים. ר' גרייבס (Graves. R ,(פקיד הובלות עבודה עברית הובלות  בכיר במנהל הקולוניאלי הבריטי, הועבר לפלשתינה ב–1941 כדי להקים את מחלקת העבודה (Labour of Department( והתפלא על שפועלים מקבלים שכר שונה תמורת עבודה שווה: 'הפערים בין סולמות השכר של שתי קבוצות העובדים בפלשתינה מעוררים תמיהה ואי–נחת אצל מי שזה עתה   הובלות עבודה עברית הובלות מגיע קביעה זו מעניינת לכשעצמה. אין 17 לשם ורגיל לתשלום של שכר שווה לעבודה שווה'. להניח שפקיד קולוניאלי בכיר היה מביע הפתעה מהבדלי שכר תמורת אותה עבודה, אילו הפועלים בעלי השכר הגבוה יותר היו אירופים, מתיישבים מארץ–האם או אנשי השלטון הקולוניאלי, ונמוכי השכר היו ילידי המקום. נראה כי אמירתו מעידה כי  הובלות עבודה עברית הובלות  גם הפועלים הערבים וגם אלו היהודים היו בעיניו כוח עבודה מקומי, גם אם בעלי מאפיינים שונים 18 ביותר. גרייבס לא היה שותף לתפיסה העצמית של הפועלים היהודים. גם בקרב הפועלים היהודים והערבים עוררו הבדלי השכר אי–שקט וחוסר שביעות–רצון. הפועלים היהודים, או ליתר דיוק מנהיגי ארגונם, חששו כל העת שמא לא יצליחו לשמר את ‘Labor Legislation Committee Report’ (above, note 13), Item 3 .15 G. Mansur, ‘Evidence of Mr. George Mansur Before the Palestine Royal Commission’, .16 above, note 9 Graves, ‘Survey of Labour in Palestine’, Item 18, above, note 12 .17 18 .עם זאת גם גרייבס היה מודע היטב לשוני הניכר בין הפועלים היהודים והערבים. בדיווחו הוא כותב כי אין כל אפשרות לדבר בהכללה על ציבור העובדים בפלשתינה מפני שהפועלים היהודים והערבים נבדלים אלו מאלו מכל בחינה שהיא — שפה, דם, אידאלים פוליטיים, תרבות ודת. Graves ,סעיף 2) לעיל הערה .(12 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏µ רמת השכר הגבוהה נוכח התחרות של כוח העבודה הערבי הזול יותר. ואילו   הובלות עבודה עברית הובלותהפועלים הערבים התמרמרו על עצם מציאותם של הפועלים היהודים בפלשתינה ועל הלחץ שהם 19 הפעילו נגד העסקתם של הפועלים הערבים במגזר היהודי. יתרה מכך, ראשי הפועלים הערבים דחו מכול וכול את רמת השכר הגבוהה יותר שזכו בה הפועלים היהודים ושללו את טיעוני היהודים להצדקת יתרונם. הם דחו את הטענה כי היהודים הם פועלים טובים יותר, לפחות בעבודות מסוימות, ומכאן ההצדקה לשכרם. הם דחו גם את הטיעון המרכזי של הנהגת העובדים היהודים כי רמת חייהם הגבוהה יותר, החיונית להם עקב סגנון חייהם ודרישותיהם התרבותיות הבסיסיות, מחייבת שמירה על שכר גבוה משכרם של הערבים. רמת החיים היא תוצאה של השכר הגבוה, טענו הדוברים של פדרציית האיגודים המקצועיים וחברות הפועלים הערביים בתחילת שנות הארבעים, ולא הצרכים היסודיים משותפים ליהודים ולערבים, צרכים אנושיים בסיסיים, 20 הסיבה לשכר זה. כתבו בפנייתם לשלטונות. הודות לשכרם הגבוה יותר היהודים יכולים לספק צרכים אלו, 21 ואילו ממרבית הפועלים הערבים נשללה האפשרות לספקם. תאוריית שוק העבודה המפוצל (Theory Market Labor Split (שפיתחה עדנה בונסיץ' (Bonacich (דנה במצבים מעין אלה — תחרות על עבודה  הובלות עבודה עברית הובלות בין שתי קבוצות עובדים, קבוצה ששכרה גבוה וקבוצה ששכרה נמוך, והמעסיקים מעדיפים לדחוק הצדה את הפועלים היקרים בונסיץ' טענה כי בנסיבות אלו ינסו הפועלים 22 ולהעסיק במקומם את הפועלים הזולים יותר. היקרים יותר למנוע את דחיקתם והמרתם באמצעות אסטרטגיות שונות, והעיקרית שבהן היא ניסיון לסגור את שוק העבודה בפני הפועלים הזולים יותר. אותם יתרונות שאפשרו מלכתחילה לפועלים אלו לזכות בשכר גבוה יותר — כגון רמת השכלה,  הובלות עבודה עברית הובלות משאבים שונים המאפשרים ארגון יעיל של כוח האדם ושל תהליך העבודה, ניסיון בהתארגנות מקצועית וִקרבה למרכז הפוליטי — אותם יתרונות גם יכולים לסייע לפועלים בסגירת שוק העבודה בפני מתחריהם. אם אין הפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות  יכולים למנוע כניסה של כוח עבודה מתחרה, גרסה בונסיץ', הם תוחמים את הפועלים הזולים לדרגים הנמוכים של שוק העבודה ומבטיחים 19 .ג'ורג' מנסור עוסק בפירוט ובהדגשה בהתנגדותה של ההסתדרות להעסקת פועלים ערבים, ובאופן זה לתרומתה לערעור היחסים ביניהם. הוא דן בכך בעדותו לפני הוועדה המלכותית בראשות הלורד פיל וכן בחוברת אשר פרסם זמן קצר לאחר העדות, ובה הציג מחדש את דבריו ביתר שיטתיות ופירוט. מנסור G. Mansur, The Arab Worker under the Palestine וכן, 16 הערה, לעיל ראו, הוועדה לפני בעדותו Mandate, Jerusalem 1937 Federation of Arab Trade Unions and Labour Societies באנגלית כשמם או. 20 21 .מכתבה של פדרציית האיגודים המקצועיים וחברות העובדים הערביים לוועדת השכר, 31 בדצמבר 1942, .IV208-1-3721 העבודה ארכיון E. Bonacich, ‘A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market’, American .22 Sociological Review , 37 (1972), pp. 547-559; Bonacich, ‘The Past, Present and Future of Split Labor Market Theory’, Research in Race and Ethnic Relations, 1 (1979), pp. 17-64 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∂ לעצמם מונופול על העבודות המתגמלות. תגובותיהם של הפועלים הזולים לשכרם הנמוך ולהדרתם מהעמדות המועדפות אינן נכללות בתאוריה או במודל של בונסיץ'. נראה כי היא ייחסה להם סבילות או הניחה שהם רואים יתרון בשכרם הנמוך  הובלות עבודה עברית הובלות  ומצפים שהאינטרס של המעסיק יבטיח את העסקתם. מצב שוק העבודה בארץ–ישראל-פלשתינה והיחסים בין הפועלים היהודים והערבים תאמו ציבור הפועלים 23 את המודל של בונסיץ', והתאמה זו כבר הוצגה בכמה וכמה מחקרים. היהודי, בהנהגתה של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ–ישראל, התאמץ מאוד לחסום את כניסתם של פועלים ערבים למגזר היהודי.  הובלות עבודה עברית הובלות הוא השתמש לשם כך ברמת ארגון גבוהה של העובדים היהודים ובסיוע כלכלי ופוליטי של המוסדות הציוניים, והפעיל לחץ חברתי  הובלות עבודה עברית הובלות  וכלכלי על המעסיקים היהודים בססמה 'עבודה עברית'. זה מקרה מובהק  הובלות עבודה עברית הובלות של אסטרטגיית הסגירה שבונסיץ' תיארה. אפשר לומר כי פעולתה של הסתדרות העובדים הצליחה לא בחסימת כניסתם של הפועלים הערבים, אלא בהגבלתה, במניעת הצפה של המגזר היהודי בפועלים ערבים. יעקב מצר מעריך כי ב–1931 היו הפועלים הערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  כ–20 24 עד 23 אחוזים מכלל כוח העבודה במגזר היהודי, וב–1935 הם היו כ–15 עד 17 אחוזים. בשורש הצלחתם של הפועלים נמצאה ההתאמה המלאה בין יעדם, למנוע כניסה של פועלים ערבים לשוק העבודה היהודי, ובין האוריינטציה המתבדלת הכוללת של ההתיישבות היהודית הציונית. המתיישבים היהודים היו מיעוט בקרב אוכלוסיית הרוב הערבית, וכדי לגבש ולקדם את אפשרות האוטונומיה של קהילתם הם פיתחו מגוון רחב של דרכי התבדלות כלכלית, חברתית, פוליטית, תרבותית ויישובית–מרחבית. מוסדות התנועה הציונית גיבשו וחיזקו את התהליכים האלה. היתה להם השפעה פוליטית בקרב השלטון הבריטי בלונדון ובירושלים,  הובלות עבודה עברית הובלות והם היו בעלי משאבים כספיים שגייסו הקרנות הלאומיות השונות. נסיבות אלו טיפחו שיתוף–פעולה, אמנם מתוח, בין הנהגת הפועלים ובין המעסיקים היהודים. ואכן, הפועלים היהודים הצליחו לעמוד בתחרות עם פועלים דלי שכר בזכות הלחץ החברתי שהפעילה ההסתדרות על מעסיקים פרטיים הובלות עבודה עברית הובלות  ותמיכת ארגוני מעסיקים במדיניות העבודה העברית; באמצעות העמסת חלק מן העלות הנוספת של 'העבודה העברית' על הצרכן היהודי, ובאמצעות השתתפות כספית של הסוכנות היהודית וקשרים פוליטיים שהיא הפעילה כדי 'להכשיר' את מדיניות ההעסקה הלאומית בעיני השלטון המנדטורי. G. Shafir , Land and Labor in  הובלות עבודה עברית הובלות  the Origin of the Arab Israeli Conflict, Cambridge 1989; .23 M. Shalev, Labour and the Political Economy in Israel, Oxford 1992; D. Bernstein, ’Expanding the Split Labor Market Theory: Between and Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine’, Comparative Studies in Society and History, 38 (1996), pp. 243-266; Bernstein, ‘Strategies of Equalization: Jews and Arabs in the Split Labor Market of Mandatory Palestine’, Ethnic and Racial Studies, 21 (1998), pp. 449- 475 Metzer, The Divided Economy, p. 131 .24 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏∑ יכולתה של ההסתדרות למנוע את העסקתם של פועלים ערבים במגזר היהודי, או לפחות לצמצמה בהרבה, היתה נעוצה אפוא במערכת קשריה בתוך התנועה הלאומית הציונית, ובהתאמה חלקית לפחות בין יעדים ומטרות של העובדים ובין אלה של המעסיקים, מעבר לאינטרסים המעמדיים המנוגדים של אלה ואלה. מצב זה לא היה קיים במגזר הממשלתי.  הובלות עבודה עברית הובלות הממשלה הכירה במחויבותה לקדם את הבית היהודי הלאומי, אך לא ראתה עצמה אחראית לעלות הכלכלית של מפעל לאומי זה. הובלות עבודה עברית הובלות  העובדים הערבים התנגדו לחדירה של פועלים יהודים למגזר שהיה מקור התעסוקה העיקרי שלהם, מה גם שהדבר נעשה תמורת שכר גדול משכרם. העובדים היהודים והנהגתם, לעומת זאת, חיפשו טיעונים להצדקת דרישתם להקצות להם עבודה במגזר הממשלתי, בלי לוותר על עלותם  הובלות עבודה עברית הובלות  הגבוהה יותר. נבחן עמדות אלה ביתר פירוט. È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· ִ בספטמבר 1926 דיווח ראש מחלקת העבודות הציבוריות במנהל הממשלתי למזכיר הממשלה הראשון על העסקתם של פועלים יהודים וערבים בעבודות ציבוריות במחוז הצפון והדרום במחוז הצפון שילמה מחלקת עבודות ציבוריות תמורת 000,19 ימי 25  הובלות עבודה עברית הובלות  של פלשתינה (א"י). עבודה של פועלים מקצועיים ובלתי–מקצועיים, יהודים וערבים. רק  הובלות עבודה עברית הובלות  מיעוט מימי עבודה אלה היו של פועלים מקצועיים, 000,2 מתוך 000,19 ,קצת יותר מעשרה אחוזים.  הובלות עבודה עברית הובלות הם נחלקו שווה בשווה בין הפועלים המקצועיים היהודים והערבים ושכרם של אלה ואלה היה שווה. בשאר ימי העבודה הועסקו בעיקר פועלים ערבים, 5.87 אחוזים  הובלות עבודה עברית הובלות  מכלל העובדים, ואילו פועלים יהודים הועסקו ב–5.12 אחוזים מימי העבודה. במחוז הדרום ההקצאה היתה מקוטבת אף יותר. העבודה המקצועית, 5.12 אחוזים מכלל ימי העבודה, חולקה אף שם שווה בשווה בין הפועלים המקצועיים היהודים והערבים, ואילו ימי העבודה הבלתי–מקצועית הוקצו כמעט כולם לפועלים הערבים. בשני אחוזים בלבד מימים אלה הועסקו פועלים יהודים. שכר העבודה של הפועלים הבלתי–מקצועיים לא היה שווה, הובלות עבודה עברית הובלות  אולם הדיווח אינו מאפשר לקבוע מה היתה מידת הפער. שכר הפועלים הערבים נע בין 100 ל–200 מיל ליום, ואילו שכר הפועלים היהודים נע בין 120 ל–200 מיל. ההפרש נראה זעום, אך  הובלות עבודה עברית הובלות  ייתכן כי שכר מרבית הפועלים הערבים היה קרוב לנקודה הנמוכה ברצף זה, ואילו שכר הפועלים היהודים התקרב לנקודה הגבוהה. נתונים אלו יכולים להבהיר   הובלות עבודה עברית הובלות את מדיניות הממשלה מצד אחד ואת הבסיס לטענות ולטרוניות של שתי הקבוצות הלאומיות מצד שני. מדיניות הממשלה התבססה על העדפה ברורה ומוצהרת  הובלות עבודה עברית הובלות  של השיקול הכלכלי על פני כל שיקול אחר. העדפה זו שיקפה את המדיניות האימפריאלית הבריטית — על הקולוניות 25 .מחלקת עבודות ציבוריות למזכיר  הובלות עבודה עברית הובלות  הראשון, 27 בספטמבר 1926 ,אצ"מ 1842/S9. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ∏∏ 26 ומושבות החסות לשאת את עצמן בלי להטיל עול כלשהו על 'משלם המסים הבריטי'. הובלות עבודה עברית הובלות  לפיכך נדרש שעבודות הממשלה יתבצעו בעלות הנמוכה ביותר האפשרית ללא רמת ניצול שתפגע בעליל בצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה המקומית. מדיניות זו התבטאה בהוצאת עבודות למכרז והתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר. כאשר הגופים הממשלתיים היו המעסיקים הישירים הם העדיפו פועלים זולים. את החובה, חובה פוליטית בעיקרה, להעסיק עובדים יהודים וכך לתמוך בבית הלאומי, בחר הממשל הבריטי למלא בהעסקת פועלים מקצועיים יהודים, שהרי שכרם היה זהה לשכר מקביליהם הערבים. דפוס דומה נראה   הובלות עבודה עברית הובלות במגמות ההעסקה בפקידות: הובלות עבודה עברית הובלות  חלקם של היהודים בין הפקידים הממשלתיים היה גדול באופן משמעותי מחלקם בין הפועלים הבלתי–מקצועיים. נתונים רשמיים מעידים כי שיעורם של היהודים בין העובדים המדורגים בשירות המדינה המנדטורי היה גדול במקצת משיעורם באוכלוסייה, 27 ושיעורם בין הבלתי–מדורגים היה קטן משיעורם באוכלוסייה. לסיכום, הממשל הבריטי העסיק יהודים בעבודות ששכרן  הובלות עבודה עברית הובלות  היה גבוה, יחסית, ושווה ליהודים ולערבים. הוא נמנע מהעסקת יהודים או מיעט להעסיקם בעבודות שנמצאו להן פועלים ערבים זולים בהרבה. המצב המתואר עורר התנגדות חריפה הן בקרב הערבים והן בקרב היהודים. הערבים ראו בבריטים וביהודים גם יחד אחראים לאבטלה גוברת בקרבם.  הובלות עבודה עברית הובלות כל הדוברים הערבים הסכימו בדבר קיומה של תופעת האבטלה, אך התקשו לתעדה בגלל האופי הנייד והעונתי של חלק ניכר מכוח העבודה הערבי. היהודים נחשבו אחראים לכך עקב בואם לפלשתינה ללא התחשבות בהיקף העבודה הזמינה ועקב מאמציהם למנוע ממעסיקים  הובלות עבודה עברית הובלות  יהודים להעסיק ערבים. את הבריטים האשימו הערבים באחריות להעמקת האבטלה במגזר הערבי בגלל תמיכתם בהקמת הבית הלאומי היהודי והסכמתם להגירה יהודית רחבת הקף, ומפני שהם אימצו, מעשית לפחות, את התביעה הציונית להעריך את 'יכולת הקליטה' של הארץ   הובלות עבודה עברית הובלות לפי מידת האבטלה במגזר היהודי בלבד ולא בפלשתינה כולה. לטענת הערבים, בכך התעלמו הבריטים ביודעין מן האפשרות שתושבי הארץ הערבים המובטלים   הובלות עבודה עברית הובלות יועסקו בארץ, במקומות עבודה בבעלות ערבית, יהודית או ממשלתית, ולא ייאלצו לחלוק אותן עם מהגרים יהודים שזה מקרוב באו. התנגדותם של הדוברים הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות ם הפלשתינים לשילובם של היהודים בעבודות הממשלה היתה מעוגנת בהתנגדותם להתיישבות הציונית בכללותה ולכל מה שהיה כרוך בה, ובייחוד 26 .ראו את דיונו המקיף של נחום גרוס במדיניות הכלכלית הבריטית בארץ ישראל, 'המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ–ישראל', קתדרה, 24) תמוז תשמ"ב), עמ' 153-180 ,וכן קתדרה, 25 B. Smith, The Roots of Separatism in Palestine, London ;168-135 'עמ), ג"תשמ תשרי( 1993, pp. 46-48 .Gertz, Statistical Handbook, 1947, pp. 46-47 :ראו, באוכלוסייה   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים של לחלקם באשר. 27 באשר לחלקם בעבודות הממשלה ובשירות הממשלתי, ראו 'Service Civil ,'אוגוסט 1934 ,אצ"מ 7743/S25 ,וכן נתוני עובדי המדינה, מדורגים ובלתי מדורגים, מדצמבר 1935 ,דצמבר 1936 ודצמבר .L/84133 המדינה ארכיון, 1937 ˜  הובלות עבודה עברית הובלות ¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ∏π לכוונה להקים בית לאומי יהודי. כל מה שחיזק את מעמדו הנבדל של היישוב היהודי וקידם את התפתחותו לכדי ישות לאומית נפרדת של יהודים, לרבות הפעלת קריטריונים שונים ליהודים  הובלות עבודה עברית הובלות ולאוכלוסיית הרוב המקומית, הובלות עבודה עברית הובלות  נחשב פגיעה ישירה בציבוריות הערבית הפלשתינית. וכך, העסקתם של היהודים בעבודות הממשלה נחשבה דחיקה של פועלים שכירים ערבים ממקום העבודה העיקרי שלהם ופגיעה חמורה במיוחד בפועלים–הפלאחים הבלתי–מקצועיים מצד אחד הובלות עבודה עברית הובלות  ובמשכילים המועסקים בשירות המדינה מצד שני. יתר על כן, ההנהגה הערבית התנגדה בחריפות גם לתנאי העסקתם של פועלים יהודים כאשר אלה הועסקו בשכר גבוה יותר או בתנאי מכרז מועדפים, וטענה כי הדבר מטיל עול כלכלי ישיר על אוכלוסיית הרוב הערבית של פלשתינה. כאן נשזרת הסוגיה של עבודות הממשלה במחלוקת נוספת —  הובלות עבודה עברית הובלות על חלקן היחסי של שתי הקבוצות הלאומיות בהכנסות הממשלה ובהוצאותיה. קישרו בין שתי הסוגיות גם דוברי היישוב היהודי וגם דוברי הציבור הערבי. ההנהגה הציונית טענה, הובלות עבודה עברית הובלות  כפי שנראה בהמשך, כי היישוב היהודי אחראי ל–40 אחוזים בערך מכלל הכנסות הממשלה בפלשתינה, הרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, ולפיכך הוא זכאי להיות מועסק  הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות שמומנו מהכנסות אלו. לעומת זאת, ההנהגה הערבית טענה כי האוכלוסייה הערבית היא המקור לרוב הכנסות המדינה, ל–60 אחוזים מהן לפחות, ולכן כל הוצאה שחיזקה את היישוב היהודי נעשתה, בחלקה הגדול, על חשבון האזרחים הערבים. הם טענו שתשלום נוסף, ישיר או עקיף, כמו שכר עבודה מוגדל לפועלים יהודים, נלקח מכספי המסים  הובלות עבודה עברית הובלות ששילמה האוכלוסייה הערבית. לא זו בלבד, כך טענו דוברי הערבים בארץ, אלא שהדבר פגע ביכולתה של הממשלה לממן פעולות אחרות לשיפור מצבה של אוכלוסיית הרוב הפלשתינית. ההנהגה היהודית ניסתה אף היא לקשר בין דרישתה שיוקצו לפועלים היהודים ימי עבודה בעבודות הממשלה ובין יעדיה הפוליטיים והחברתיים. טיעונים אחדים חזרו ונשנו, הובלות עבודה עברית הובלות  כמעט ללא שינוי, בשנות העשרים והשלושים. לפי קו טיעון אחד של ההנהגה הציונית, צרכיו החיוניים של הפועל היהודי מחייבים רמת שכר 'סבירה' ו'הוגנת' וסיפוקם מש הובלות עבודה עברית הובלות רת את טובתו של הפועל הערבי. דרישותיו של הפועל היהודי לשכר גבוה יותר נבעו מצרכיו כבן תרבות. הנחתו הסמויה של טיעון זה היתה   הובלות עבודה עברית הובלות שהשלטון הבריטי יתקשה לערער על החובה לספק צרכים אלו בשל היותו  הובלות עבודה עברית הובלות שותף לתפיסות התרבותיות של בעלי הטיעון. עם זאת, היה חשוב לדוברי היישוב היהודי להפריך את הטענה כי סיפוק 'צרכים תרבותיים' אלו בא על חשבון סיפוק צרכים חיוניים, לגיטימיים גם הם, של האוכלוסייה הפלשתינית. לפיכך הם חזרו והוקיעו את השכר הנמוך של  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים הערבים וטענו שהם סובלים מניצול מחפיר. ככל שפערי השכר היו גדולים, היה קשה לצפות שהשלטון הבריטי יסכים לספק את השאיפות התרבותיות של הפועל היהודי. הובלות עבודה עברית הובלות  דוברי היישוב היהודי טענו אפוא שהפער בשכר  הובלות עבודה עברית הובלות  אינו לגיטימי, והוא משקף את ניצולו של הפועל הערבי ולא את עלותו הגבוהה של הפועל היהודי. על יסוד טענה זו קראו להעלאת שכרו של הפועל הערבי ובכך חתרו להפחית את חלקם בעלות הרבה יחסית של העסקת הפועלים היהודים. ההוקעה של ניצול הפועל הערבי נכרכה אפוא, שוב ושוב, דווקא בקריאה  הובלות עבודה עברית הובלות  להעסיק פועלים יהודים. כך, לדוגמה, כתבה ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∞ מחלקת העבודה בהנהלה הציונית אל המחלקה המדינית בעת השפל הכלכלי של 1926, לקראת דיון בהעסקתם של פועלים יהודים בעבודות הציבוריות של הממשלה: [יש לתת] תשומת לב לשאלת העבודות הציבוריות של הממשלה. השאלה הזאת דורשת את פתרונה  הובלות עבודה עברית הובלות  כבר מזמן. הממשלה לא נתנה לפועל העברי את חלקו המתאים בעבודותיה ונימוקיה בהבדל שכר העבודה, הפועל העברי דורש שכר עבודה יותר גדול מאשר הפועל הערבי, והממשלה אחראית בעד זה  הובלות עבודה עברית הובלות שהוצאת כספיה תהיה במידת חסכון. ומחברי המכתב הציגו את הטענה הנגדית: הִקמוצים בשכר העבודה בקבלת פועלים זולים העומדים על מדרגה תרבותית נמוכה   הובלות עבודה עברית הובלות ובדחיַת פועלים העומדים במדרגה תרבותית גבוהה יותר והזקוקים מטעם זה גם לשכר עבודה יותר גדול, אינם יכולים לגרום להתפתחות החברותית והתרבותית של הפועלים ושל תושבי הארץ בכלל. לא הנִ ִּ צול של מצבו התרבותי הנמוך כי אם פתוח האלמנט ָ העובד בארץ יכול להתאים לכונותיה ומגמותיה של הממשלה, ומטעם זה לא יתכן לדחות את הפועל העברי מפני דרישת משכורת המתאימה לצרכים פשוטים של פועל  הובלות עבודה עברית הובלות  28 תרבותי. קו טיעון שני התמקד בהיקף ההעסקה של פועלים יהודים בעבודות בלתי–מקצועיות שהיו מרבית עבודות הממשלה. הבריטים לא חלקו על חובתם להעסיק פועלים יהודים, והעובדה שהיהודים משתכרים יותר מן הערבים היתה נתון בעיניהם. לכן המחלוקת נסבה בעיקרה על היקף ההעסקה. ההנהגה היישובית שללה חלוקה של ההעסקה על בסיס חלקה היחסי של כל קבוצה לאומית   הובלות עבודה עברית הובלות באוכלוסייה. זו היתה עמדתה בכל סוגיה שנגעה לחלק היחסי של כל קבוצה לאומית בשירותי המדינה או במוסדות נבחרים מתוכננים. ההנהגה היהודית חתרה לכך ולכן היא דחתה לחלוטין כל פתרון ששיקף את העובדה 29 שהיהודים יהיו לרוב דמוגרפי, שהיהודים היו מיעוט ואף סייע לקבע מעמד זה. חלוקת ההעסקה לשני חצאים נחשבה פשרה מרחיקה לכת. הובלות עבודה עברית הובלות  המוסדות הציוניים דרשו אפוא כי  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים היהודים יהיו כמחצית המועסקים בעבודות הממשלה, אם כי במקרה זה הדרישה התבססה על טיעונים וחישובים שעניינם שוק העבודה והכנסות המדינה והם נגעו רק בעקיפין לעתיד הדמוגרפי–פוליטי של היישוב היהודי ופלשתינה (א"י) כולה. סוגיה זו  הובלות עבודה עברית הובלות  התייצבה במרכז סדר היום הציבורי בשנת   הובלות עבודה עברית הובלות 1926 ,כאשר אושרה הלוואת  הובלות עבודה עברית הובלות פיתוח .Palestine and East Africa Loans Act — מיוחדת  הובלות עבודה עברית הובלות בחקיקה 30 ברובה הוקדשה ההלוואה 2 הובלות עבודה עברית הובלות 8 .מרכז העבודה למחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, 14 באפריל 1926 ,אצ"מ 1842/S9. 29 .י' גורני, השאלה הערבית והבעיה  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית, תל–אביב 1985 ,עמ' 12. 30 .דיון מקיף במדיניות הפיתוח הבריטית במאמרו של גרוס, לעיל, הובלות עבודה עברית הובלות  הערה 27 ,כמו כן בספרו: נ' גרוס, לא על הרוח לבדה: עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ–ישראל, ירושלים תש"ס, עמ' 204-220, ;Smith The Roots of Separatism in Palestine, ibid., note 26 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π± לפיתוח נמל חיפה והאוכלוסייה המקומית חויבה לשאת בפירעונה. דוברי התנועה הציונית נערכו שני הצדדים, ובמיוחד 31 פעלו למען אישור ההלוואה בפרלמנט. עם אישור ההלוואה הציונים, להבטיח כי ציבוריהם ייהנו מעבודות הפיתוח החדשות. הסוגיה נדונה בדרגים הגבוהים ביותר. נשיא ההסתדרות הציונית, ד"ר חיים וייצמן, פנה ב–9 באוקטובר 1928 לסגן השר לענייני המושבות ופירט בהרחבה  הובלות עבודה עברית הובלות  את בקשת התנועה הציונית בדבר הקריטריונים 32 לקביעת השיעור של העסקת פועלים יהודים בעבודות הנמל. קריטריון אחד שהציע וייצמן היה חלקו היחסי של הציבור היהודי מכלל הכנסות המדינה. טענה זו היתה השכיחה והעקיבה ביותר — ראוי כי הציבור היהודי ייהנה משירותי המדינה, ובמקרה זה מתעסוקה בעבודות פיתוח, לפי חלקו בקופה שמימנה את העבודות  הובלות עבודה עברית הובלות האלה. היישוב תרם כ–40 אחוזים מהכנסות המדינה, כגרסת ההנהגה הציונית באותן שנים, ולכן היא טענה שארבעים אחוזים מכלל עובדי הפיתוח הנדון יהיו יהודים. שכרם הגבוה יותר 33 ימומן, על סמך טיעון זה, מכספי המסים והמכס שהם עצמם העבירו לקופת המדינה. קריטריון שני אף היה בעל משמעות מספרית גדולה יותר —  הובלות עבודה עברית הובלות חלקם היחסי של הפועלים היהודים מכלל כוח העבודה השכיר בפלשתינה (א"י). נקבע כי הפועלים היהודים הם כמחצית מכלל השכירים ומכאן הועלתה הדרישה שהם יהיו מחצית מן המועסקים בעבודות החדשות. וכך כתב חיים וייצמן: בהנחה כי מוסכם שיש להעסיק כוח עבודה יהודי  הובלות עבודה עברית הובלות  בשיעור יחסי הוגן, נשאלת השאלה מה ייחשב שיעור הוגן. אפשר להציע שהוא יתאים לחלק היחסי של היהודים בכלל אוכלוסיית פלשתינה. ההנהלה [הציונית] סוברת בנחרצות כי הנוסחה הזו אינה ישימה במקרה הנידון, והיא מעניקה ליהודים פחות מן המגיע להם.  הובלות עבודה עברית הובלות כמו שנאמר כבר, היהודים זכו בעבר לחלק קטן בהרבה מחלקם ההוגן בעבודות הממשלה והרשויות המקומיות. נוסף על כך נאמר כבר כי היהודים תרמו להכנסות [המדינה], וימשיכו לתרום להן, הרבה יותר ממספרם, ותרומה זו תשמש להחזר ההלוואה המממנת את עבודות הנמל. יתרה מזאת, יש לייחס חשיבות רבה לעובדה כי היהודים הם לפחות חמישים אחוז מכלל העובדים התלויים לפרנסתם בעבודה תעשייתית מהסוג הנדרש כעת. ההנהלה חושבת 31 .בציבורים השונים בפלשתינה היתה מחלוקת קשה באשר   הובלות עבודה עברית הובלות לקבלת ההלוואה.  הובלות עבודה עברית הובלות בעוד שההנהגה  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית ראתה בהלוואה גורם חשוב לפיתוח, התנגדה לה ההנהגה הפלשתינאית. החשש היה שעיקר העול של החזר החוב  הובלות עבודה עברית הובלות  ייפול על   הובלות עבודה עברית הובלות האוכלוסייה הפלשתינאית, אוכלוסיית   הובלות עבודה עברית הובלות הרוב, ואילו היהודים יצליחו, בזכות כישוריהם ומעמדם הפוליטי, ליהנות מרווחי הפיתוח הכלכלי   הובלות עבודה עברית הובלות שיבוא בעקבות ההלוואה. 32 .וייצמן לסגן השר לענייני המושבות (בלא ציון שמו), 9 באוקטובר 1928 ,ארכיון העבודה 128-1-IV208. 33 .הן גרוס והן מצר מתייחסים בפירוט רב למדדים השונים המשמשים להערכת חלקם היחסי של היהודים והערבים בהכנסות הממשלה. הובלות עבודה עברית הובלות ראו גרוס  הובלות עבודה עברית הובלות , 'המדיניות הכלכלית  הובלות עבודה עברית הובלות הבריטית', עמ' 199 ,ומצר, לעיל הערה 25 הובלות עבודה עברית הובלות , עמ' 184 .לענייננו מספיק אם נאמר כי שני חוקרים אלה מביאים נתונים דומים. על פי נתונים אלה, עלה חלקה של האוכלוסייה היהודית  הובלות עבודה עברית הובלות  במיסוי הממשלתי מ–38 אחוזים בקירוב ב–1926 ,על פי מצר, ל–63 אחוזים בקירוב ב–1935 ולרמה דומה  הובלות עבודה עברית הובלות  בשנות הארבעים הראשונות. מדדים נוספים, ובהם רמת מיסוי לנפש, מעידים אף הם   הובלות עבודה עברית הובלות על חלקם ההולך וגדל  הובלות עבודה עברית הובלות  של התושבים היהודים בהכנסות המיסוי של המדינה. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π≤ כי בנסיבות אלה מוצדקת בקשתם להבהיר לקבלנים היטב כי מצופה  הובלות עבודה עברית הובלות  מהם להעסיק 34 פועלים יהודים כדי מחצית מכלל העובדים. הנהגת התנועה הציונית תבעה אפוא כי לא עלות כוח העבודה היא  הובלות עבודה עברית הובלות שתקבע, לא שיקולי חיסכון או תעסוקה של כלל הציבור הפלשתיני-ארץ–ישראלי, זה שהערבים הפלשתינים היו רוב מכריע בה, ואף לא חלקם היחסי של היהודים בכלל האוכלוסייה. הציונים תבעו כי השיקולים הקובעים יביאו בחשבון, ישירות או באופן עקיף, את האופי המיוחד והנבדל של היישוב היהודי. ומכאן קצרה הדרך בחזרה לתפיסות היסוד של ההתיישבות הציונית – תביעה שהיא תיחשב ישות נפרדת, זכאית ליחס מיוחד מהשלטון הבריטי, גם מממשלת ארץ– ישראל-פלשתינה וגם מהממשלה הבריטית בלונדון. עם זאת, לצד הטיעונים הפוליטיים של הנהגת היישוב, היה ברור גם לה כי אין כל אפשרות להתעלם מהשיקולים הכלכליים שהנחו את המדיניות האימפריאלית, לרבות מדיניותה של הממשלה המנדטורית שבירושלים. עמדות השלטון לא היו חד–משמעיות. מעצבי המדיניות הבריטית לא  הובלות עבודה עברית הובלות  דחו מכול וכול את  הובלות עבודה עברית הובלות טיעוניהם של דוברי היישוב ונציגיו, ולעתים היה נדמה כי הם אף אימצו אותם. במכתבו הידוע של ראש ממשלת בריטניה רמזי מקדונלד לנשיא   הובלות עבודה עברית הובלות ההסתדרות הציונית ד"ר חיים וייצמן בפברואר 1931 ,התייחס מקדונלד בין היתר לחלקם של הפועלים היהודים בעבודות הממשלה.  הובלות עבודה עברית הובלות הוא קבע בפסקה 16 של   הובלות עבודה עברית הובלות איגרתו כי ' … לגבי עבודות ציבוריות ומוניציפליות אשר ממומנות בכספים ציבוריים תובא בחשבון דרישתם של העובדים היהודים לחלק סביר בתעסוקה הזמינה, וזאת תוך התחשבות בתרומה 35 היהודית להכנסות  הובלות עבודה עברית הובלות  הציבוריות'. ִהמנהל הבריטי בפלשתינה (א"י) ראה עצמו מחויב לקביעה זו, עם כל   הובלות עבודה עברית הובלות הערפול שבה. בשנתיים הבאות הוא הקדיש תשומת–לב רבה  הובלות עבודה עברית הובלות לשאלה  הובלות עבודה עברית הובלות כיצד ליישמה בלי לפגוע באופן משמעותי במדיניות הכוללת. בשלב ראשון העריכו פקידי המנהל את חלקו היחסי של היישוב היהודי בהכנסות המדינה וקבעו כי ההכנסות מהיישוב היהודי היו 37 אחוזים מכלל אחרי כן הבהירו הפקידים 36 ההכנסות. הערכתם היתה פחותה מזו של אנשי הסוכנות היהודית. כי היישוב היהודי זכאי לאחוז מתאים מעלות העבודה ולא מכלל ימי העבודה. 34 .כנ"ל, סעיף 15. 35 .ר' מקדולנד לד"ר ח' וייצמן, 13 בפברואר 1931 ,סעיף 16 ,ארכיון המדינה 203/733  הובלות עבודה עברית הובלות  CO .מכתב זה נשלח מראש ממשלת בריטניה לנשיא ההסתדרות הציונית בעקבות המחאה הציונית העזה והתפטרותו של חיים וייצמן מראשות ההסתדרות הציונית, לאחר פרסום דוח הופ–סימפסון והספר  הובלות עבודה עברית  הובלות עבודה עברית הובלות הובלות הלבן שנדפס בעקבותיו שנת 1930. 36 .מכתבו של הנציב העליון, ארתור ווקופ (Wauchope Arthur (לשר המושבות פ' קונליף–ליסטר (-Cunliff Lister ,(18 בפברואר 1933 ,סעיף 3 ,ארכיון המדינה 238/733 CO .הערכה זו עוררה התנגדות בחוגים הציוניים אשר הסבירו שוב את חישוביהם במכתבם מ–16 ביולי 1933 .במכתב זה טענו כי חישובי השלטון נעשו על סמך נתוני תחילת 1932 ,אלא שבינתיים גברה בהרבה העלייה היהודית עתירת ההון הפרטי ממרכז אירופה, ויחד אתה עלה חלקם של   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים במיסוי ובמכס אף מעל ל–40 אחוזים. מהנוסח שבידי לא ברור אם המכתב, החתום על ידי משה שרתוק, נשלח לנציב העליון או לשר המושבות. ארכיון המדינה .CO 733/238 ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π≥ אף על פי כן עמדת ההנהגה הציונית אומצה חלקית הובלות עבודה עברית הובלות  בלבד או אומצה רק לכאורה, שכן הובהר לנציגי היישוב כי פועלים יהודים לא יועסקו  הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות בלתי–מקצועיות אם יימצאו עובדים מיומנים זולים מהם בהרבה. הובלות עבודה עברית הובלות  פקידי ממשל בכירים הבהירו כי ראש–הממשלה אמנם קבע שיש להתייחס לתרומתו של היישוב היהודי להכנסות המדינה, אולם ברור כי זהו רק קריטריון אחד ולצדו יש שיקולים נוספים, כלכליים ופוליטיים. 'ברור ומובן מאליו', כתב הנציב העליון לשר המושבות, כי הפירוש הראוי לקביעת ראש–הממשלה הוא שהתרומה היהודית להכנסות המדינה היא שיקול חשוב בבעיה הכוללת, אך היא אינה השיקול היחיד ואין כוונת הדברים לדחוק עקרונות כלליים אחרים של הוגנות ציבורית ושל נוחות. השיקולים   הובלות עבודה עברית הובלות האחרים הם (1( ֵהקף האבטלה בקרב ערבים ויהודים; (2 (הצורך לחסוך בהוצאות הציבוריות; (3 (המשקל היחסי של יהודים וערבים באוכלוסייה הסמוכה למקום העבודות הציבוריות; (4 (הרצון להימנע מהבדלי שכר בין פועלים יהודים וערבים המועסקים באותה עבודה ובאותו 37 המקום. לפיכך, דוברי היישוב היהודי אמנם חזרו והתבטאו בדבר זכאותם של הפועלים היהודים ל'חלק הוגן' מעבודות הממשלה, וב'שכר הוגן', אולם הם הכירו בעובדה ששיקולים כלכליים מנחים את השלטונות וניסו להתמודד עמם גם על בסיס  הובלות עבודה עברית הובלות כלכלי. ·Â˘Èȉ ˙‚‰‰Â ˙¯„˙Ò‰‰ ˙«ÓÊÈ
 כדי להסביר את יזמוֹתיה של הסתדרות העובדים יש לחזור למודל שוק העבודה המפוצל של בונסיץ'. הפועלים היהודים התקשו כאמור לחדור למגזר העבודות הממשלתיות  הובלות עבודה עברית הובלות מפאת שכרם הגבוה בהרבה משכר הפועלים הערבים ובגלל אי–נכונותו של המעסיק לשאת בעלות הנוספת. האסטרטגיות של קבוצות עובדים במצב זה, קרי סגירת השוק בפני הפועלים הזולים או דחיקתם לעבודות המתגמלות פחות, שימשו את הפועלים היהודים בהצלחה יחסית במגזר הובלות עבודה עברית הובלות  היהודי של כלכלת ארץ–ישראל, אך הן לא היו בנות–ביצוע במגזר הממשלתי. ההסתדרות לא היתה יכולה לסגור את השוק ולכן היא חיפשה דרכים לצמצם  הובלות עבודה עברית הובלות  את העלות העודפת של הפועלים היהודים, בלי לפגוע באופן משמעותי  הובלות עבודה עברית הובלות ברמת ההכנסה שלהם. דרך  הובלות עבודה עברית הובלות אחת היתה דרישה של הסתדרות העובדים שיונהג שכר מינימום, לפחות בעבודות שהממשלה  הובלות עבודה עברית הובלות מימנה. השכר המינימלי ליהודים ולערבים היה אמור להיות גדול מהשכר ששולם לפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות  הערבים והנהגתו היתה מצמצמת את הפער בינם לבין הפועלים היהודים. על פי 38 המודל של בונסיץ', מדובר במקרה זה  הובלות עבודה עברית הובלות באסטרטגית השוואה (Equalization.( 37 .הנציב העליון, ארתור ווקופ, לשר המושבות קונליף–ליסטר, הובלות עבודה עברית הובלות 10 באוגוסט 1933 ,ארכיון המדינה .CO 733/238 Bonacich, ’The Past, Present and Future of the Split Labor’, ibid., note 22, pp. 32-34 .38 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π¥ דרך התמודדות שנייה היתה ניסיון לשלב במגזר הממשלתי את צורות הפעולה שפותחו במגזר היהודי ולהתאימן לתנאי המגזר הממשלתי. הובלות עבודה עברית הובלות לשם כך ביקשו נציגי היישוב היהודי כי עבודות ממשלה יינתנו לקבלנים יהודים  הובלות עבודה עברית הובלות ואלה יעסיקו פועלים יהודים. תנאי המכרז יסוכמו בין שני הצדדים כך שהמעסיק הציבורי לא ייצא נפסד, גם אם הצעתו של הקבלן לא תהיה בהכרח ההצעה הזולה ביותר. נבחן שתי דרכי פעולה אלה ביתר פירוט הובלות עבודה עברית הובלות . ‰‡Â¢‰ ˙ÂȂ˯ËÒ‡ — ‰Â¢ ¯Î˘Â ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ שכר מינימום  הובלות עבודה עברית הובלותממשלת פלשתינה (א"י) מינתה שתי ועדות לדיון בשכר הפועלים הבלתי–מקצועיים בעבודות הממשלה, הובלות עבודה עברית הובלות האחת ב–1928 והשנייה בזמן מלחמת העולם השנייה, בסוף 1942 ותחילת 1943. ההסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות הציעה לשתי הוועדות להנהיג שכר מינימום, אך היה הבדל ניכר  הובלות עבודה עברית הובלות בין  הובלות עבודה עברית הובלות שתי ההצעות. לוועדה הראשונה הציע נציג ההסתדרות שיונהג שכר מינימום לפועלים הבלתי– מקצועיים בעבודות הממשלה. עם זאת, כפי שנראה להלן, ההצעה לא באה לבטל את השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים. הובלות עבודה עברית הובלות רק בוועדת השכר השנייה,  הובלות עבודה עברית הובלות כחמש–עשרה שנים אחר כך, נכרכה הדרישה להנהיג שכר מינימום בדרישה ברורה לקבוע שכר שווה לפועלים בלתי– מקצועיים יהודים וערבים. בוועדת השכר הראשונה, של שנת 1928 ,הציע נציג הפועלים היהודים יצחק בן–צבי לקבוע את שכר המינימום על פי הרכב הפועלים במקום העבודה. אמנם בן–צבי לא הבחין ברורות בין פועלים יהודים לערבים ולא דרש שכר מינימום שונה וגבוה יותר לפועלים היהודים, הובלות עבודה עברית הובלות  הובלות עבודה עברית הובלות אך הבחנה זו השתמעה בבירור מתוך דבריו. בן–צבי הציע כי באזורים אחידים באוכלוסייתם, כגון אזורים כפריים ערביים או אזורים עירוניים יהודיים, יותאם השכר המינימלי לרמת החיים של האוכלוסייה, ואילו החישוב של שכר המינימום   הובלות עבודה עברית הובלות ביישובים מעורבים בכל מקרה, לפי 39 יתחשב בצורכי העובדים השונים ובנגישותם למקורות הכנסה נוספים. הצעת ההסתדרות, היכן שיועסקו גם פועלים יהודים או רק פועלים יהודים, השכר הממשלתי לא יהיה קטן משכר המינימום שהציעה ההסתדרות להנהיג במגזר היהודי, קרי לא יהיה   הובלות עבודה עברית הובלות40 פחות מ–300 מא"י. למעשה אמות מידה אלו שיקפו ניסיון לשמר מצד אחד את השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים, ולמנוע מצד שני תשלום שכר פחוּת בהרבה למתחריהם, הפועלים הערבים. 39 .הסתדרות העובדים, 1928 .תזכיר לוועדת השכר אשר הוגשה על ידי הועד הפועל של ההסתדרות, ארכיון .IV208-1-128 העבודה 40 .סכום זה לא היה סביר כשכר מינימום ממשלתי. גם בסקטור היהודי היו רבים שהרוויחו פחות מכך, ובוודאי שפועלים ערבים רבים ביותר היו רואים גם בשכר נמוך פי כמה, בסביבות 20 גרוש ליום, שכר מספק לעבודה לא–מקצועית. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î πµ ההתייחסות ל'אוכלוסייה אחידה' ולרמת חייה באה לאפשר תשלום שכר נמוך לפועלים ערבים כפריים שאינם מתחרים ישירות עם פועלים  הובלות עבודה עברית הובלות יהודים. לעומת זאת, החלת הקריטריון בדבר 'מקורות הכנסה נוספים' על האוכלוסייה  הובלות עבודה עברית הובלות המעורבת הסתמכה על הטענה כי הפועלים הערבים שהיגרו העירה נהנו ממקור הכנסה נוסף בכפרי המוצא שלהם, ואילו הפועלים היהודים מתקיימים מעבודתם השכירה בעיר בלבד. מכאן נבעה מאליה המסקנה כי דרישתו של הפועל היהודי לקבל שכר גבוה יותר היא   הובלות עבודה עברית הובלות דרישה סבירה וצודקת. בכל זאת, כדי לצמצם את סכנת התחרות, נקבע עוד בהצעת ההסתדרות כי השכר המינימלי של הפועל הערבי המועסק לצד פועל יהודי יושווה לשכר המינימום שקבעה ההסתדרות לחבריה. נראה לפיכך כי ההצעה שהגיש נציג ההסתדרות לוועדת השכר נועדה בעיקרה להגן על שכר הפועלים 41 היהודים מפני דרדור ולא היתה מכוונת להשוואת שכר. הצעתו של בן–צבי נדחתה מכול וכול. הנציג הערבי, איש מעמד הביניים העולה, לא תמך בה, ואילו נציג הממשלה דחה אותה כליל.  הובלות עבודה עברית הובלות הנהגת שכר מינימום תשרת את הפועל היהודי בלבד, כך נטען, והיא הצעה מיותרת ואף 'מסוכנת' לפועל הערבי, קל וחומר הקריטריונים הספציפיים שפורטו בה. כללית 'הזמן אינו בשל' להנהגת שכר מינימום, טענו נציגי השלטון, שכן הוא יגדיל מאוד את שכר הפועלים הבלתי–מקצועיים ויגרום לנהירת פועלים העירה, הרבה מעבר ליכולת הקליטה של שוק העבודה העירוני, וכך ייפגעו הפועלים ויתהווה סיכון ליציבות החברתית. עוד נטען, ברוח תפיסתו הכללית של השלטון הקולוניאלי 42 הבריטי, כי אין זה מתפקידו או מעניינו של השלטון להעלות 'צרכים אשר טרם הבשילו'. השוואת השכר ועדת שכר שנייה התמנתה בסוף 1942 .התנאים אז היו שונים. השנים שנות מלחמת העולם השנייה, עבודה היתה בשפע, בעיקר עבודה של אזרחים עובדי צבא במחנות הצבא הבריטיים. חלפה האבטלה הקשה של סוף שנות השלושים, אך הפועלים, ערבים ויהודים, סבלו אלה ואלה דרשו העלאת שכר, הנהגת שכר מינימום 43 מהתייקרות תלולה בהוצאות המחיה. ותשלום תוספת יוקר. ולא רק התנאים הכלכליים השתנו.  הובלות עבודה עברית הובלות בשנים שחלפו גדל ציבור הפועלים   הובלות עבודה עברית הובלות השכירים הערבים והוקמו ארגוני פועלים. הגדול שבהם, 'אגודת הפועלים הערבית   הובלות עבודה עברית הובלות הפלשתינית', נעשה הנציג המוכר של הפועלים הערבים, קיבל תמיכה ממחלקת העבודה החדשה שהקימה הממשלה המנדטורית ופעל לקדם את דרישותיהם משלטונות הצבא ומרשויות הממשלה. במחנות הצבא עבדו פועלים יהודים וערבים רבים אלה לצד אלה — יותר ממאה אלף פועלים ערבים 41 .ראוי לציין כי להצעה כזו לא היה סיכוי כלשהו. גם הפועלים הפשוטים   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים לא תמיד זכו לשכר מינימום של 300 מא"י, ולא היה כל סיכוי כי הממשלה תסכים להעלות את שכר הפועלים הפשוטים שהיא מעסיקה  הובלות עבודה עברית הובלות מ–120-150 מא"י ל–300 מא"י. .CO 733/152 המדינה ארכיון, 20-18 סעיפים, 1928 — השכר ועדת. 42   הובלות עבודה עברית הובלות Gertz, Statistical Handbook of Palestine – 1947, pp. 317-318, 320 .43 ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∂ לצד עשרות אלפי פועלים יהודים. הפועלים היהודים היו  הובלות עבודה עברית הובלות ברובם הגדול פועלים מקצועיים, אך לראשונה עבדו גם פועלים יהודים בלתי–מקצועיים רבים לצד פועלים ערבים. תחושת האינטרס המשותף התחזקה. פועלי המחנות  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודים דרשו שההסתדרות תפעל גם בקרב הפועלים הערבים, תקרא גם להם לכינוסיה ותהיה נכונה לפעול עם נציגות מעורבת של פועלי המחנות השונים במגעיה עם שלטונות המחנה. השכר הגבוה יותר של הפועלים היהודים היה מקור להתמרמרות בקרב  הובלות עבודה עברית הובלות הפועלים הערבים, וכבר שנים אחדות לפני כן העלתה אגודת הפועלים  הובלות עבודה עברית הובלות הערבית הפלשתינית את הדרישה להשוות את שכר הפועלים הערבים  הובלות עבודה עברית הובלות לזה של היהודים. בתנאים אלו, ובאווירה השונה שהתהוותה, ההסתדרות לא היתה יכולה להסתפק בדרישה לשכר מינימום. היא היתה חייבת לעמוד במפורש ע  הובלות עבודה עברית הובלות ל הנהגת שכר שווה לפועלים היהודים והערבים: אנו מציעים כי הוועדה תמליץ על שכר מינימום אחיד בכל הארץ. שכר זה לא יוריד את שכר המינימום של היהודים, ולעומת זאת יעלה את השכר המינימלי של הערבים. תהליך זה של העלאת הסטנדרטים הערביים מתקיים בהתמדה מאז התחלת ההתיישבות היהודית. המלחמה זירזה התפתחות  הובלות עבודה עברית הובלות זו וכעת כבר אפשר לדבר על קנה–מידה אחיד. בהתייחס לפועל המקצועי, כבר זה כמה שנים אין הבדל משמעותי בשכר הפועלים המקצועיים. כעת הגיע הזמן שחקיקת מדינה תשים קץ למצב המגוחך של קנה–המידה 44 הכפול לפועלים לא–מקצועיים. רוב הזמן הדגישו השלטונות כי ההצעה   הובלות עבודה עברית הובלות להנהיג שכר מינימום לפועלים ערבים ויהודים היא מעניינו של הפועל   הובלות עבודה עברית הובלות היהודי בלבד ועלולה לפגוע בפועל הערבי, שכן יתרונו הוא המחיר הזול כך כתב הנציב העליון לורד צ'נסלור לשר המושבות לורד פאספילד: 'בתנאים 45 של עבודתו  הובלות עבודה עברית הובלות . הנוכחיים הניסיון להעלות את שכר המינימום של הפועל הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות הבלתי–מקצועי, וזאת מתוך האינטרס המשוער של המהגרים היהודים, יביא לתוצאות הרות אסון לארגון הכלכלי אמנם בוועדת השכר שפעלה בשנת 1943 כבר היה ייצוג לפועלים 46 של הארץ כולה'. הערבים, והם–הם שהעלו בנחישות את הדרישה להשוואת שכר, אך בכל זאת הבקשה נדחתה שוב. ההתנגדות כבר היתה מתונה בהרבה. אפילו נציג השלטון קבע כי פערי שכר אינם רצויים ויש לפעול להסרתם, אולם רק באופן אטי והדרגתי… הסתדרות   הובלות עבודה עברית הובלות העובדים ניסתה אפוא במשך עשורים אחדים להעלות את שכרו של הפועל הערבי לרמת שכר המינימום שהיא דרשה לפועל היהודי. הדבר היה מצמצם את פערי השכר   הובלות עבודה עברית הובלות ביניהם ומקטין, או מבטל,  הובלות עבודה עברית הובלות את העלות הנוספת שבהעסקתו של הפועל היהודי במגזר הממשלתי, אצל מעסיק שלא היה מעוניין לספוג עלויות מיותרות. רק בשנים האחרונות למנדט, מסיבות פוליטיות בעיקרן, הועתק הדגש של ההסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות מהעלאת שכרו של הפועל הערבי להשוואת 44 .ועדת השכר — 1943 ,לעיל הערה 13 ,עמ' 44. Graves, ‘Survey of Labour in Palestine’, 1941 (ibid., note 12), Item 19 (3) .45 Lord Chancellor to Lord Passfield, Secretary of State for the Colonies, 23 July 1931, .46 Item 5, ISA, CO 87130II ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î π∑ שכרו לשכר הפועל   הובלות עבודה עברית הובלות היהודי. אולם גם כך וגם כך נדחו הצעות ההסתדרות. המעסיק הממשלתי לא רצה לשלם את המחיר הכלכלי והחברתי שנכרך באימוץ הצעות ההסתדרות. לא צלח   הובלות עבודה עברית הובלות הניסיון לעקוף את מכשלת העלות היתרה של הפועל היהודי באמצעות  הובלות עבודה עברית הובלות  הגדלת   הובלות עבודה עברית הובלות שכרו של הפועל הערבי. הממשל המנדטורי לא אימץ את ההצעה להנהיג שכר מינימום ופערי השכר נשארו בעינם. במקביל נעשה ניסיון להתמודד ישירות עם   הובלות עבודה עברית הובלותהבעיה באמצעות הוזלת עלותו של הפועל היהודי, כלומר באמצעות סבסוד וייעול, בלי לפגוע ברמת שכרו. ˙ÂÏ·˜ ההצלחה בהפעלת אסטרטגיות סגירה במגזר היהודי הניעה את יזמיהן  הובלות עבודה עברית הובלות  לנסות להפעילן גם במגזר הממשלתי. קבלן יהודי, מחויב להעסקת פועלים יהודים, היה אמור לשאת באחריות לביצוע העבודה ולשלם לפועליו היהודים שכר כמקובל במגזר היהודי, בלי לייקר את ִהעסקה למזמין הממשלתי. הניחו שהקבלן ימצא דרכים להוזיל את העבודה באמצעים דומים לאלה ששימשו עובדים  הובלות עבודה עברית הובלות  ומעסיקים במגזר היהודי, ביניהם בחירת עובדים מתאימים, ארגון יעיל של העבודה, עזרת מוסדות ציוניים במיכון העבודה, הובלות עבודה עברית הובלות  ועוד. כך לא הוא ולא המזמין לא היו אמורים לצאת נפסדים. פתרון זה לבעיית שילובם של הפועלים היהודים   הובלות עבודה עברית הובלות בעבודות הממשלה הוצע לרשויות פעמים רבות, אך הן נרתעו מאימוץ גלוי של שיטות עבודה ושכר שונות ליהודים מזה ולערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  מזה,  הובלות עבודה עברית הובלות ובעיקר מהפעלתן באותו   הובלות עבודה עברית הובלות מקום   הובלות עבודה עברית הובלותעבודה. ובכל זאת, הן נעתרו להצעה בכמה וכמה מקרים. להלן אדון קצרות בשלושה מקרים כאלה: עבודת החציבה בעתלית לשם הוצאת אבנים לפיתוח נמל חיפה  הובלות עבודה עברית הובלות  החדש, 1928 ;עבודת סבלות בנמל חיפה,  הובלות עבודה עברית הובלות ינואר 1937; בניית בית–החולים הממשלתי החדש בחיפה, 1937. היו כמה מאפיינים משותפים לשלושה מקרים אלו: ראשית, שלושתם התרחשו בחיפה או בסביבתה. חיפה היתה עיר מעורבת, ולכן כניסתם של יהודים לעבודות הממשלה היתה שם קשה יותר מאשר בעיר שאוכלוסייתה יהודית הומוגנית. שנית, החברה הקבלנית של הסתדרות העובדים, סולל–בונה, הופקדה בשלושת   הובלות עבודה עברית הובלות המקרים על הפיקוח, על הניהול ולעתים על הביצוע של העבודה. שלישית, בשלושת המקרים אפשר לראות יחסי גומלין בין היבטים כלכליים להיבטים פוליטיים, בין  הובלות עבודה עברית הובלות  דאגתה של הפקידות הבכירה שלא להוציא כספים מיותרים ובין יכולתו של היישוב היהודי להפעיל לחצים פוליטיים   הובלות עבודה עברית הובלות וכך להניע את הרשויות לאמץ גם שיטות פעולה שלא תאמו כליל את עקרון הרווחיות והיעילות הכלכלית. מחצבת עתלית האבנים הגדולות ששימשו לפיתוח נמל חיפה החדש הובאו ממחצבות עתלית. כריית האבנים, שלב ראשון בעבודות של פיתוח הנמל, החלה ב–1928 ,אחרי אישור ההלוואה המיוחדת בחקיקת   הובלות עבודה עברית הובלות הפרלמנט. כבר בדיוני הפרלמנט העלו אוהדי ההתיישבות הציונית את הצורך ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ π∏ להבטיח העסקה של פועלים יהודים בתנאי שכר מתאימים לרמת חייהם  הובלות עבודה עברית הובלות ולצורכיהם התרבותיים. ִ הלחץ הפוליטי, והעובדה כי דובר בעבודות פיתוח מיוחדות ולא בחלק מתקציב המנהל השוטף, הגבירו את נכונות הרשויות לשקול את שיטת   הובלות עבודה עברית הובלות הקבלנות. אחרי משא  הובלות עבודה עברית הובלות  ומתן ממושך סוכמו פרטי ההעסקה בין הפקידים הבכירים הנוגעים לביצוע העבודה: ג'ורג' תומפסון, המהנדס הראשי של מחלקת עבודות הנמל, ושמואל מרגולין ודוד   הובלות עבודה עברית הובלות הכהן, מהנהלת סולל–בונה. ההסדר הקצה לחברת סולל–בונה מעורבות קבלנית חלקית בלבד. היא לא היתה אחראית לכלל ביצוע העבודה, אלא לאספקת כוח העבודה היהודי המתאים, ואילו מחלקת עבודות הנמל הופקדה על אספקת הציוד והמיכון הדרושים. לא ניתן סבסוד ישיר או עקיף לשכר הפועלים היהודים. עורכי ההסדר הניחו שהפועלים היהודים יזכו בהכנסה סבירה אם יונהג תשלום על פי תפוקה במקום שכר יומי קבוע, וייבחרו בעלי מקצוע   הובלות עבודה עברית הובלות מעולים ויונהג ארגון יעיל של העבודה. השכר נקבע מראש וחושב על פי יחידות תפוקה במטרים מעוקבים של אבן, ולא היה שכר יומי כדרך התשלום לפועלים הערבים. השכר ההתחלתי היה גבוה במקצת כדי לאפשר לפועלים היהודים ללמוד את העבודה בלי לפגוע ברמת הכנסתם. הוסכם כי אחרי כחודשיים התעריף חושב 47 יחושב תעריף חדש ליחידת תפוקה לפי מחירי השוק ולפי עלות הייצור. מתוך מגמה להבטיח שהעסקת פועל יהודי וערבי תהיה דומה בעלותה למעסיק. שיטת החישוב קשרה את עלות יחידת התפוקה (עלות המטר המעוקב) שיחצוב הפועל היהודי לשכר היומי המשולם לפועל הערבי.  הובלות עבודה עברית הובלות  ככל שיצליח הפועל היהודי לחצוב כמות גדולה יותר של אבן באותו יום עבודה, כך תהיה גם הכנסתו גדולה יותר. אם פועל ערבי חצב, לדוגמה, 10 מטרים מעוקבים ביום ושכרו היומי היה 150 מא"י, הרי שבממוצע   הובלות עבודה עברית הובלות עלות מטר מעוקב של אבן שחצב הפועל הערבי היא 15 מא"י. נקבע אפוא כי זה יהיה גם התשלום תמורת מטר מעוקב של אבן שיחצוב הפועל היהודי. אם יצליח הפועל היהודי להפיק יותר מעשרה מטרים מעוקבים, יגדל שכרו (המחושב על פי יחידות תפוקה) ויעלה על שכר  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועל הערבי, ללא עלות נוספת למעסיק. עורכי ההסדר הניחו כי גם ללא סבסוד ישיר, בזכות רמת החוצבים וארגון העבודה, תגדל הכנסתם של הפועלים במידה מספקת  הובלות עבודה עברית הובלות . עם הזמן פחתה העלות הממוצעת למטר מעוקב שחצב הפועל הערבי, שכן תפוקתו היומית גדלה הודות לניסיון ולמיומנות שרכש. לעומת זאת שכרו היומי נותר בעינו, לא גדל, ולכן קטן בהתאמה גם התשלום ליחידת תפוקה שקיבלו הפועלים היהודים, שכן הוא היה צמוד ליחס שבין שכרו היומי ובין תפוקתו של הפועל הערבי. למרות הפיחות בשכרם הצליחו החוצבים היהודים להבטיח לעצמם רמת שכר סבירה, כמקובל בעבודת חציבה במגזר היהודי. במרבית התקופה   הובלות עבודה עברית הובלות היה שכרם כ–400 מיל ויותר, לעתים 450 עד 480 מיל ליום. רק 48 בקיץ1931 ,אחרי שפחת מאוד   הובלות עבודה עברית הובלות השכר ליחידת תפוקה, נסוג השכר היומי עד קרוב ל–300 מיל. 47 .תומפסון לדויד הכהן, 19 בנובמבר 1925 ,אצ"מ 1133/S9. 48 .דוד הכהן לועדת הפועל של ההסתדרות, 13 בנובמבר 1931 ,ארכיון העבודה 272-1-IV208 .ראוי להעיר שמסכומים אלה משתמע כי עבודת חציבה נחשבה לעבודה בלתי מקצועית בהערכת השכר היומי של הפועלים הערבים, ואילו בשוק היהודי נחשבו החוצבים, ובעיקר חוצבים בעלי ניסיון, כפועלים מקצועיים. ˜¯Ù‰ ÏÚ  הובלות עבודה עברית הובלות  ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ππ עבודת קבוצת החוצבים נמשכה כמעט שנתיים. בכל התקופה עמדו הפועלים היהודים במשימה, להערכת דובריהם; רמת עבודתם לא נפלה מזו של הפועלים הערבים ועלותה היתה זהה פחות או יותר, מבחינת המעסיק. מסקנתם של דוברי הפועלים היהודים היתה כי הניסיון הצליח — תשלום על פי תפוקה יכול לאפשר לפועלים היהודים להתמודד עם השכר היומי   הובלות עבודה עברית הובלות הנמוך של הפועלים הערבים, ללא עלות גבוהה יותר למעסיק הממשלתי או לפחות ללא הפרש משמעותי בעלות. מסקנת פקידי הממשל הבכירים היתה שונה. המהנדס הראשי תומפסון וסגן האחראי על האוצר ג'ונסון  הובלות עבודה עברית הובלות  העריכו כי העסקת היהודים היתה יקרה מהעסקת הערבים. תפוקת היהודים היתה אמנם גדולה יותר, אך לא במידה מספקת. תחילה נבעה תפוקתם הגבוהה יותר של  הובלות עבודה עברית הובלות  הפועלים היהודים מהקלות שונות שניתנו להם. אמנם גם לאחר ביטול ההקלות היתה תפוקתם גבוהה בזכות גיוסם   הובלות עבודה עברית הובלות של חוצבים מעולים   הובלות עבודה עברית הובלות וארגונם היעיל, אך להערכת אנשי הממשל לא היה די בכך. שיטת החישוב היתה אמורה להצמיד את עלות העבודה היהודית לזו הערבית, אולם עם הזמן נותרה העלות של יחידת התפוקה 'היהודית' גבוהה מן הראוי וכך התייקרה העסקתם של הפועלים היהודים.  הובלות עבודה עברית הובלות בחשבון הסופי, כך דיווח הנציב העליון במכתבו לשר המושבות, מטר מעוקב שחצבו פועלים יהודים עלה למעסיק 75 מיל (תשלום על פי יחידות תפוקה), ואילו השכר יומי שקיבלו פועלים ערבים מזה ותפוקתם מזה העמידו את עלותו של מטר את ההפרש מימנה מנהלת העבודות לפיתוח נמל חיפה. 49 מעוקב שהם   הובלות עבודה עברית הובלות חצבו על 52 מיל. מבחינת הממשל הניסוי לא עלה יפה וההסדר המיוחד לא היה דרך נאותה למימוש הבטחתו של ראש  הובלות עבודה עברית הובלות  הממשלה מקדונלד לד"ר וייצמן. כך הוסיף וכתב הנציב העליון לשר המושבות: בביקורם האחרון בפלשתינה דיווח לי צוות היועצים של עבודות פיתוח הנמל כי לדעתם שיטת העבודה על פי יחידות ייצור אינה מתאימה להפעלת מחצבות   הובלות עבודה עברית הובלות או לבניית נמל. הם קבעו כי אילו עבודות הנמל היו מתבצעות ללא כל הגבלה על העסקת עובדים, ספק 50 אם איזה שהם עובדים יהודים היו מועסקים במחצבת עתלית או בעבודות הנמל. לסיכום דבריו חזר הנציב העליון לנקודת המוצא: במהלך פגישה שקיימתי לאחרונה עם נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים העברים הוברר לי כי שורש הבעיה של תעסוקה יהודית בפלשתינה הוא באי–  הובלות עבודה עברית הובלות יכולתם של פועלים יהודים בלתי–מקצועיים להתחרות בשוק העבודה עם כוח העבודה הערבי המקומי. לפיכך אין ביכולתי למצוא פתרון, על בסיס כלכלי, להבטחת העסקה   הובלות עבודה עברית הובלות סבירה של 51 פועלים יהודים בעבודות הציבוריות. 49 .מכתבו של הנציב העליון צ'נסלור לשר המושבות פספילד, 23 ביולי 1931 ,ארכיון המדינה 203/733  הובלות עבודה עברית הובלות  CO. 50 .שם, סעיף 14. 51 .שם, סעיף 15. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞∞ סבלות  הובלות עבודה עברית הובלות המכס בנמל חיפה נמל חיפה היה מקום עבודה מהגדולים בארץ ובעונת הייצוא של ההדרים הועסקו בו יותר מאלפיים איש. בשנות השלושים הצליחה מועצת פועלי   הובלות עבודה עברית הובלות חיפה להכניס פועלים יהודים רבים לעבודה בנמל. היא עשתה זאת באמצעות שכנוע יבואנים ויצואנים יהודים להפקיד את סחורתם בידי קבלנים יהודים. אולם מחלקת המכס הממשלתית ביצעה חלק ניכר מעבודת הנמל  הובלות עבודה עברית הובלות  והיא לא רצתה לקבוע תנאי העסקה ותשלום מיוחדים לפועלים היהודים. התנהל משא ומתן על הנושא והוא התמשך בעצלתיים עד פרוץ השביתה הכללית והמרד הערבי באפריל 193  הובלות עבודה עברית הובלות 6 .אמנם נמל חיפה לא הושבת, אך ההנהגה הלאומית הפעילה לחץ כבד על הפועלים הערבים ועל קבלניהם והחשש של רשויות הנמל גבר. לפיכך רשויות הנמל וסולל–בונה גיבשו במחצית השניה של 1936 הסכם קבלנות והוא הופעל ב–1 בינואר 1937 .סולל–בונה הופקדה באותו הסכם על ביצוע חלק מן העבודות של מחלקת המכס תמורת תשלום שיבטיח את רשויות הנמל מפני הפסדים. הפעם,  הובלות עבודה עברית הובלות לא כמו בהסדר הקודם, סולל–בונה היתה אחראית לא רק לגיוס העובדים אלא גם לביצוע העבודה ולקביעת שכר העובדים. רשויות הנמל שילמו לחברה הקבלנית סולל–בונה 90 אחוזים מהתשלום שהתקבל מהיבואנים והיצואנים, ואילו עשרת האחוזים הנותרים נשארו, בכל מקרה, בידי הנמל. החששות של מנהלת הנמל   הובלות עבודה עברית הובלות היו כבדים. נקבע כי הפועלים היהודים ירוכזו בעבודת הפריקה וההטענה במחסן מכס חדש. פועלים  הובלות עבודה עברית הובלות ערבים לא עבדו בו לפני כן. בכך קיוותה הנהלת הנמל למנוע טענות כי פועלים יהודים גזלו מן הפועלים הערבים את עבודתם. בכל זאת, התנגדות הפועלים והקבלנים הערבים היתה חריפה. הובלות עבודה עברית הובלות  הם מחו קשות על כניסתם הגוברת של פועלים יהודים לנמל וטענו כי רגליהם של הפועלים הערבים נדחקות. אם מישהו זכאי להסדרי תשלום רווחיים יותר, טענו, הרי אלה הקבלנים הערבים שהמשיכו להפעיל את הנמל למרות הלחץ שהפעילה עליהם הנהגת המרד הערבי. כך אמרו ראשי הסבלים לק"ו סטיד (Stead. W. K ,(ראש מחלקת המכס הממשלתית: היהודים אינם סבלים טובים ולא יוכלו להוציא את העבודה לפועל באותו האופן כמו הערבים. אם היהודים יעבדו יחד עם הערבים בתשלום יומי של 160 מיל, כמו הערבים, בהנהלת ראשי הסבלות הממשלתיים,  הובלות עבודה עברית הובלות אז אולי אפשר יהיה לסדר את העבודה בלי הפרעות ובסדר, לגמרי לא יהיה ישר למסור עכשו עבודה ליהודי לפי חוזה אחרי שאנחנו העמדנו את חיינו בסכנה בזמן השביתה, ואם יש לסדר עם מישהו חוזה, הובלות עבודה עברית הובלות  הרי זה 52 רק אתנו. על אף התנגדות זו הוחלט ליישם את ההסכם. 52 .וידרא לשרתוק, 9 בדצמבר 1936 ,אצ"מ 1121/S9. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞± העבודה היתה קשה ביותר. הפועלים היהודים לא היו אמונים על נשיאת משאות כה עם זאת, 53 כבדים, שקים בני 160 ק"ג, הובלות עבודה עברית הובלות וסידורם במחסן עד גובה של עשרים–ושניים שקים. נראה כי סולל–בונה השתדלה מאוד למכן את העבודה ולהפחית   הובלות עבודה עברית הובלות עד כמה שאפשר את הסחיבה הממושכת. הוכנסו לעבודת הסבלות טרקטורים וקרוניות, בעזרתה הכספית של הסוכנות היהודית, ואלו הקלו את העבודה, אם כי עדיין נותרו מטענים חשובים שהעבודה בהם היתה 54 בעיקרה עבודת ידיים מפרכת. למרות קשיים שונים דבקו בהסדר כל הנוגעים בדבר: הפועלים, סולל–בונה והנהלת הנמל, ובסוף השנה הראשונה כתב הנציב העליון ארתור ווקופ (Wauchope. A (לסגן שר המושבות סר ג'ון אורמסבי–גור (Gore-Ormsbi. J ,(כי 'כוח העבודה היהודי סיגל עצמו הדיווחים של מנהל 55 בהצלחה לדרישות עבודת הסבלות בנמל וההסדר פועל עתה כשורה'. הנמל  הובלות עבודה עברית הובלות רוג'רס (Rogers. O. F (ושל אבא חושי, מזכיר מועצת פועלי חיפה (של הסתדרות העובדים), מעידים על השיפור הניכר במיומנותם של הפועלים היהודים, ברמת שכרם וברווחיות ההסדר להנהלת הנמל. היקף המטענים   הובלות עבודה עברית הובלות שהם שינעו גדל תוך כדי שנת העבודה הראשונה. הם הועסקו בהטענה ובפריקה של מטען כללי ובפריקת עצים, אך לא בפריקת ברזל או בנשיאת משאות שפורקו  הובלות עבודה עברית הובלות  במנופי הנמל. עבודות אלו היו חייבות להתבצע במקום קבוע ומסוים בנמל. אילו שולבו סבלים יהודים גם בעבודות אלו, היו היהודים והערבים בסיכומו של   הובלות עבודה עברית הובלות דבר עלה חלקם 56 מתערבים אלו באלו, והנהלת הנמל ניסתה למנוע   הובלות עבודה עברית הובלות עירוב כזה. של הפועלים היהודים בסבלות המכס במחצית השנייה של שנת 1937 עד כדי עשרים אחוזים בערך מכלל עבודות המכס, לעומת כעשרה אחוזים בתחילת השנה. את דיווחו   הובלות עבודה עברית הובלות על שנת העבודה הראשונה סיים רוג'רס בדברי שבח שקשה למצוא שכמותם בקרב הפקידות הבכירה: לעונג לי לדווח על התקדמות המיומנות של הסבלים היהודים בעבודות הסבלות. … רוב הסבלים הפשוטים הם גברים צעירים בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, בעלי מבנה גוף קל והופעה למדנית.  הובלות עבודה   הובלות עבודה עברית הובלות עברית הובלות ההישגים הנאים של עבודתם הקשה בעשרת החדשים 57 האחרונים ראויים לציון כשם שמאמציהם ונחישותם ראויים לשבח. הפועלים היהודים הוסיפו לעבוד בסבלות המכס על פי אותו הסדר. סולל–בונה העסיקה כל שנה כמאה עד 140 פועלים בעבודות אלו. חשוב לציין, עם   הובלות עבודה עברית הובלות זאת, כי הפועלים היהודים כלל לא התלהבו מעבודה זו. על אף המיכון והארגון היעיל של העבודה, ואף על פי ששכרם היה גדול במידה משמעותית משכר הסבלים הערבים, הוא היה קטן מן השכר שהיה מקובל לשלם 53 .אבא חושי, עבודות הנמל, 1939 ,ארכיון העבודה 244-2-27-IV250. Rogers, F.O. Report on Work of Jewish — וכן, 69-64 'עמ, 1984 חיפה, חיפה נמל, אשל' צ. 54 Porters in the Port of Haifa, 18 June 1937, ISA, CO 733/328, Tape 421 55 .ווקופ לאורמסבי–גור, 17 בינואר 1938 ,ארכיון המדינה 328/733 CO טייפ 421. Rogers, Report on the Employment of Jewish Labour on Porterage Work at Haifa Port, .56 23 December 1937 57 .שם, סעיף 17. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞≤ תמורת עבודה כה קשה במגזר היהודי. אחרי כמחצית השנה הראשונה הגיע שכרם של הפועלים היהודים להכנסה ממוצעת של 307 מיל ליום — שכר כפול, פחות או יותר, הובלות עבודה עברית הובלות  משכרו הכנסתם של הסבלים היהודים לא היתה אחידה ושווה. הפועלים האקראיים 58 של הפועל  הובלות עבודה עברית הובלות הערבי. קיבלו תמורת יום עבודה סכום קבוע, 250 מיל ליום, ואילו השכר של קבוצת הפועלים 59 הקבועה והמיומנת ביותר, זו של הפועלים הסלוניקאים, הגיע ל–350 מיל. בתקופת מיתון ואבטלה, בסוף שנות השלושים, השכר הזה לא נדחה ולא עורר קובלנות חריפות. אבל במשך השנים, עם ההתייקרות הניכרת בהוצאות המחיה,  הובלות עבודה עברית הובלות החלו הפועלים לדרוש תוספות שכר גדולות ותשלום תוספת יוקר, כפי שניתן לפועלים בתעשייה. לכשהחלה הכלכלה הארץ–ישראלית להתאושש, ובמיוחד בתחילת מלחמת העולם השנייה, התקשתה סולל–בונה לספק למחלקת המכס את מספר הפועלים הדרושים והקושי עורר מדי פעם ספק אם אמנם יימשך ההסדר. לסיכום, לעומת ההסדר להעסקת הפועלים היהודים במחצבות עתלית, ההסדר בסבלות המכס שבנמל חיפה נחשב להצלחה בעיני כל הנוגעים בדבר. במקום עבודה גדול, לצד מאות  הובלות עבודה עברית הובלות ולעתים אלפי פועלים ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  — רבים מהם מהגרים עונתיים מהחורן, אותם מהגרים שהיו הפועלים הזולים ביותר — הצליחה הסתדרות  הובלות עבודה עברית הובלות העובדים על מוסדותיה  הובלות עבודה עברית הובלות  להביא להעסקתם הקבועה של פועלים יהודים. ההעסקה התבצעה באמצעות החברה הקבלנית   הובלות עבודה עברית הובלות ההסתדרותית, סולל–בונה. היא לא רק גייסה את העובדים, אלא גם סיפקה ציוד, גייסה מימון, והיתה אחראית לביצוע אותו נתח עבודה שהיא הופקדה עליו. עם זאת, יש לזכור כי נכונות רשויות הנמל להסכים להסדר הזה נבעה במידה מרובה מהנסיבות הפוליטיות — מן   הובלות עבודה עברית הובלות החשש שמא תלות מוחלטת  הובלות עבודה עברית הובלות  בפועלים ערבים יכולה לגרום לסגירת הנמל עם החרפת המאבק הלאומי. ואמנם, במחצית השנייה של שנות השלושים גדל חלקם של הפועלים היהודים המועסקים בעבודות הממשלה בדרך הקבלנות. מחלקת העבודות הציבוריות העסיקה ישירות ב–1933 וב–1934 את מרבית המועסקים, כ–70 עד 75 אחוזים מהם, ואילו בשנים 1936 ו–1937 רק 45 60 עד 50 אחוזים מהם הועסקו ישירות, והשאר, כמחצית העובדים, הועסקו באמצעות קבלנים. ההעסקה באמצעות קבלנים היתה נוחה יותר גם לממשלה, שכן היא העבירה את אחריות התשלום אל הקבלן, וגם לפועלים, מפני ששכרם היומי אצל הקבלן היה גדול מן השכר לעתים הקבלן היהודי היה אחראי על חלק מן 61 ששילמה להם מחלקת עבודות ציבוריות. העבודה וביצע אותה בעזרת כוח אדם יהודי, אולם בדרך כלל הקבלן היהודי הופקד על 58 .שכרו של הסבל החורני היה נמוך עוד יותר, ונע סביב 100 מיל ליום. 59 .ראו ד' ברנשטיין, הובלות עבודה עברית הובלות  'סבלים וסטיבדורים, כנסיתם של פועלים יהודים לעבודה בנמל חיפה,' בתוך: י' בן ארצי (עורך), חיפה — היסטוריה מקומית, חיפה 1997 ,עמ' 141. Palestine Government, Public Works Department, Administration Report for the period .60 1 April 1935 to 31 March 1936, Jerusalem, p.122; Employment of Jews and Non-Jews in Public Works, 1936-1937, CZA, S9/1122 61 .שם. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞≥ העבודה כולה, בתנאי שיעסיק בתנאים שווים פועלים יהודים ופועלים ערבים. כך, למשל, היה המצב בבניית בית החולים הממשלתי החדש בחיפה. בית החולים הממשלתי בחיפה בשנת 1937 זכתה   הובלות עבודה עברית הובלות סולל–בונה   הובלות עבודה עברית הובלות במכרז להקמת בית החולים הממשלתי בחיפה. זה היה מבנה הציבור השני שהיא זכתה במכרז לבנייתו. הקודם היה בית המטבחיים העירוני, אף הוא בחיפה. קבלת העבודה הותנתה בכך שמחצית מהפועלים י  הובלות   הובלות עבודה עברית הובלות עבודה עברית הובלות היו יהודים ומחציתם ערבים. סולל–בונה חייבה עצמה בתנאי זה, ומילאה אותו, במרבית המקרים,  הובלות עבודה עברית הובלות באמצעות העברת חלק מן העבודה לאחריות של קבלני משנה ערבים. אלה גייסו פועלים ערבים, פיקחו עליהם ושילמו את שכרם. זו היתה תקופה של אבטלה עמוקה. היא החלה כבר בסוף שנת  הובלות עבודה עברית הובלות 1935 אך גברה אחרי שהחלו השביתה הכללית והמרד הערבי  הובלות עבודה עברית הובלות  ב–1936 .אמנם פועלים ערבים רבים עזבו את חיפה וחזרו לכפריהם, אך נותרו בעיר  הובלות עבודה עברית הובלות  מובטלים רבים, ויותר מכך — בעורף הכפרי  הובלות עבודה עברית הובלות  של חיפה גברה האבטלה. דין–וחשבון ממשלתי   הובלות עבודה עברית הובלות מאותה שנה מסר, למשל, כי קרוב לאלפיים איש 62 מאזורי ההר שממזרח לעיר נענו לדרישתה של רשות המכס ל–150 עד 200 פועלי נמל. הפתרון שאימץ הממשל לשם סיפוק חלקם היחסי של היהודים בעבודות הממשלה — הובלות עבודה עברית הובלות  כלומר העברת המכרז לחברה קבלנית יהודית בתנאי שהיא מתחייבת להעסיק פועלים ערבים עד כדי  הובלות עבודה עברית הובלות  מחצית כוח העבודה — עורר בעיות לא מבוטלות. נראה כי בתנאים הסבוכים של ארץ– ישראל-פלשתינה, הובלות עבודה עברית הובלות  בתקופה קשה כלכלית ופוליטית כאחד, היה קשה ואולי אף לא היה אפשר למצוא דרכי פעולה שיספקו את צורכי הצדדים   הובלות עבודה עברית הובלות השונים. ואכן, בחינת ההתכתבות שנלוותה להקמתו של בית החולים חושפת את המורכבות היחסית  הובלות עבודה עברית הובלות   הובלות עבודה עברית הובלות ואת עצמת המתחים. העיקרון של ממשלת המנדט, קרי חלוקת העבודה באופן שווה בין פועלים יהודים וערבים, עורר מלכתחילה התנגדות של שני הצדדים. הדוברים הערבים, דוברי אוכלוסיית הרוב, שללו את הענקת המכרז לחברה יהודית ואת הקצאת מחצית העבודה לפועלים יהודים. מאידך גיסא, מועצת פועלי חיפה — מרכזת ענייניה של הסתדרות העובדים בחיפה — טענה כי ראוי להתייחס למשקל היחסי של הקבוצות הלאומיות בין  הובלות עבודה עברית הובלות פועלי הבניין   הובלות עבודה עברית הובלות בעיר, שהרי בעבודת בנייה מדובר. קבלנים יהודים ופועלים יהודים ביצעו כ–80 אחוזים מהבנייה  הובלות עבודה עברית הובלות  באזור, כך ציטט מזכיר המועצה אבא  הובלות עבודה עברית הובלות  חושי מנתוני ממשלה, ולכן ראוי שהיהודים יקבלו 80 אחוזים 63 מכלל העבודה במכרז בית החולים. המחלוקת בין הצדדים נסבה גם על אופן החלוקה. האם כוונת המכרז היתה לחלק את מספר ימי העבודה באופן שווה בין הפועלים היהודים והערבים? זו היתה הפרשנות היהודית. לפי הפרשנות הערבית, השוויון נגע לחלוקה של עלות השכר בין שני הצדדים, וכך, מאחר E. Mills to Under Secretary of State for the Colonies, 6 May 1937, CO 733/325 ISA .62 63 .אבא חושי למנהל מחלקת הבריאות, 18 באוקטובר 1937 ,ארכיון העבודה 595-2-27-IV250. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞¥ ששכרם היומי של הפועלים   הובלות עבודה עברית הובלות הערבים פחות משכר הפועלים היהודים, יזכו הערבים במספר גדול יותר של ימי עבודה. בכך לא תמו המחלוקות. 'אגודת בעלי המקצוע הערבים' (פעיל במועצת פועלי חיפה כינה אותה 'אגודת הפועלים הערבים הנוצרית') טענה שהופר ההסכם שהטיל עליה את האחריות לאספקת הפועלים המקצועיים הערבים בבנייתו של בית החולים וקבע כי מספרם יהיה שווה למספר הפועלים היהודים ושכרם יהיה שווה לשכר היהודים. הובלות עבודה עברית הובלות  דוברי האגודה חזרו וטענו כי התנאים האלה לא נשמרו: מספר הפועלים המקצועיים הערביים היה קטן בהרבה, רק מיעוטם גויסו באמצעות האגודה, ומעל לכול — שכרם היה נחות בהרבה משכר הפועלים ואכן, רישומיו של אליהו אגסי,  הובלות עבודה עברית הובלות המזכיר 64 היהודים, אף על פי שהיו אלה פועלים מקצועיים. של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מאשרים את הטענות האלה. באוגוסט נקבע כי שכר העבודה היומי לטפסן יהיה 220   הובלות עבודה עברית הובלות עד 330 מיל ליום ולמעשה לא עלה השכר על 275 מיל, אולם באותה 65 עת היה שכר הפועלים המקצועיים היהודים 650 עד 700 מיל. בעיות נוספות   הובלות עבודה עברית הובלותהתגלעו בחריפות לא קטנה בין מועצת פועלי חיפה לבין סולל–בונה. החמורה שביניהן נגעה לגיוסם של הפועלים הערבים. הפעם דובר בפועלים הפשוטים ולא בפועלים המקצועיים. המחלוקת נסבה על העסקתם של פועלים ערבים חברי 'ברית פועלי ארץ ישראל', ארגון שהתקיים בחסותה של ההסתדרות הכללית  הובלות עבודה עברית הובלות ובאזור חיפה היה נתון למרותה של מועצת פועלי חיפה. הארגון הוקם בשנת 1927 כדי לקרב פועלים ערבים להסתדרות היהודית (ובאופן עקיף לציונות), אך בלי להקנות להם חברות ישירה בהסתדרות הוא היה מסונף אפוא להסתדרות בלי ליהנות מיתרונה 66 או זכות לעבודה במגזר היהודי. העיקרי — אספקת עבודה — ולא הצליח למשוך אל שורותיו יותר ממתי מעט חברים. תנאי המכרז של בית החולים הממשלתי פתחו הזדמנות רבת ערך לפני 'ברית פועלי ארץ ישראל' ומפעיליה, העומדים בראש מועצת פועלי חיפה. סוף–סוף הם היו יכולים להקצות ימי עבודה גם   הובלות עבודה עברית הובלות לפועלים ערבים וכך למשוך חברים ל'ברית פועלי ארץ ישראל' בלי לפגוע   הובלות עבודה עברית הובלות בעיקרון של הימנעות מהעסקת ערבים במגזר היהודי. לשם כך דרשה מועצת פועלי חיפה בשם 'ברית פועלי ארץ ישראל' כי הפועלים הערבים הבלתי–מקצועיים שסולל–בונה תעסיק יהיו אך ורק חברי 'ברית פועלי ארץ ישראל', אלה שנציג הארגון ישלח לעבודה. אולם 64 .ראו מכתב 'אגודת בעלי המקצועות הערבים' אל 'מזכיר אגודת הפועלים ההסתדרות', 16 באוקטובר 1937 .המכתב נכתב בערבית ותרגום לעברית נמצא אף הוא באותו תיק בארכיון העבודה. ארכיון העבודה 1937 בספטמבר 24 ,1937 בספטמבר 11 ,1937 בספטמבר 5 ,בפלסטין מאמרים וכן, IV250-27-2-528 ו–5 בנובמבר 1937. 65 .מיומני אגסי, 17 באוגוסט 1937 ,וכן על פי תלונת אגודת בעלי המקצוע הערבים, פלסטין, 5 בספטמבר 1937 .שכר זה הוא גבוה בהרבה מהשכר שננקב בתחילת המאמר. בשנות השלושים  הובלות עבודה עברית הובלות  עלה שכרם של הפועלים, ובעיקר של פועלי הבניין המקצועיים. בעת שפל התדרדר שכר הפועלים היהודים בשוק הפרטי, אך סולל–בונה, כקבלן הסתדרותי, כיבד את תעריפי השכר שבהסכם הקיבוצי. 66 .ראו דיון נרחב בברית פועלי ארץ ישראל במאמרי: ד' ברנשטיין, '“ברית פועלי ארץ–ישראל": ארגונם של פועלים ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות ומדיניות העבודה העברית', מגמות, לז, 3) 1996 ,(עמ' 229-254. ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰ȇ ß˙ȯ·Ú ‰„·Úß ¯˘‡Î ±∞µ מחאותיהם החוזרות ונשנות של אבא חושי ושל אליהו אגסי, המזכיר של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מלמדות כי סולל–בונה לא נהגה כך. החברה   הובלות עבודה עברית הובלות הקבלנית ההסתדרותית ניסתה לצמצם את התעסקותה בענייני הפועלים הערבים באמצעות העברת חלקי עבודה לקבלני משנה ערבים. כך, לדוגמה, העבירה סולל–בונה מחצית מעבודות החפירה לידי קבלני משנה ערבים, ואלה הביאו את פועליהם, רבים ביניהם בני כפר או אף חורנים. קידום האינטרסים של 'ברית פועלי ארץ ישראל', מגמתה לקרב פועלים ערבים להסתדרות הציונית ולהרחיקם מ'אגודת הפועלים הערבית הפלשתינית' 67 הלאומית — כל אלה ודאי לא עניינו כלל את קבלני המשנה. בסופו של   הובלות עבודה עברית הובלות דבר הושלמה עבודת הבנייה. אמנם בעלת המכרז סולל–בונה דאגה שיועסקו פועלים ערבים לצד היהודים, הובלות עבודה עברית הובלות  אולם נראה כי חלקם של הפועלים הערבים היה קטן מהמשקל היחסי שהובטח בגלל הלחץ שהפעילה מועצת פועלי חיפה. הפועלים הערבים ודובריהם ליוו את התהליך כולו במחאה, במרירות ובעלבון, ואילו הפועלים היהודים לא השלימו עם חלוקת העבודה בינם לבין הערבים.  הובלות עבודה עברית הובלות המקרה הזה ממחיש, אולי יותר משני הקודמים, את ההשתזרות ההדוקה של כלכלה ופוליטיקה בשוק העבודה של ארץ–ישראל המנדטורית. היה קשה למצוא פתרון לבעיה כלכלית בעיקרה, קרי עלותם הרבה יחסית של הפועלים היהודים, לנוכח ריבוי השחקנים, האינטרסים, המתחים והסתירות. לכל בעיה ולכל פתרון היה מטען פוליטי כבד. בסופו של דבר  הובלות עבודה עברית הובלות , השיטה הקבלנית היתה דרך למילוי שאיפתה של הנהגת היישוב היהודי להגדיל בהרבה את חלקם של הפועלים היהודים בעבודות הממשלה, אולם זו היתה פעולה נקודתית בלבד. אמנם חלקם של הפועלים היהודים בעבודות   הובלות עבודה עברית הובלות הממשלה שבוצעו בקבלנות היה כ–30 אחוזים, לעומת 8 אחוזים מהעבודות שבוצעו בהעסקה ישירה, אך בסך הכול חלקם הכולל נשאר קטן למדי, בין 13 ל–16 אחוזים בסוף שנות השלושים. הוא לא היה רק 68 פחות מחלקם בהכנסות הממשלה, אלא אף פחות מחלקם באוכלוסייה. ÌÂÎÈÒ המאבק סביב כניסתם של היהודים לעבודות הממשלה הוא פרק נוסף, לא מוכר כמעט, בפרשת 'העבודה העברית'. התחרות הבלתי–נמנעת בין פועלים יהודים לבין פועלים ערבים, אוכלוסיית הרוב של ארץ–ישראל-פלשתינה, היא המקור להתהוות אותה פרשה. השכר הנמוך של הפועלים המקומיים חייב את   הובלות עבודה עברית הובלות המתיישבים החדשים להיערך מבחינה חברתית, 67 .מתוך יומני אגסי, לעיל, הערה 65 .אגסי התלונן על מיעוט ההעסקה בקרב חברי בפא"י (ברית פועלים ארץ ישראל), וכן על כך שהם היו הראשונים לפיטורין כאשר נגמרה העבודה והיה צורך לצמצם את מצבת העובדים. 68 .ראו לעיל, הערה 60. ÔÈÈˢ¯· ‰¯Â·„ ±∞∂ ארגונית ופוליטית. ללא היערכות מיוחדת הם היו נדחקים לשולי שוק העבודה או שהיו מוגבלים רק לנישות מסוימות בתוכו. הסתדרות העובדים  הובלות עבודה עברית הובלות הנהיגה את ההיערכות של כוח העבודה היהודי במתואם עם מוסדות התנועה הציונית ובעזרתם, וההיערכות ההיא  הובלות עבודה עברית הובלות  שיקפה את הפוטנציאל שהיה אפשר לגייס ולהפעיל בתוך היישוב היהודי ולמענו. אולם היערכות זו הועילה פחות בתחרות על עבודה במגזר הממשלתי למול פועלים ערבים זולים בהרבה, שכן שיקוליו   הובלות עבודה עברית הובלות הכלכליים והפוליטיים של המעסיק הממשלתי היו שונים משיקולי המעסיקים במגזר היהודי.  הובלות עבודה עברית הובלות העובדה שלא היה אפשר לנקוט את דרכי הפעולה שהופעלו במגזר היהודי, ובאותה אפקטיביות, מלמדת עד   הובלות עבודה עברית הובלות כמה היה הדוק השילוב בין היבטים פוליטיים וכלכליים בשוק העבודה המנדטורי. ההיבט הכלכלי היה משותף לכל המעסיקים  הובלות עבודה עברית הובלות . כולם רצו להימנע מהוצאות מיותרות כדי להגדיל רווחים, ובמקרה של המעסיק הממשלתי כדי לצמצם עלויות. עם זאת, שיקוליו של המעסיק הממשלתי ואילוציו הפוליטיים היו שונים. הממשלה היתה נתונה בסבך  הובלות עבודה עברית הובלות  של לחצים פוליטיים. רק חלקם תאמו, מבחינת כיוון השפעתם, לאינטרסים הכלכליים שלה. המגמה של לחצים פוליטיים אחרים דווקא סתרה את האינטרסים הכלכליים של הממשלה. התוצאה העידה על מרכזיות השיקול הכלכלי במדיניות ממשלת פלשתינה (א"י), ובכך ניכר דמיון למדיניות הבריטית בחלקים אחרים של האימפריה, אך עם זאת התוצאה שיקפה גם את כוחו   הובלות עבודה עברית הובלות הפוליטי של היישוב היהודי ובעיקר את הכוח של התנועה הציונית ושל אוהדיה. אמנם לא רבים מן המתיישבים היהודים עבדו בעבודות הממשלה, אבל ניטש מאבק על כך לכל אורך התקופה. למרות המגמה העקיבה של הממשלה לחסוך בתקציב ולמרות הדרישות הלגיטימיות של אוכלוסיית הרוב הערבית, הצליחו המוסדות היהודיים להעביר אל המגזר הממשלתי  הובלות עבודה עברית הובלות , תוך התאמה ואלתור, חלק משיטות ההתארגנות שגובשו במגזר היהודי. הן נועדו לצמצם, ולו חלקית, את העלות העודפת של העסקת פועלים יהודים. כל זמן המנדט הציעו מוסדות היישוב להנהיג אותן במגזר הממשלתי,  הובלות עבודה עברית הובלות והשלטונות אימצו את מקצת ההצעות כאשר התנאים הפוליטיים התאימו לכך. הדרישה ל'חלק הוגן' בעבודות הממשלה וב'תנאי שכר סבירים', או במושגי התקופה ‘share fair A ‘ו–‘wages fair ,‘אמנם לא נהפכה לקריאת קרב או ל'ססמה מגייסת'. היא לא שולבה בסיפור הציוני המכונן. עם זאת, הנושא ממחיש את יכולת הגיוס, הובלות עבודה עברית הובלות  האלתור והלחץ של המוסדות הציוניים, ואת יכולתם לקבוע סדר יום במערכת היחסים עם השלטונות. מכל מקום, במקרים רבים קצרה ידם והם לא היו יכולים להשליט את הפתרונות הרצויים להם באותו סדר יום. הובלות עבודה עברית הובלות
בנצי גופשטיין: זה הזמן לעבודה עברית
בנצי גופשטיין: זה הזמן לעבודה עברית
יו”ר ארגון להב”ה מדווח על מעסיקים בירושלים שמפטרים עובדים ערבים, “אין סיבה שניתן להם פרנסה”.
בני טוקר, ט’ בחשון תשע”ו, 22/10/15 06:05
בנצי גופשטיין
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90
בנצי גופשטיין, יו”ר ארגון להב”ה, מדווח על חנויות רבות בירושלים שהחליטו שהגיע הזמן לפטר את העובדים הערבים.
“מכל דבר רע יש גם טוב, יש התעוררות לעבודה עברית, אנחנו מקבלים אין ספור פניות של עסקים שבחרו לפטר את העובדים הערבים. אנחנו יודעים על חנות בקניון ירושלים שפיטרה עובדת ערבייה ועל מספר מאפיות,  הובלות עבודה עברית הובלות ואנחנו דואגים להביא להם יהודים”.
לדבריו, ארגון להב”ה עורך מעקבים ברחבי הרשת, הובלות עבודה עברית הובלות אחרי התבטאויות של עובדים ערבים לאחר פיגועים, “אנחנו בודקים  הובלות עבודה עברית הובלות  את   הובלות עבודה עברית הובלות הסטאטוסים בערבית, ונתקלים בפייסבוק בדברים מזעזעים, אנשים מעודדים פיגועי טרור. ראינו בערוץ 10 את הכתבה על עובד עירייה שחילק סוכריות לאחר הפיגועים והעירייה לא מפטרת אותו. אני חושב שאין לנו סיבה לפרנס אותם אם הם חושבים שהמדינה הזאת לא שייכת לנו”.
גופשטיין מציין כי ארגונו יעודד  הובלות עבודה עברית הובלות  עסקים שיבחרו להעסיק יהודים בלבד, “הקמפיין שלנו מדבר על כך שצריך להעסיק יהודים ולא אויבים, עניי עירך קודמים. יש רשתות שיווק שאנחנו במלחמה איתם, ויש כאלה עושים הכל כדי להעסיק יהודים ובאמת יותר נעים לקנות שם. גם אלה שחייבים עובדים ואין מספיק, יכולים לבחור בעובדים אריתריאים, כי הם לפחות לא חושבים שהמדינה שלהם”. הובלות עבודה עברית הובלות
הוא מציין  הובלות עבודה עברית הובלות  שגם בתחום ההתבוללות יש שיפור משמעותי, “אם אין ערבים  הובלות עבודה עברית הובלות  בעסקים, יש גם ירידה בהכרות של בנות יהודיות עם ערבים”
"במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו" (יוסף טרומלפדור)
רקע:
פרויקט "עבודה עברית" נוסד בשנת 2011. הפרויקט מציע לצעירים ישראלים, בוגרי צבא ושירות לאומי, עבודה בחקלאות באזור הערבה תוך שילוב תכנים לימודיים וחוויה קבוצתית.
אופי ההתיישבות החקלאית בישראל השתנה בעשורים האחרונים  הובלות עבודה עברית הובלות  ובשנים האחרונות ישנה תחושה של סכנה  הובלות עבודה עברית הובלות  לקיומה של ההתיישבות והחקלאות בערבה בשל שינויים דרמטיים בגישתה של המדינה כלפי המגזר החקלאי בכללותו. לצד זאת מתחזקים מנגנונים ורשתות שיווק אשר להם השפעה עצומה על יוקר התוצרת לצרכן, ובכך תורמים לתדמית חבוטה של החקלאים כמגזר. בערבה לאורך השנים האחרונות החקלאים מעסיקים עובדים זרים בחקלאות. העסקתם של העובדים (ברובם מתאילנד) היא תוצאה של היעדר עובדים ישראלים לעבודה זו. העסקתם של העובדים הזרים היא אילוץ ולא בחירה,  הובלות עבודה עברית הובלות אמנם הפתרון הוא טוב ונוח לשני   הובלות עבודה עברית הובלות הצדדים אבל גם טומן בחובו מורכבויות, קשיים בירוקרטים ולעיתים גם מגבלות  הובלות עבודה עברית הובלות  תקשורת. מצבה של ההתיישבות החקלאית בערבה לא קל, מצב זה מהווה איום של ממש לאזור הערבה המבוסס כמעט כולו על חקלאות. פרויקט "עבודה עברית" הוא פרי יוזמתם של חברי "עמותת בין השיטין" וחקלאים מהערבה אשר שמו להם מטרה: הובלות עבודה עברית הובלות  לשפר את פני החקלאות והאזור על ידי הבאת כוח אדם ישראלי איכותי לצד העובדים הזרים ובסופו של דבר שילוב ישראלים בעבודת האדמה וקידום הצמיחה הדמוגרפית בערבה.
איך זה עובד?
פרויקט עבודה עברית פועל כיום בחמשת המושבים בערבה – עידן, חצבה, עין יהב, צופר ופארן. בשנה החולפת השתתפו בפרויקט 130 צעירים. בכל שנה פונים לעמותה מאות חיילים וחיילות משוחררים אשר עוברים ראיונות ומיונים על מנת להכין ולבחון את יכולתם ומוכנותם לעבודה הקשה (פיזית ומנטלית) בשדות הערבה. המשתתפים בפרויקט לוקחים חלק בתוכנית המורכבת משלושה אלמנטים מרכזיים:
1. עבודה בחקלאות –עבודה של 6 ימים בשבוע מהזריחה ועד השקיעה כתף אל כתף עם העובדים הזרים.
2. לימודים –  2 ערבי לימוד קבועים בכל שבוע ובנוסף אירועים חוויתיים, טיולים, שבתות לימוד והשתלבות בפעילות איזורית. תוכנית הלימודים מתמקדת, בתכנים ציוניים חלוציים וחקלאיים, ובבניית "ארגז כלים לדרך" שמטרתו להעשיר ולהעמיק את הידע וההתנסות האישית של כל אחד ואחת מהמשתתפים בפרויקט.
3. חיי קבוצה – משתתפי הפרויקט מנהלים מסגרת קבוצתית-קהילתית המקיימת הווי ומגורים במתחם משותף בכל אחד מהמושבים.
·         החיילים המשוחררים המשתתפים בפרויקט משתכרים עבור עבודתם כמקובל בעבודה חקלאית וזוכים לקבל מענק "עבודה מועדפת".
·         החקלאים מקבלים סבסוד חלקי על העסקת העובדים הישראלים.
מה למדנו בשנות הפעילות בערבה
כאשר פתחנו את התוכנית ב-2011 היו מעט מאוד עובדים ישראלים בחקלאות בערבה. לאור ניסיון העבר והקושי בו נתקלו החקלאים בעבודה  הובלות עבודה עברית הובלות  עם עובדים ישראלים היה גם חשש מסוים מצדם להיכנס ל"הרפתקה" נוספת. התוכנית נפתחה  הובלות עבודה עברית הובלות  במושב עידן עם 20 עובדים חלוצים שעבדו ב10 משקים חקלאיים שהסכימו לתת הזדמנות חדשה  הובלות עבודה עברית הובלות  למהלך   הובלות עבודה עברית הובלות שיוביל להעסקה של ישראלים בחקלאות. היום התוכנית מתקיימת בכל המושבים ומונה כ100-150 משתתפים בשנה והעובדה שהביקוש הולך ועולה מצביעה   הובלות עבודה עברית הובלות על כך שהתוכנית נותנת מענה לצורך משני הכיוונים, מהחקלאים ומהעובדים הישראלים. זהו מהלך בעל חשיבות   הובלות עבודה עברית הובלות היסטורית והוא מצביע בין היתר על תהליכים המתקיימים בחברה הישראלית ועל המקום שיש לחקלאות בעיצוב הזהות האישית והלאומית  הובלות עבודה עברית הובלות  בישראל 2010-2020.
אנו פועלים רבות יחד עם תוכניות מקבילות   הובלות עבודה עברית הובלות ברחבי הארץ ובעיקר באזורים חקלאיים  הובלות עבודה עברית הובלות  פריפריאליים להגדלת הביקוש מצד עובדים וחקלאים ע"י מענקים לחקלאים, הגדלת המועדפת בחקלאות, מתן מלגות למסיימי תכנית וכו'…
.
עבודה עברית. שתי נקודות מבט
צוות היסטוריה, מטח
צפיות: 7776
דרוג  (3)
הסרטון מציג את הוויכוח ביישוב היהודי בשאלת הצורך בעבודה עברית והשיקולים בעד ונגד העסקת פועלים עבריים בעבודות שונות. במשרד   הובלות עבודה עברית הובלות שאותו חולקים שני עורכי עיתון, מימין ומשמאל, מתנהל ויכוח בשאלה זו, שהעסיק את היישוב היהודי בכל תקופת העליות הראשונות. הסרטון מתאים לתכנית הלימודים בכיתה ט'.
הנחיות לשימוש בסרטון:
הסרטון מלווה את הפרק "עלייה והתיישבות בין שתי מלחמות עולם" בספר "מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר" לכיתה ט', עמודים 206-202.
הסרטון הוא חלק מסדרת סרטונים העוסקים בכמה קונפליקטים ביישוב היהודי בשנות ה-30'. עלילת הסרטונים ממוקמת  הובלות עבודה עברית הובלות  במערכת עיתון שאותה חולקים, בעקבות בעיות תקציב, עורכת עיתון "דבר", המייצג את מחנה הפועלים, ועורך עיתון "הירדן", המייצג את המחנה הרוויזיוניסטי. שני העורכים מתווכחים ביניהם על סוגיות שונות ותוך כדי כך חושפים את העמדות המנוגדות שרווחו ביישוב.
סרטון זה עוסק בוויכוח   הובלות עבודה עברית הובלות בין שני העורכים על חשיבותה ומעמדה של העבודה העברית בארץ. עורכת "דבר" חוזרת מהפגנה של פועלים יהודים בפרדס בבעלות יהודית שבו מועסקים פועלים ערבים בלבד. הובלות עבודה עברית הובלות  היא מביעה את כעסה על הפרדסנים היהודים שמעדיפים פועלים ערבים   הובלות עבודה עברית הובלות על פני פועלים יהודים. מתוך נקודת מוצא זו מתייחס הסרטון לוויכוח שהתנהל ביישוב היהודי עוד מימי העליות הראשונה והשנייה  הובלות עבודה עברית הובלות  – האם על ההתיישבות  הובלות עבודה עברית הובלות  היהודית  הובלות עבודה עברית הובלות  להישען אך ורק על עבודה עברית או שאפשר להיעזר  הובלות עבודה עברית הובלות  גם בכוח עבודה שאינו יהודי.
מטרות הסרטון:
–          לחשוף את התלמידים לעובדת קיומן של נקודות מבט שונות המבטאות השקפות עולם שונות ביחס לאירוע היסטורי. הובלות עבודה עברית הובלות
–          להקנות כלי עזר למורה להעשרת דרכי הלמידה – הסרטון מצטרף ל"ארגז הכלים" העומד לרשות המורה ומאפשר המחשה חזותית של הנושא.
–          לפתח אצל הלומדים חשיבה טיעונית – כל אחד   הובלות עבודה עברית הובלות מהעורכים בסרטון מייצג עמדה שונה ומציג טיעונים שאמורים לתמוך באותה עמדה ולשכנע בצדקתה. כך יקבלו התלמידים דוגמה לבניית טיעון ולהצגתו. כפעילות משלימה, מומלץ לאפשר לתלמידים לבנות טיעונים בעצמם (בכתיבה, בהמחזה, בקומיקס וכדומה). התלמידים נחשפים לשתי עמדות סותרות,  הובלות עבודה עברית הובלות מתבקשים לנקוט עמדה משלהם ולדעת להסביר אותה.
להמשך ההנחיות למורה לחצו כאן
"פעם זו הייתה האידיאולוגיה של המדינה – היום זו עבריינות"
עו"ד צפורי מגיב על פסק הדין נגד עבודה עברית. "אין סיבה שהכלל של 'עמי ונוכרי – עמי קודם'   הובלות עבודה עברית הובלות לא יהיה מקובל. זוהי דרכה של היהדות, זהו המוסר הנכון והבסיסי ביותר"
יהודי בתקוע
פסק הדין תקדימי שנפסק לפני מספר ימים כנגד אתר "עבודה עברית" המפרסם רשימות עסקים, מעסיקים ודורשי עבודה יהודים, זאת בכדי לעודד את הערבות ההדדית בין יהודים בישראל. פסק הדין ניתן בתביעה שהוגשה כנגד  הובלות עבודה עברית הובלות  בעליו של האתר לפני כשנתיים על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה ומרכז "מוסאואה", בטענה כי האתר מעניק שירות מפלה על פי חוק. השופטת עינת אברמן-מולר קיבלה את טענות התביעה והשיתה קנס ע"ס 40 אלף על הנתבע.
"מדובר בפסק דין צפוי", אומר עו"ד צפורי, ראש התא המשפטי בתנועת "דרך חיים", אשר ייצג את מקים האתר. "אנו מכירים את מערכת   הובלות עבודה עברית הובלות המשפט ולא ציפינו למשהו אחר. החלטנו שנכון וראוי לעלות את הנושא לסדר היום הציבורי גם במחיר הפסד, ואדרבא, דווקא  הפסד יאפשר  הובלות עבודה עברית הובלות  לנו לקדם מהלכים נוספים".
עו"ד צפורי (אברהם שפירא)
עו"ד צפורי מסביר כי הדיון בביהמ"ש  הובלות עבודה עברית הובלות  לא נסוב רק סביב סוגיית 'עבודה עברית' אלא בכלל בשאלה האם מותר לאדם פרטי או ארגון בישראל, אשר מעניק שירות ציבורי מסוג "צדקה" – כגון גמחי"ם או עמותות ללא מטרות רווח –  להעדיף יהודי על פני שאינו יהודי במתן השירותים.
   | "הזוי שכך  מתייחסים לעבודה עברית במדינת היהודים"
"אנחנו טענו בפני ביהמ"ש שיהודים הם משפחה", מסביר צפורי. "אי אפשר להתעלם מזה ואי אפשר להתכחש לזה. הובלות עבודה עברית הובלות העובדה שאדם דואג לבני משפחתו לפני שהוא דואג לשכניו, אין פירושה שיש לו משהו נגד השכנים. כך גם  הובלות עבודה עברית הובלות  בענייננו – העובדה שאדם רוצה להקים ארגון צדקה כדי לסייע לאחיו היהודים לא צריכה  הובלות עבודה עברית הובלות  להיחשב להפליה פסולה במדינת ישראל. הכלל 'עניי עירך קודמים' דווקא התקבל בפסיקה הישראלית  הובלות עבודה עברית הובלות  ואין סיבה שהכלל של 'עמי ונוכרי – עמי קודם' לא יהיה מקובל. זוהי דרכה של היהדות, זהו המוסר הנכון והבסיסי ביותר. פעם זו הייתה האידיאולוגיה של המדינה  הובלות עבודה עברית הובלות , היום זו עבריינות".
עוד בכותרות
"עבודה עברית וזה חשוב!"
השמאל הקיצוני נגד לוח עבודה עברית
בית המשפט: "לוח עבודה עברית" אינו חוקי
  הובלות עבודה עברית הובלות
המאבק על עבודה עברית ברמת השרון (אהוד אמיתון TPS)
למרות ההפסד במשפט, חושב צפורי כי יש כאן גם ניצחון. לדעתו, כל זמן שפרשנותו של חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים לא היה ברור דיו, לא הייתה כל מוטיבציה ציבורית להוביל שינוי בחקיקה בעניין.  הובלות עבודה עברית הובלות כעת, כשפסק הדין הבהיר כי החוק אוסר על יהודים לעשות חסד עם יהודים  – ניתן יהיה לקדם מהלכים  הובלות עבודה עברית הובלות  לשינוי החוק. "זה אבסורד שבמדינת היהודים המונחים 'אהבת ישראל' ו'ערבות   הובלות עבודה עברית הובלות הדדית' מהווים עבירה על החוק ובפועל יהודים אינם יכולים להעדיף את אחיהם   הובלות עבודה עברית הובלות היהודים על פני האחרים – לא בצדקה, לא במתן עבודה ולא בקדימות בחסד".
עוד מוסיף צפורי כי החוק מהווה גם בעיה בענייני תרומות, כאשר המדינה לא מאפשרת לאדם הרוצה לתרום להחליט לאן ינותב כספו ומחייבת גופים להיות כלל ציבוריים. הנפגע, לדבריו, הוא העם היהודי. הובלות עבודה עברית הובלות
לדבריו של צפורי, טענותיו של המרכז הרפורמי כנגד האתר נגועות בחוסר יושרה, שכן התנועה הרפורמית בישראל עצמה מפלה בשירותים שהיא מעניקה לציבור. כך למשל, מוכנה התנועה  הובלות עבודה עברית הובלות  הרפורמית לערוך טקסי 'נישואין' לזוגות חד מיניים בשם השוויון, אך אינה מוכנה לתת את אותו שירות לזוגות מעורבים (יהודים ואינם יהודים).  הובלות עבודה עברית הובלות
אהבתם? שתפו
מקורות
https://www.yeshiva.org.il/midrash/5750
https://www.yeshiva.org.il/midrash/20733
http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib4/3b.pdf
https://leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://avodaivrit.org.il/about/
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7e3e0a3d-71c3-44e9-a8aa-7a25c0641465&lang=HEB
http://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/_%D7%A4%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%E2%80%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%95_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_
סגירת תפריט
Call Now Button